KONKURS
ZA UPIS NA
DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE PRAVA
U ŠKOLSKU 2022/23. GODINU
(trogodišnje -180 ESPB)


Rang lista


PRIJAVA NA KONKURS PRODUŽAVA SE DO 14.11.2022. GODINE

Odluka


Broj studenata:

  • pravo upisa ima 18

Uslovi za upis:

pravo upisa ima svako lice koje je  završilo drugi stepen akademskih studija u oblasti prava ili u srodnim naučnim oblastima društveno-humanističkih nauka i koje ima završene:

  • master akademske studije na kojima je, zajedno sa osnovnim akademskim studijama, ukupno ostvarilo 300 ESPB ili
  • integrisane studije sa najmanje 300 ESPB, ili
  • završene četvorogodišnje studije po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju iz 2005. godine

Licu koje je prethodni stepen obrazovanja steklo iz srodnih naučnih oblasti društveno-humanističkih nauka može se dozvoliti upis uz obavezu polaganja dopunskih ispita

Lice koje ima zvanje magistra pravnih ili srodnih nauka, može se upisati na doktorske studije pod posebnim uslovima.

Prednost pri upisu imaju lica sa većom prosečnom ocenom ostvarenom na prethodnom nivou studija i pokazanim sposobnostima za naučni rad.

Postupak sprovođenja konkursa:

  • prijave na konkurs sa dokumentacijom dostavljaju se sekretaru postdiplomskih studija ili putem elektronske pošte:  uros.jovanovic@pravnifakultet.rs  –  do 14. oktobra 2022. godine
  • intervju sa kandidatima obaviće se 20. oktobra 2022. godine
  • objavljivanje preliminarne rang liste – 21. oktobra 2022. godine
  • upis primljenih kandidata vršiće se u periodu od 24. oktobra do 31. oktobra 2022. godine

Prijavni list

Potrebna dokumenta:

Kandidati prilikom prijavljivanja na konkurs podnose  popunjeni prijavni list; kratku biografiju; overene fotokopije stečenih diploma ili uverenje o diplomiranju na prethodnim nivoima akademskih studija; rešenje o priznavanju stranih visokoškolskih isprava za kandidate koji su prethodno školovanje završili u inostranstvu; spisak naučnih i stručnih radova (ako ih ima) i fotokopije radova (ako nisu objavljeni u  naučnim ili stručnim časopisima javno dostupni na internetu), odnosno linkove ka tim časopisima; dokaz o poznavanju jednog stranog jezika odnosno poznavanju srpskog jezika ako se upisuje strani državljanin i dokaz o uplati naknade za učešće na konkursu u iznosu od 30 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate. Prilikom upisa uplaćuju se troškovi upisa u iznosu od 50 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.

Način i rokovi za podnošenje prigovora i žalbe:

Kandidat ima pravo da podnese prigovor na preliminarnu rang listu Komisiji za upis u roku od 36 sati od objavljivanja. Komisija za upis razmatra prigovore i donosi obrazloženu odluku, na koju se kandidat može žaliti dekanu u roku od tri dana od dostavljanja odluke Komisije. Dekan u roku od tri dana od prijema žalbe donosi rešenje o žalbi koje je konačno.

Školarina:

Za svih 6  semestara školarina iznosi 6000 EVRA u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate. Školarina se plaća u godišnjem iznosu od 2000 EVRA u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate. Postoji mogućnost plaćanja u ratama, a za uplatu celokupne godišnje školarine prilikom upisa, popust je 10%.