Nastavnici i saradnici Fakulteta učestvuju kao istraživači na većem broju nacionalnih, regionalnih i međunarodnih naučnih projekata.

Projekti koje finansira resorno ministarstvo

Fakultet od 2020. godine realizuje projekat Uticaj Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda na vladavinu prava u Sloveniji i Srbiji (Influence of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms on the rule of law in Slovenia and Serbia). Ovo je projekat koji u okviru bilateralne saradnje Fakultet ostvaruje sa Evropskim pravnim fakultetom Univerziteta Nova Univerza iz Ljubljane. Rukovodilac projekta za Srbiju je prof. dr Violeta Beširević, a projektni tim PFUUB čine još prof. dr Tatjana Papić, prof. dr Jelena Jerinić, doc. dr Aleksa Radonjić, Boris Topić, student doktorskih studija na Fakultetu i Uroš Siljanović, student doktorskih studija na Fakultetu. Projekat se bavi implementacijom Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama u pravnim sistemima Slovenije i Srbije, sa stanovišta ljudskih prava kao preduslova zaštite vladavine prava.

Međunarodni projekti

Nastavnici Fakulteta trenutno učestvuju u nekoliko COST projekata:

  • COST Action 18123: The Pan-European Family Support Research Network: A bottom-up, evidence-based and multidisciplinary approach (2018-2023). Projekat uspostavlja mrežu istraživača za podršku porodici iz preko 20 zemalja, koja uvažava zajedničke ciljeve država u pogledu podrške porodici i razvoja politika roditeljstva, ali prepoznaje i kulturološke specifičnosti, kao i posebnosti porodičnog konteksta. Osnovni ciljevi projekta prevashodno se vezuju za koordinaciju relevantnih istraživanja, kao i za jačanje kapaciteta postojećih sistema podrške porodici. Projekat koordinira Univerzitet u Sevilji (Španija), a u njemu učestuju prof. dr Jelena Arsić, kao rukovodilac za Srbiju i prof. dr Jelena Jerinić, kao zamenica rukovodioca za Srbiju.
  • COST Action CA19143: Global Digital Human Rights Network (2020-2024). Prof. dr Violeta Beširević, rukovodilac za Srbiju, imenovana je u Upravni odbor koji upravlja projektom, a prof. dr Jelena Simić, za njenog zamenika. Za članove projektnog tima PFUUB predloženi su prof. dr Tatjana Papić, prof. dr Marko Božić i asistent Nikola Kovačević, doktorand Fakulteta. Globalna mreža za digitalna ljudska prava ima za cilj da na sistematski način istraži teorijske i praktične probleme vezane za zaštitu ljudskih prava u online kontekstu.
  • COST Action CA21120:  The History of Identity Documentation in European Nations  (HIDDEN). COST mreža Istorija dokumentacije o identitetu u evropskim nacijama  okuplja naučnike iz istorije, studija migracija, geografije, sociologije, prava, lingvistike, postkolonijalnih studija, ljudskih prava i drugih srodnih oblasti u cilju analize istorije režima ID u Evropi i šire, povezujući prošlost i sadašnjost. U kontekstu plana održivog razvoja UN u kome se navodi  da svako treba da ima pravni identitet do 2030. godine i razvoja novih oblika biometrijskih indentifikacionih dokumenata, kao što su sertifikati o vakcinaciji protiv virusa Covid-19, pravo je vreme da interdisciplinarna i multidisciplinarna grupa naučnika kritički ispita istorijske i savremene  prakse  koje su uticale ili mogu uticati na povećanje društvene nejednakosti. Rukovodilac projekta za Srbiju je prof. dr Violeta Beširević, a u projektu učestvuju i prof. dr Marko Božić i doc. dr Srđan Milošević.
  • COST Innovators Grant 18123: A quality assurance implementation protocol for family support services in Europe: An evidence-based and culturally informed model for professional practice (2023-2024) – dodeljen u okviru Horizon Europe našem COST Action projektu pod nazivom The Pan-European Family Support Research Network: A bottom-up, evidence-based and multidisciplinary approach. Rezultati ovog naučnog projekta će kroz niz dodatnih aktivnosti, u periodu od jedne godine, biti korišćeni u svrhu jačanja evropskih nacionalnih sistema podrške porodici. Prof. dr Jelena Arsić je rukovodilac za Srbiju, a na projektu učestvuje i prof. dr Jelena Jerinić.