Studenti zainteresovani za praksu kod advokata, javnog izvršitelja, javnog beležnika, u Gradskom pravobranilašvu Grada Beograda, u Prekršajnom, Privrednom ili Trećem osnovnom sudu u Beogradu, kod Poverenika za pristup informacijam od javnog značaja i zaštitu podataka o lilčnosti, prijavu (koja sadrži: ime, prezime, broj indeksa, naznaku željene prakse, kao i mesto prebivališta/boravišta (zbog rasporeda) dostavljaju prof. dr Slađani Jovanović (sladjana.jovanovic@pravnifakultet.rs) do 17. maja 2022. god.

Praksa traje deset radnih dana; radno vreme se određuje u dogovoru sa mentorom, a na kraju uspešno obavljene prakse dobija se sertifikat (čija se kopija predaje prof. dr Jovanović, a original čuva za izradu dodatka diplome).

ZA LETNJU PRAKSU – U JULU I AVGUSTU SE STUDETNI MOGU PRIJAVLJIVATI DO 5. JULA 2022. KAKO BI BLAGOVREMENO BILI RASPOREĐENI, A U SKLADU U I SA MOGUĆNOSTIMA REALIZATORA PRAKSE.

U OVOM PERIODU SE NE MOGU BIRATI SUDOVI.