ZAŠTO PRAVO? ZAŠTO NA PRAVNOM FAKULTETU UNIVERZITETA UNION U BEOGRADU?

 

Vida Petrović-Škero, Nekadašnja predsednica Vrhovnog suda Srbije, dobitnica nagrade OEBS-a za ličnost godine (2014) zbog rada na očuvanju nezavisnosti pravosuđa

Zašto studirati pravo? Da budete sudija koji štiti prava građana od neprava i dovodi u proporcionalni odnos pravo i pravdu; da budete advokat koji će obezbediti građanima stručno zastupanje u krivičnim, građanskim, upravnim i privrednim sporovima pred nacionalnim, stranim i međunarodnim telima;  da budete profesionalni tužilac koji se bori za društvo sa što manje kriminala, za utvrđenje istine obezbeđene dokazima. Možete da postanete diplomata, da se bavite međunarodnim pravom, zastupanjem interesa zemlje u inostranstvu, doprinesete ugledu zemlje. Zato što se pravo dograđuje, menja, nikada nije jednolično, rutinsko.

Ja sam i sada, kada sam završila svoj radni vek, sigurna da bih ponovo izabrala pravni fakultet. To bi bio Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu zato što se kvalitetom nastavnog kadra i kvalitetom nastave, studijskim programima i organizacijom može svrstati u grupu najcenjenijih pravnih fakulteta Srbije. To je fakultet koji prati razvoj prava, omogućava studentima da zadovolje svoja profesionalna htenja, neguje i omogućava akademske i naučne slobode, kao i kreativnost studenata. Uspešnost svršenih studenata ovoga fakulteta predstavlja najbolju preporuku za njegov izbor.


Rodoljub Šabić, advokat, bivši Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Skoro sve što radite regulisano je propisima, bilo da objavljujete nešto na internetu, prelazite ulicu, kupujete kola, idete na letovanje, sklapate brak ili pišete knjigu. Sve to povezano je sa različitim izazovima. Zbog toga je pravo za one koji žele da intelektualno razmišljaju i praktično rešavaju probleme. Ako volite da rešavate zagonetke i pomažete ljudima, studije prava će vam omogućiti da postanete advokat.

U tom slučaju, Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu  je najbolje rešenje za vas zato što na tom fakultetu predaju nastavnici koji će vam pomoći da bolje upoznate društvo, shvatite ljudsku prirodu, saznate zašto su ljudska prava važna, savladate teorijska znanja i steknete potrebne pravničke veštine.


Miodrag Majić, sudija Apelacionog suda u Beogradu i književnik

U društvima sve prisutnijih razlika i sve izraženije nepravde, studiranje prava predstavlja istovremeno privilegiju i odgovornost. U takvim okolnostima, budući pravnik nalazi se u prilici da bira jedan od dva puta: utopiti se u bezličnu gomilu aparatčika i apologeta, ili postati lučonoša ideje pravde, poretka i jednakosti i time inženjer budućeg progresa. Iako je, statistički gledano, onih koji pripadaju prvoj grupi neuporedivo više, osnovnu vrednost studija prava predstavlja mogućnost da se budući jurista jednog dana pridruži korifejima slobode i društvenih promena poput Slobodana Jovanovića, Nelsona Mandele, Tome Živanovića, Rut Bader Ginsburg, Mahatme Gandija, Franca Kafke ili Laze Kostića.

Višegodišnje iskustvo u držanju vežbi i predavanja studentima Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu uverilo me je u to da je reč o fakultetu na kojem se o pravu i društvenim pojavama govori slobodno i bez cenzure, što je dobra polazna osnova za to da se jednog dana pridružite slavnim kolegama čija su dela i ideje doprineli da nesavršeni svet u kom živimo bude humaniji i bolji. 


Goran Ilić, zamenik predsednika Državnog veća tužilaca, zamenik Republičkog javnog tužioca, Poverenik za samostalnost

Pravnici često citiraju misao da zakoni vrede onoliko koliko vrede ljudi koji ih primenjuju. Učiti kako da se razume i primenjuje ustav, zakon, dakle učiti o slobodi, profesionalnom integritetu i sličnim vrednostima, po mom mišljenju, razlog je zbog koga mladi čovek treba da upiše pravni fakultet.

U više navrata, po pozivu katedre za krivično pravo Pravnog fakluteta Univerziteta Union u Beogradu, održao  sam predavanje  studetnima tog fakulteta o  temama iz  oblasti krivičnog procesnog  i pravosudnog organizacionog prava. Zainteresovanost studenata za temu i njihova spremnost da razmenjuju argumente, za mene je bilo potpuno i prijatno iznenadjenje.


Nikola Kovačević, asistent na PFUUB, Član Evropskog komiteta za sprečavanja mučenja dobitnik Nansenove nagrade za rad sa izbeglicama za Evropu 2021 „Ličnost godine“ nedeljnika Vreme u 2023.

Biti pravnik ne znači biti birokrata, niti imati kapacitet da naučiš napamet Ustav, zakone ili konvencije, niti postaješ pravnik kada postaneš advokat, sudija ili tužilac. Biti pravnik je neograničeni kapacitet pojedinca da se uhvati u koštac sa bilo kojim društvenim problemom, da rešiš svaku životnu situaciju na pravičan način, da zaštitiš potlačenog od tlačitelja, da nagradiš onog koji je zaslužio, a kazniš onoga ko se o društvo i njegove opšte interese ogrešio. Kada postaneš pravnik, na sebe preuzimaš obavezu da deluješ u javnom interesu i da se boriš da svet oko tebe bude bolje mesto.

Tako sam ja učen na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu i tako i danas učimo studente da razmišljaju, da uče i da deluju. Pravo je ozbiljna nauka, biti pravnik je značajna profesija, a Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu je pravo mesto da zaista postaneš dobar pravnik. 


UKRATKO O NAMA

 • Studiraćete na akreditovanom pravnom fakultetu čiji diplomirani studenti nakon položenog pravosudnog i advokatskog ispita mogu da se upišu u bilo koju advokatsku komoru u Republici Srbiji.
DETALJNIJE

 • Učićete u malim grupama, u prijateljskom okruženju i naučiti zahvaljujući posvećenim profesorima i asistentima sa izuzetnim referencama.
 • Steći ćete dragocena iskustva kroz naše programe prakse u sudovima, advokatskim kancelarijama, organima uprave, privrednim društvima i drugim organizacijama.
 • Već tokom studija bićete osposobljeni da obavljate pravne poslove u okviru programa različitih pravnih klinika koje se realizuju na fakultetu.
 • Na raspolaganju su vam savremeno opremljena kompjuterska sala, biblioteka i čitaonica. Fakultetska biblioteka raspolaže sa preko 12.000 naslova kako domaće, tako i strane pravne literature. Naši studijski programi omogućavaju nastavak školovanja u inostranstvu.
 • Svake godine podržavamo naše najbolje studente kroz stipendije i nagrade.
 • Mi ćemo vas znati po imenu, podsticati vas da budete najbolji i ponositi se vašim uspehom!

Detaljnije informacije o fakultetu kao i o studijskom programu osnovnih akademskih studija prava možete pogledati u flajeru.


KO SE MOŽE PRIJAVITI

Pravo upisa na prvu godinu studija imaju kandidati sa završenom srednjom školom u trajanju od četiri godine.

DETALJNIJE

Redosled kandidata za upis na prvu godinu studija utvrđuje se na osnovu uspeha iz srednje škole i rezultata testa provere sposobnosti i sklonosti pravu.


PRIJAVA

Prijava na konkurs za upis novih studenata vršiće se od 5. do 30. juna 2023. godine i od 1. do 8. septembra 2023. godine. Prilikom prijave podnose se sledeća dokumenata:

DETALJNIJE

 • svedočanstva za sva četiri razreda srednje škole (overene kopije),
 • diploma o stečenom srednjem obrazovanju (overana kopija),
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • prijavni list (dobija se u Studentskoj službi Fakulteta),
 • dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 30 evra u dinarskoj protivvrednosti (po srednjem kursu NBS na dan uplate).

Prijavu na konkurs možete izvršiti i putem online prijave.


PRIJEMNI ISPIT

Prijemni ispit obuhvata polaganje testa opšte informisanosti i sklonosti pravu (primer testa možete pogledati na sajtu Fakulteta, u sekciji „Upis 2023/2024”). Polaganje testa će se obaviti 4. i 11. jula 2023. godine u 10 časova i 12. septembra 2023. godine. Redosled kandidata objavljuje se narednog dana od dana polaganja.

DETALJNIJE

Kandidat na prijemni ispit donosi dokument za identifikaciju – važeću ličnu kartu ili pasoš. Pre podele testa, dežurno lice utvrđuje identitet kandidata. Kandidat čiji identitet nije utvrđen ne može polagati test.

Primeri testova provere opšte sposobnosti i sklonosti pravu

Redosled kandidata za upis u prvu godinu utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju i rezultata postignutog na testu opšte informisanosti i sklonosti pravu. Ukupan broj bodova koji se može osvojiti po oba osnova je najviše 100. Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena u svakom razredu srednje škole pomnožen sa 2. Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova. Na testu opšte informisanosti i sklonosti pravu kandidat može steći do 60 bodova.

Rang lista kandidata za upis objavljuje se narednog dana u odnosu na dan polaganja testa opšte informisanosti i sklonosti pravu.


UPIS

Upis primljenih studenata obavlja se u periodu od 7. do 14. jula 2023. godine odnosno od 18. do 26. septembra 2023. godine. Redosled kandidata za upis na prvu godinu studija utvrđuje se na osnovu uspeha iz srednje škole i rezultata prijemnog ispita. Troškovi upisa uplaćuju se u iznosu od 50 evra u dinarskoj protivvrednosti (po srednjem kursu NBS na dan uplate).

DETALJNIJE

Kandidati koji steknu pravo na upis podnose:

 1. Svedočanstvo sva četiri razreda srednje škole i diploma (overene fotokopije),
 2. Izvod iz matične knjige rođenih,
 3. Indeks – dobija se u Studentskoj službi Fakulteta,
 4. Dve fotografije formata 4,5 x 3,5 cm,
 5. Dokaz o uplati troškova upisa u iznosu od 50 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate,
 6. Dokaz o uplati školarine na račun Fakulteta (iznos zavisi od Vašeg izbora da li plaćate na rate ili odjednom).

Tekući račun Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu je 160-322641-19.
Poziv na broj – ime i prezime studenta


ŠKOLARINA

Školarina iznosi 1800 evra u dinarskoj protivvrednosti (po srednjem kursu NBS na dan uplate) po godini studija, ukoliko se uplati u celosti.

DETALJNIJE

Školarina se može platiti i u deset mesečnih rata i tada iznosi 2000 evra u dinarskoj protivvrednosti (po srednjem kursu NBS na dan uplate) po godini studija. Školarina na osnovnim studijama za brata ili sestru već upisanog studenta umanjuje se za 30% dok su oboje na studijama. U cenu školarine osnovnih studija uračunati su i udžbenici, prijavljivanje ispita, bez obzira na njihov broj, potvrde o studiranju, kao i druge aktivnosti koje organizuje Fakultet u cilju stručnog usavršavanja studenata.

Oslobađanje obaveze plaćanja školarine/politika afirmativnih mera PFUUB

U skladu sa politikom afirmativnih mera Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu jedan pripadnik romske nacionalne manjine koji uspešno položi prijemni ispit biće oslobođen obaveze plaćana školarine i drugih naknada u toku školovanja.

Upis kandidata pripadnika romske nacionalne manjine, kroz politiku afirmativnih mera podrazumeva da kandidati prilažu fakultetu, pored propisane dokumentacije, preporuku Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine. Za preporuku Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine posetite
https://romskinacionalnisavet.org.rs/upis-pripadnika-romske-nacionalne-manjine-na-visokoskolse-ustanove/

Posle završenog polaganja prijemnog ispita, kandidati koji su pripadnici romske nacionalne manjine rangiraju se na posebnoj rang listi, sa koje PFUUB upisuje jednog kandidata bez obaveze plaćanja školarine i drugih naknada u toku školovanja. Kandidati koji se na ovaj način ne upišu rangiraju se sa ostalim kandidatima koji nisu oslobođeni plaćanja školarine.


KONTAKTIRAJTE NAS

Za sve dodatne informacije vezane za upis na osnovne akademske studije prava možete nas kontaktirati putem brojeva telefona 011/2095-502 i 011/2095-540 ili putem email adrese prijava@pravnifakultet.edu.rs.

DETALJNIJE