Doc. dr Mila Petrović

DOCENT

ORCiD broj


KONTAKT

E-mail: mila.petrovic@pravnifakultet.edu.rs
Kabinet VIII (II sprat)


CURRICULUM VITAE

   


PREDMETI
Osnovne studije
  • Radno pravo

OBRAZOVANJE
  • Doktorske studije – Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu (2021)
  • Master studije – Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu (2014)
  • Osnovne studije – Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu (2012)

REPREZENTATIVNE REFERENCE
  1. Petrović Mila, Pravni režim povrede na radu i profesionalnog oboljenja u domaćem i uporednom pravu, Strani pravni život, 1/2019, 103-113;
  2.  Petrović Mila, Compensation of work injuries and occupational diseases – a comparative approach, Strani pravni život, 4/2019, 103-113;
  3. Petrović Mila, Obavezna vakcinacija protiv COVID-a 19 u radnoj sredini – ključni radnopravni aspekti, Radno i socijalno pravo, 2/2021, 19-52;
  4. Petrović Mila, Oboljenje kovid 19 – povreda na radu ili profesionalna bolest, Strani pravni život, 1/2022, 43-58;
  5. Petrović Mila, Prednosti i mane mirnog rešavanja kolektivnih radnih sporova u Republici Srbiji, Radno i socijalno pravo, 1/2022, 171-194.