Nastavno – naučno veće Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu, donelo je odluku o pokretanju postupka i obrazovanju Komisije za pisanje izveštaja o ispunjenosti uslova za izbor dr Ane Knežević Bojović u naučno zvanje viši naučni saradnik.