Nastavnici i saradnici Fakulteta učestvuju kao istraživači na većem broju nacionalnih, regionalnih i međunarodnih projekata.

Projekti koje finansira resorno ministarstvo

Fakultet od 2020. godine realizuje projekat Uticaj Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda na vladavinu prava u Sloveniji i Srbiji (Influence of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms on the rule of law in Slovenia and Serbia). Ovo je projekat koji u okviru bilateralne saradnje Fakultet ostvaruje sa Evropskim pravnim fakultetom Univerziteta Nova Univerza iz Ljubljane. Rukovodilac projekta za Srbiju je prof. dr Violeta Beširević, a projektni tim PFUUB čine još prof. dr Tatjana Papić, prof. dr Jelena Jerinić, doc. dr Aleksa Radonjić, Boris Topić, student doktorskih studija na Fakultetu i Uroš Siljanović, student doktorskih studija na Fakultetu. Projekat se bavi implementacijom Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama u pravnim sistemima Slovenije i Srbije, sa stanovišta ljudskih prava kao preduslova zaštite vladavine prava.

Među osnovnim projektima koje je podržalo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, nastavnici i saradnici Fakulteta bili su uključeni i u sledeće projekte koje su koordinirale druge naučnoistraživačke organizacije:

 • Unapređenje konkurentnosti u procesu pristupanja Evropskoj uniji (OI projekat br. 47028), koji je koordinirao Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju (FEFA), a na njemu su učestvovale prof. Violeta Beširević i prof. Sonja Bunčić.
 • Istraživanje Osmišljavanje doktrine političkog pitanja: slučaj Kosova, Instituta društvenih nauka na kome je bila angažovana prof. Violeta Beširević;
 • Kriminal u Srbiji: fenomenologija, rizici i mogućnosti socijalne intervencije (OI projekat br. 47011), nosilac: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, učestvovala Slađana Jovanović;
 • Srpsko i evropsko pravo – upoređivanje i usaglašavanje (OI projekat br. 179031), nosilac: Institut za uporedno pravo, učestvovale prof. dr Nataša Mrvić, kao rukovodilac projekta i doc. dr Katarina Jovičić;
 • Tradicija, inovacija i identitet u vizantijskom svetu (OI projekat br. 177032), nosilac: Vizantološki institut SANU, u koji je bila uključena doc. dr Tamara Matović.

Međunarodni projekti

Nastavnici Fakulteta učestvuju u dva COST projekta koji su i dalje u toku:

 • COST Action 18123: The Pan-European Family Support Research Network: A bottom-up, evidence-based and multidisciplinary approach (2018-2023). Projekat uspostavlja mrežu istraživača za podršku porodici iz preko 20 zemalja, koja uvažava zajedničke ciljeve država u pogledu podrške porodici i razvoja politika roditeljstva, ali prepoznaje i kulturološke specifičnosti, kao i posebnosti porodičnog konteksta. Osnovni ciljevi projekta prevashodno se vezuju za koordinaciju relevantnih istraživanja, kao i za jačanje kapaciteta postojećih sistema podrške porodici. Projekat koordinira Univerzitet u Sevilji (Španija), a u njemu učestuju prof. dr Jelena Arsić, kao rukovodilac za Srbiju i prof. dr Jelena Jerinić, kao zamenica rukovodioca za Srbiju.
 • COST Action CA19143: Global Digital Human Rights Network (2020-2024). Prof. dr Violeta Beširević, rukovodilac za Srbiju, imenovana je u Upravni odbor koji upravlja projektom, a prof. dr Jelena Simić, za njenog zamenika. Za članove projektnog tima PFUUB predloženi su prof. dr Tatjana Papić, prof. dr Marko Božić i asistent Nikola Kovačević, doktorand Fakulteta. Globalna mreža za digitalna ljudska prava ima za cilj da na sistematski način istraži teorijske i praktične probleme vezane za zaštitu ljudskih prava u online kontekstu.

Naučni projekti Fakulteta

Naučnoistraživačke aktivnosti nastavnici i saradnici Fakulteta ostvaruju i u sklopu internih naučnih projekata čiji je nosilac Fakultet. U toku 2019. i 2020. godine realizovana su tri takva projekta:

 • Uporednopravna tradicija – mogućnosti i perspektive (2019-2020) na kome su učestvovali nastavnici Fakulteta, nastavnici drugih visokoškolskih ustanova i istraživači iz naučnoistraživačkih organizacija, a njime su rukovodili doc. dr Tamara Matović i prof. dr Marko Božić. U okviru projekta organizovano je savetovanje i objavljen zbornik radova iz oblasti istorije prava, romanistike, vizantologije i medievistike, NOMOPHYLAX, priređen kao Festschrift povodom odlaska u penziju prof. Srđana Šarkića.
 • Zaštita kolektivnih interesa potrošača u srpskom i uporednom pravu (2019-2020), čiji je rukovodilac bila prof. dr Katarina Ivančević, a učestvovalo još šest nastavnika, u svojstvu članova projektnog tima: prof. dr Nataša Mrvić Petrović, prof. dr Slađana Jovanović, prof. dr Jelena Jerinić, prof. dr Jelena Simić, doc. dr Katarina Jovičić, doc. dr Aleksa Radonjić i doc. dr Slobodan Vukadinović. Cilj projekat bio je istraživanje funkcionisanja postojećeg sistema zaštite kolektivnog interesa potrošača i ispitivanja instrumenata zaštite kolektivnog interesa u pravnom sistemu Republike Srbije. Nalazi istraživanja predstavljeni su na međunarodnom naučnom skupu organizovanom u oktobru 2020. godine, a početkom 2021. godine objavljen je zbornik radova.
 • Svojinsko pravo – promene u 21. veku (2019-2021). Cilj projekta je bio da ukaže na transformaciju svojinskog prava u 21. veku i načine prilagođavanja pravne regulative tim promenama. Preliminarni rezultati projekta bili su predstavljeni na međunarodnom naučnom skupu, održanom u oktobru 2020. godine, uz učešće istraživača iz inostranstva i iz Republike Srbije. Rukovodioci projekta su prof. dr Jelena Simić i doc. dr Aleksa Radonjić.

Drugi projekti

U realizaciji naučnoistraživačkih aktivnosti, Fakultet sarađuje i sa organima javne vlasti u Republici Srbiji, međunarodnim organizacijama i organizacijama civilnog društva. Nastavnici Fakulteta često su učesnici istraživačkih i stručnih projekata koje sprovode i finansiraju ove organizacije. Neki od takvih projekata koji su realizovani u prethodnom periodu su:

 • Providing effective support to the members of the most discriminated groups and their organizations (2016-2020), koji je finansiran iz sredstava Evropske unije i bavio se jačanjem razvoja pravednog i inkluzivnog demokratskog društva zasnovanog na osnovnim evropskim vrednostima obezbeđivanjem efikasnijeg učešća organizacija civilnog sektora Srbije u procesima donošenja odluka i stvaranja podržavajućeg pravnog okruženja za pružanje pomoći u odnosu na diskriminisane grupe. Na ovom projektu učestvovali su prof. Saša Gajin kao rukovodilac projekta i prof. Jelena Simić kao istraživač.
 • Projekat Podrška sprovođenju Akcionog plana Strategije reforme javne uprave: reforma lokalne samouprave (2016-2019) koji podržava Švajcarska agencija za razvoj, na kome su učestvovali prof. Bogoljub Milosavljević i prof. Jelena Jerinić.
 • Projekti Zelena transparentnost javnih nabavki u zdravstvu (korisnici: udruženje Pravni skener i Fond za otvoreno društvo) i Promoting Governmental Accountability Using Evidence from Sample-Based Monitoring of Healthcare Centers (korisnici: udruženje Pravni skener i National Democratic Institute for International Affairs) na kojima je kao istraživač angažovana prof. Jelena Simić.
 • Analiza zakona i podzakonskih akata Republike Srbije i propisa Evropske unije u oblasti upravljanja otpadom, sa posebnim osvrtom na obaveze lokalne samouprave, odnosno grada Novog Sada, finansiran na osnovu Javnog konkursa za dodelu sredstava za sufinansiranje istraživačkih i razvojnih projekata iz programa iz oblasti zaštite životne sredine na teritoriji grada Novog Sada za 2020. godinu. Cilj Projekta bio je analiza i utvrđivanje rezultata dosadašnje primene propisa i implementacije istih u postojećem gradskom sistemu upravljanja otpadom. Na realizaciji projekta učestvovali su: prof. Nebojša Šarkić, prof. Sonja Bunčić, prof. Milena Trgovčević Prokić i prof. Mario Lukinović. Nalazi istraživanja objavljeni su u monografiji početkom 2021. godine.