KONKURS
ZA UPIS NA MASTER AKADEMSKE STUDIJE PRAVA
CONTEMPORARY LEGAL STUDIES
U ŠKOLSKU 2022/23. GODINU
(jednogodišnje – 60 ESPB)


PRIJAVA NA KONKURS PRODUŽAVA SE DO 28.10.2022. GODINE

Odluka


 Broj studenata:

  • pravo upisa ima 20

Uslovi za upis:

pravo upisa ima svako lice koje je završilo:

  • osnovne četvorogodišnje akademske studije na pravnom fakultetu u obimu od 240  ESPB, ili
  • osnovne četvorogodišnje studije na pravnom fakultetu po propisima koji su važili  pre stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju iz 2005. godine, ili
  • osnovne akademske studije i ostvarilo 240 ESPB na srodnom fakultetu društveno-humanističkih nauka, odnosno završilo osnovne četvorogodišnje studije po zakonima koji su važili pre stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju iz 2005. godine, pod uslovom da su nastavni planovi i programi tih fakulteta podudarni sa nastavnim planom i programom Fakulteta u skladu sa opštim aktima Fakulteta.

Pored navedenih uslova kandidati moraju da poznaju  engleski  jezik  na nivou koji omogućava praćenje nastave, polaganje ispita, istraživanje i izradu završnog rada, što dokazuju  uverenjima  Cambridge Advanced Certificate in Englsih (CAE), IELTS (International English Language Testing System,  Test of English as a Foreign Language (TOEFL)  kao i završenim srednjoškolskim obrazovanjem na engleskom jeziku, ili završenim osnovnim studijama na engleskom jeziku.

Redosled kandidata utvrđuje se na osnovu prosečne ocene ostvarene na osnovnim studijama i dužine studiranja.

Postupak sprovođenja konkursa:

  • prijave na konkurs sa dokumentacijom dostavljaju se sekretaru postdiplomskih studija  ili putem elektronske pošte: uros.jovanovic@pravnifakultet.rs  –  do 14. oktobra 2022. godine
  • objavljivanje preliminarne rang liste – 18. oktobra 2022. godine
  • upis primljenih kandidata vršiće se u periodu od 19. oktobra do 31. oktobra 2022. godine

Prijavni list

Potrebna dokumenta:

Kandidati prilikom prijavljivanja na konkurs podnose original ili fotokopije sledećih dokumenata: popunjeni prijavni list, diplomu osnovnih studija, i dokaz o uplati naknade za učešće na konkursu u iznosu od 30 EVRA u dinarskoj protivvrednosti  po srednjem kursu NBS na dan uplate. Navedena dokumenta za potrebe upisa moraju biti original ili u overenoj kopiji. Prilikom upisa uplaćuju se troškovi upisa u iznosu od 50 EVRA u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.

Način i rokovi za podnošenje prigovora i žalbe:

Kandidat ima pravo na prigovor na rang listu u roku od 36 časova od objavljivanja rang liste na veb stranici Fakulteta. O prigovoru odlučuje dekan, po pribavljenom mišljenju Komisije  za upis u roku od 48 časova od ulaganja prigovora.

Školarina:

Iznosi godišnje 1.200 EVRA u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, od čega se prilikom upisa uplaćuje 240 EVRA, a ostatak u osam mesečnih rata od po 120 EVRA, odnosno 1.100 EVRA u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, ako se školarini isplati u celosti  prilikom upisa na studije. Za kandidate koji su završili osnovne akademske studije  na Pravnom fakultetu Univerziteta UNION u Beogradu, godišnja školarina iznosi  900 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.