Statut Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu – prečišćen tekst (broj 9-9/23 od 12.06.2023. godine)


Pravilnik o osnovnim akademskim studijama (broj 9-4/23 od 5.6.2023.)


Pravilnik o master akademskim studijama (broj 9-5/23 od 5.6.2023.)


Pravilnik o doktorskim akademskim studijama (broj 9-10/23 od 7.5.2023.)


Pravilnik o izdavačkoj delatnosti (broj 9-6/23 od 5.06.2023.)


Poslovnik Nastavno-naučnog veća (broj 9-7/23 od 5.6.2023.)


Poslovnik o radu Studentskog parlamenta


Pravilnik o izboru članova Studentskog parlamenta


Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta – prečišćen tekst (broj 9-11/23 od 5.7.2023.)


Pravilnik o radu


Izmene Pravilnika o radu


Poslovnik o radu Savetu Fakulteta


Pravilnik o načinu i vremenu izbora u zvanje nastavnika stranog jezika i nastavnika veština


Kodeks o akademskom integritetu Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu


Pravila postdiplomskih studija


Pravilnik o organizaciji i načinu izvođenja kratkog programa studija


Pravilnik o kriterijumima, uslovima i postupku prenošenja ESP bodova – prečišćen tekst (broj 9-12/23 od 5.7.2023.)


Pravilnik o školarini


Odluka o naknadama koje Fakultet naplaćuje za svoje usluge


Pravilnik o nagrađivanju studenata

   


Pravilnik o disciplinkoj odgovornosti studenata


Pravilnik o naučnoistraživačkoj delatnosti


Strategija obezbeđenja kvaliteta


Pravilnik o standardima i postupcima za obezbeđivanje kvaliteta i samovrednovanje


Pravilnik o zaštiti od seksualnog uznemiravanja i ucenjivanja


Odluka o imenovanju lica za zaštitu od seksualnog uznemiravanja i ucenjivanja


Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja


Pravila zaštite od požara


Plan evakuacije