KONKURS
ZA UPIS NA MASTER AKADEMSKE STUDIJE PRAVA U ŠKOLSKU 2022/23. GODINU (jednogodišnje – 60 ESPB)


PRIJAVA NA KONKURS PRODUŽAVA SE DO 28.10.2022. GODINE

Odluka


Rang lista


 • Studijski modul UPRAVNO PRAVO
 • Studijski modul KRIVIČNO PRAVO
 • Studijski modul MEĐUNARODNO PRIVREDNO PRAVO
 • Studijski modul PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO
 • Studijski modul PORODIČNO PRAVO
 • Studijski modul EKOLOŠKO PRAVO

Broj studenata:

 • pravo upisa ima 120

Uslovi za upis:

pravo upisa ima svako lice koje je završilo:

 • osnovne četvorogodišnje akademske studije na pravnom fakultetu u obimu od 240 ESPB, ili
 • osnovne četvorogodišnje studije na pravnom fakultetu po propisima koji su važili pre stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju iz 2005. godine, ili
 • osnovne akademske studije i ostvarilo 240 ESPB na srodnom fakultetu društveno-humanističkih nauka, odnosno završilo osnovne četvorogodišnje studije po zakonima koji su važili pre stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju iz 2005. godine, pod uslovom da su nastavni planovi i programi tih fakulteta podudarni sa nastavnim planom i programom Fakulteta u skladu sa opštim aktima Fakulteta.

Redosled kandidata utvrđuje se na osnovu prosečne ocene ostvarene na osnovnim studijama i dužine studiranja.

Postupak sprovođenja konkursa:

 • prijave na konkurs sa dokumentacijom dostavljaju se sekretaru postdiplomskih studija  ili putem elektronske pošte:  uros.jovanovic@pravnifakultet.rs  –  do 14. oktobra 2022. godine
 • objavljivanje preliminarne rang liste – 18. oktobra 2022. godine
 • upis primljenih kandidata vršiće se u periodu od 19. oktobra do 31. oktobra 2022. godine

Prijavni list

Potrebna dokumenta:

Kandidati prilikom prijavljivanja na konkurs podnose original ili fotokopije sledećih dokumenata:  popunjeni prijavni list, diplomu osnovnih studija, i dokaz o uplati naknade za  učešće na konkursu  u iznosu od 30  EVRA  u dinarskoj protivvrednosti  po srednjem kursu NBS na dan uplate. Navedena dokumenta za potrebe upisa moraju biti original ili u overenoj kopiji. Prilikom upisa uplaćuju se troškovi upisa  u iznosu od  50  EVRA  u dinarskoj protivvrednosti  po srednjem kursu NBS na dan uplate.

Način i rokovi za podnošenje prigovora i žalbe:

Kandidat ima pravo na prigovor na rang listu u roku od 36 časova od objavljivanja rang liste na veb stranici Fakulteta. O prigovoru odlučuje dekan, po pribavljenom mišljenju Komisije za upis u roku od 48 časova od ulaganja prigovora.

Školarina:

Iznosi godišnje 1.200 EVRA u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, od čega se prilikom upisa uplaćuje 240 EVRA, a ostatak u osam mesečnih rata od po 120 EVRA, odnosno 1.100 EVRA u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate,  ako se školarina  isplati  u celosti  prilikom upisa na studije. Za kandidate koji su završili osnovne akademske studije  na Pravnom fakultetu Univerziteta UNION u Beogradu godišnja školarina iznosi  900 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.