U ime Redakcionog odbora naučnog časopisa TEMIDA, pozivamo vas da svojim radovima doprinesete narednim brojevima  časopisa TEMIDA, koji će biti posvećeni sledećim temama:

Broj 2: Pandemija COVID-19: Viktimološke perspektive (rok za predaju radova je 10. jun 2022.)

Broj 3: Zelena viktimologija (rok za predaju radova je 10. septembar 2022.)

Kroz sva tri broja u 2022. godini obeležava se jubilej 25 godina izlaženja naučnog časopisa TEMIDA

TEMIDA je časopis o viktimizaciji, Ijudskim pravima i rodu, koji od 1998. godine izdaje Viktimološko društvo Srbije. Svaki broj je tematski koncipiran, ali se objavljuju i tekstovi van određenih tema. Radovi van tema brojeva mogu da se dostave nezavisno od napred navedenih rokova.

Radovi podležu dvostrukoj anonimnoj recenziji.

TEMIDA je kategorisana od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS kao vodeći časopis nacionalnog značaja u oblasti društvenih nauka (M51)TEMIDA nalazi se u DOI (Digital Object Identifier) bazi, DOAJ (Directory of Open Access Journals), EBSCO istraživačkoj bazi i uvrštena je u Emerging Sources Citation Index (ESCI), novu ediciju Web of Science.

Sve informacije za autore i autorke mogu se naći na

http://www.vds.org.rs/TemidaMenu.htm