Rastko Nešković je stekao 2011. godine zvanje diplomiranog pravnika na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu. Trenutno je zaposlen na poziciji samostalnog savetnika u Državnom pravobranilaštvu, Odeljenu za zastupanje Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava gde radi na poslovnima zastupanja, ali i izvršenja presuda Evropskog suda donetih u odnosu na Republiku Srbiju.

Pripravničku vežbu obavio je u Gradskom pravobranilaštvu grada Beograda, nakon čega je u junu 2013 godine položio pravosudni ispit. U Gradskom pravobranilaštvu bio je na poziciji stručnog saradnika gde je radio na poslovima zastupanja u predmetima iz šire oblasti građanskog i privrednog prava.

Od 2015. godine do početka 2018. godine radio je kao vodeći stručni saradnik za poslove zastupanja u JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“ na poslovima naplate potraživanja, izrade različitih ugovora o reprogramu dugovanja i davanju pravnih saveta i mišljenja rukovodstvu preduzeća u pogledu modela naplate potraživanja i regulisanja spornih dužničko-poverilačkih odnosa.

U toku trajanja studija i nakon zaposlenja pohađao je veliki broj seminara, radionica i treninga iz oblasti ljudskih prava i vladavine prava u organizaciji Nacionalne akademije za javnu upravu, nevladinih organizacija i međunarodnih organizacija koje rade na teritoriji Republike Srbije. Takođe, tokom studija, u sklopu pravne klinike za porodično pravo, pružao je besplatnu pravnu pomoć socijalno ugroženim građanima. U martu 2011. godine proglašen je za najboljeg delegata ispred Saveta za ljudska prava u okviru Belgrade International Model United Nations 2011 (BIMUN 2011).