Broj studenata:

  • pravo upisa ima 20

Uslovi za upis:

pravo upisa ima svako lice koje je završilo:

  • osnovne četvorogodišnje akademske studije na pravnom fakultetu u obimu od 240  ESPB, ili
  • osnovne četvorogodišnje studije na pravnom fakultetu po propisima koji su važili  pre stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju iz 2005. godine, ili
  • osnovne akademske studije i ostvarilo 240 ESPB na srodnom fakultetu društveno-humanističkih nauka, odnosno završilo osnovne četvorogodišnje studije po zakonima koji su važili pre stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju iz 2005. godine, pod uslovom da su nastavni planovi i programi tih fakulteta podudarni sa nastavnim planom i programom Fakulteta u skladu sa opštim aktima Fakulteta.

Pored navedenih uslova kandidati moraju da poznaju  engleski  jezik  na nivou koji omogućava praćenje nastave, polaganje ispita, istraživanje i izradu završnog rada, što dokazuju  uverenjima  Cambridge Advanced Certificate in Englsih (CAE), IELTS (International English Language Testing System,  kao i završenim srednjoškolskim obrazovanjem na engleskom jeziku,   ili završenim osnovnim studijama na engleskom jeziku.

Redosled kandidata utvrđuje se na osnovu prosečne ocene ostvarene na osnovnim studijama i dužine studiranja.

Postupak sprovođenja konkursa:

  • prijave na konkurs sa dokumentacijom dostavljaju se sekretaru postdiplomskih studija ili putem elektronske pošte:  uros.jovanovic@pravnifakultet.rs  –  do 11. februara 2022. godine
  • objavljivanje rang liste – 14. februara godine
  • upis primljenih kandidata vršiće se u periodu od 21. februara do 25. februara 2022. godine

Potrebna dokumenta:

Kandidati prilikom prijavljivanja na konkurs podnose original ili fotokopije sledećih dokumenata:  popunjeni  prijavni list, diplomu osnovnih  studija, i dokaz o uplati naknade za  učešće na konkursu  u iznosu od 30  EVRA  po srednjem kursu NBS na dan uplate. Navedena dokumenta za potrebe upisa moraju biti original ili u overenoj kopiji. Prilikom upisa uplaćuju se troškovi upisa  u iznosu od  50  EVRA  po srednjem kursu NBS na dan uplate.

Način i rokovi za podnošenje prigovora i žalbe:

Kandidat ima pravo na prigovor na rang listu u roku od 36 časova od objavljivanja rang liste na veb stranici Fakulteta. O prigovoru odlučuje dekan, po pribavljenom mišljenju Komisije  za upis u roku od 48 časova od ulaganja prigovora.

Školarina:

Iznosi godišnje 1.200 EVRA, od čega se prilikom upisa uplaćuje 240 EVRA, a ostatak u osam mesečnih rata od po 120 EVRA, odnosno 1.100 EVRA  ako se školarini isplati prilikom upisa na studije.

Prijavni list