Osnivanje i razvoj

Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu ima već dve decenije dugu tradiciju uspešnog obavljanja delatnosti visokog obrazovanja u oblasti prava. Fakultet je osnovan 2001. godine pod imenom Fakultet za poslovno pravo. Pod tim imenom registrovan je rešenjem Ministarstva prosvete i sporta Republike Srbije broj 612-00- 298/2001-04 od 1. novembra 2001. godine, a 2002. godine, nakon dobijanja rešenja Trgovinskog suda u Beogradu broj VI-Fi-4031/02 počeo je sa radom.

Fakultet je 2005. godine promenio naziv u Pravni fakultet i pristupio Univerzitetu Union u Beogradu. Pod tim poslovnim imenom upisan je u registarski uložak br. 5-670-00 na osnovu rešenja Trgovinskog suda u Beogradu Fi. 393/05 od 9. septembra 2005. godine.

Ustanova, kao i studijski programi Fakulteta akreditovani su u redovnim ciklusima. Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije izdala je 04.12.2008. godine Uverenje o akreditaciji 6p. 612-00-668/2008-04, a 08.05.2009. godine Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu dobio je od Ministarstva prosvete Republike Srbije dozvolu za rad pod brojem 612-00- 431/2009-12.

U ciklusu reakreditacije akreditovano je pet studijskih programa. Uverenja o akreditaciji visokoškolske ustanove i studijskih programa izdata su 23.05.2014. godine (za trogodišnje i četvorogodišnje osnovne akademske studije), 06.02.2015. godine (za master studije Korporativno pravo i doktorske studije prava) i 20.03.2015. godine (za master akademske studije na engleskom jeziku Human Rights Law), sva pod službenim brojem 612-00-02500/2013-04.

Misija i cilj

Osnovni zadatak koji je Fakultet postavio u svom radu je da pripremi studente/kinje da postanu odgovorni profesionalci i profesionalke, lideri i liderke u obavljanju pravnih poslova, poslovnom okruženju, državnim organima i u privatnom životu, kao i da učestvuju u izgrađivanju prava i pravnih institucija u društvu.

Osnovni cilj Fakulteta je da postane akademski centar, poznat kako u nacionalnim, tako i u međunarodnim okvirima po visokom kvalitetu nastave i naučnoistraživačkog rada, ali i aktivan u procesima razvoja Srbije i regiona.

Osnovne vrednosti

Prenoseći studentima i studentkinjama pravnička znanja i veštine i pripremajući ih za pravničku profesiju, Fakultet kroz sve svoje aktivnosti pokušava da promoviše osnovne vrednosti demokratske političke kulture – pre svega kulturu tolerancije, argumentovanog dijaloga i etičnog postupanja.

Fakultet je posvećen negovanju akademskih i naučnih sloboda.

U svakodnevnom radu Fakulteta se podstiče razmena mišljenja i ideja, i kultura naučnog rada među zaposlenima i studentima.

Konačno, Fakultet stimuliše, kreativnost i inovativnost studenata i studentkinja i otvoren je i spreman da podrži njihove ideje i inicijative.

Prednosti fakulteta

Kada diplomirani student sklopi korice indeksa, u njemu je od ukupnog broja izučenih disciplina više pravnih predmeta nego li što je uobičajeno na pravnim fakultetima.

Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu se prepoznaje po modernom načinu izučavanja pravnih disciplina koji uključuje spoj teorijske i praktične nastave. Fakultet se razlikuje od drugih pravnih fakulteta po tome što se na ovom fakultetu pored standardnih pravnih disciplina, izučavaju i moderne discipline kao što su pravo EU,medijsko pravo, medicinsko pravo, pravna etika, ekološko pravo, pravo informacionih tehnologija, prava deteta itd.

Studijski programi su koncipirani i usaglašeni sa odgovarajućim programima evropskih fakulteta.

Kamernom prirodom Fakultet obezbeđuje uzornu dostupnost profesora i asistenata studentima.

Vrste studija

Fakultet vrši upis na:

  1. Studije prvog stepena– osnovne akademske studije prava u četvorogodišnjem trajanju i osnovne akademske studije prava u trogodišnjem trajanju
  2. Studije drugog stepena – master akademske studije prava
  3. Studije trećeg stepena – doktorske akademske studije

U cilju prenošenja studentima iskustava i normativnih rešenja iz uporednog i međunarodnog prava, u okviru redovne saradnje sa naučnim i obrazovnim institucijama iz inostranstva, na fakultetu se organizuju predavanja gostujućih profesora, kao i seminari posvećeni aktuelnim temama iz oblasti prava. Da bi se poboljšala znanja o primeni prava u nastavu se uključuju sudije, advokati, javni tužioci i ostali stručnjaci.

Sale i učionice

Nastava se održava u novim, modernim učionicama i salama opremljenim savremenom tehnikom za video i Power Point prezentacije.

Nastava na osnovnim studijama se održava u dvema salama (sa 200 i 80 mesta) i četiri učionice (sa po 55 mesta).

Biblioteka i čitaonica

Studenti imaju na raspolaganju biblioteku koja broji preko 12.000 naslova i čitaonicu sa 60 mesta za učenje koja je otvorena za studente tokom čitave godine.

Kompjuterska učionica

Kompjuterska učionica sa 30 mesta je opremljena računarima na kojima su instalirane Office aplikacije, „Paragraf Lex“ i onlajn internet. Kompjuterska učionica je dostupna studentima svakim radnim danom.

Studentska praksa

Fakultet Svake godine organizuje studentsku praksu u Osnovnom i Višem sudu u Beogradu. Ova praksa je predviđena za studente III i IV godine koji slušaju Građansko procesno pravo i Krivično procesno pravo. Za vreme prakse studenti prate suđenja, obavljaju određene zadatke koje su im sudije daju i slušaju organizovana predavanja od strane sudija.

Program prakse obuhvata: obilazak suda i upoznavanje sa organizacijom i sudskom administracijom; prisustvo suđenjima u krivičnom i parničnom postupku; analizu slučajeva sa suđenja sa sudijama i predavanja sudija na temu sudskih postupaka iz ugla sudske prakse.

U okviru studentske prakse studenti su posetili zemljišno-knjižno odeljenje Prvog Osnovnog suda u Beogradu kao i katastar nepokretnosti, kao deo vežbi iz predmeta Svojinsko pravo. Organizovana je i praksa u Gradskom javnom pravobranilaštvu. Pored toga, studenti su angažovani kao volonteri u pravobranilaštvu i u Prekršajnom sudu.

Fakultet organizuje letnju praksu u advokatskim kancelarijama za studente četvrte godine.

Fakultet organizuje posete kazneno-popravnim zavodima – okružnom zatvoru u Beogradu i specijalnoj zatvorskoj bolnici, kazneno popravnom zavodu u Padinskoj Skeli, Požarevcu i Sremskoj Mitrovici.

Izdavaštvo

Pored nastavne, Fakultet ima bogatu izdavačku delatnost kojom doprinosi razvoju pravne misli. Fakultet ima sopstvena izdanja udžbenika čiji su autori predmetni profesori, a koji predstavljaju materiju za polaganje ispita.

Fakultet ima izdanja monografija, priručnika i komentara zakona.

Fakultetski naučni časopis „Pravni zapisi“

Časopis Pravni zapisi osnovan je 2010. godine kao časopis Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu (PFUUB). Ministarstvo prosvete,  nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije dodelio je časopisu kategoriju vodećeg nacionalnog časopisa (M24) u oblasti Pravo i političke nauke.

Raznovrsnošću tema, kritičkom analizom, pouzdanom i aktuelnom informacijom iz domaćeg, uporednog i međunarodnog prava, časopis Pravni zapisi nastoji da unapredi kvalitet pravne periodike i pravnog istraživanja, kao i da bude forum za pravne debate.

Časopis objavljuje radove nastavnika i saradnika univerziteta, naučnih istraživača, sudija i drugih pripadnika pravosudnih profesija, kao i studenata postdiplomskih studija.

Politika objavljivana u časopisu zasniva se na dvostrukoj anonimnoj recenziji, a politika dostupnosti na otvorenom pristupu.

Časopis Pravni zapisi izlazi dva puta godišnje, u julu i decembru.

Centar za pomoć studentima u profesionalnoj orijentaciji i zapošljavanju

U cilju pomoći studentima u pronalaženju prilika za dalje usavršavanje, sticanje prakse i zapošljavanje osnovan je ovaj centar koji pruža pomoć studentima prilikom izrade poslovnih biografija, motivacionih pisama i pripreme drugih dokumenata potrebnih za prijavljivanje na konkurse za stipendije i radna mesta.