U velikoj sali Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu (PFUUB) u utorak, 21. decembra 2021. godine, od 17 do 19h, održaće se završna usmena debata studenata koji su pohađali radionicu o tranzicionoj pravdi, koju je podržao UNDP.

Studenti će iz izlagati na teme:

Tema I: Zaostavština MKTJ – značajan razvoj prava bez mnogo doprinosa pomirenju?

MKTJ se više angažovao na razvoju međunarodnog krivičnog prava i debati sa praktičarima i stručnjacima u ovoj oblasti, a mnogo manje se posvetio uticaju na članove pogođenih zajednica u bivšoj Jugoslaviji. Ukoliko prihvatimo da je suštinska zaostavština MKTJ njegov doprinos razvoju apstraktnih pravnih principa bez bilo kakvog pozitivnog uticaja na pomirenje i političku stabilnost u regionu, sud bi se opravdano mogao okarakterisati kao skupo povlađivanje indirektnim interesima.

Tema II: Proces tranzicione pravde u državama bivše Jugoslavije – ignorisanje rodne ravnopravnosti

Proces tranzicione pravde u državama bivše Jugoslavije nedovoljno se bavio pitanjem rodne ravnopravnosti u širem kontekstu tranzicione pravde. Ovo je dovelo do nejednakog priznavanja žrtava, dovođenja u pitanje prava na reparacije i diskriminacije određenih žrtava u post konfliktnim regionalnim društvima te samim tim imalo negativan uticaj na sveukupan proces pomirenja.

(zbog relativne kompleksnosti teme, studenti su se ovde fokusirali na zločine seksualnog nasilja i njihove žrtve)

Ove teme će se predstaviti iz tri ugla, onog koji tvrdnju u opisu teme podržava, onog koji je osporava i onog koji stremi da bude neutralan.

Studenti će izlagati pred panelom koji će čini: prof. dr Vesna Petrović (profesorka u penziji PFUUB), Ivan Jovanović (UNDP), Gojko Pantović (OEBS), mr Ivana Vukčević (PFUUB) i prof. dr Tatjana Papić (PFUUB).

Pozivamo sve zainteresovane koleginice i kolege da prisustvuju debati, posle koje sledi druženje uz koktel.