UKRATKO O NAMA

Studiraćete po novoakreditovanom programu master akademskih studija koji podržava interakciju različitih grana prava kako biste, prema vašim potrebama i interesovanjima, stekli specijalizovana znanja, unapredili profesionalne kompetencije i razvili sposobnost za interdisciplinarno izučavanje graničnih oblasti pravne nauke.

Detaljnije informacije o fakultetu kao i o studijskom programu master akademskih studija prava možete naći ovde.

DETALJNIJE

Prilikom upisa na master akademske studije, možete se opredeliti za jedan od šest studijskih modula:

 • modul Ekološko pravo
 • modul Porodično pravo
 • modul Međunarodno privredno pravo
 • modul Pravosudno organizaciono pravo
 • modul Krivično pravo
 • modul Upravno pravo

KO SE MOŽE PRIJAVITI

Pravo upisa ima svako lice koje je završilo:

 • osnovne četvorogodišnje akademske studije na pravnom fakultetu obima 240 ESPB, ili
 • osnovne četvorogodišnje studije na pravnom fakultetu po propisima koji su važili pre stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju iz 2005. godine, ili
 • osnovne akademske studije na srodnom fakultetu društveno-humanističkih nauka obima 240 ESPB, odnosno osnovne četvorogodišnje studije po zakonima koji su važili pre stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju iz 2005. godine, pod uslovom da su nastavni planovi i programi tih fakulteta podudarni sa nastavnim planom i programom Fakulteta u skladu sa opštim aktima Fakulteta. 
 
 
DETALJNIJE

Kandidatu/kandidatkinji koji/a je prethodni stepen obrazovanja stekao/la na srodnom fakultetu društveno-humanističkih nauka može se odrediti da polaže jedan ili više dopunskih ispita predviđenih planom i programom osnovnih akademskih studija Fakulteta, u zavisnosti od stepena podudarnosti studijskog programa, odnosno modula master akademskih studija na koji se želi upisati.


PRIJAVA

Prijava na konkurs za upis novih studenata traje do 6. oktobra 2023. godine. Možete se prijaviti na konkurs i putem online prijave. Prilikom prijave podnose se sledeća dokumenata:

 • popunjen prijavni list
 • kopija diplome osnovnih studija ili uverenje o diplomiranju
 • dokaz o uplati naknade za  učešće na konkursu  u iznosu od 30  EVRA  u dinarskoj protivvrednosti  po srednjem kursu NBS na dan uplate

RANG LISTA I PODNOŠENJE PRIGOVORA

Preliminarna rang lista objavljuje se 10. oktobra 2023. godine. Pravo podnošenja prigovora na preliminarnu rang listu ostvaruje se u skladu sa opštim aktom Fakulteta.

Napomena: Preliminarnu rang listu utvrđuje Komisija za upis na osnovu prosečne ocene ostvarene na osnovnim studijama i dužine studiranja.


UPIS

Upis primljenih kandidata/kandidatkinja traje od 16. do 20. oktobra 2023. godine. Troškovi upisa uplaćuju se u iznosu od 50 evra u dinarskoj protivvrednosti (po srednjem kursu NBS na dan uplate).

Kandidati/kandidatkinje koji steknu pravo na upis podnose:

 1. izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija);
 2. diplomu ili uverenje o diplomiranju sa osnovnih studija (original ili overene fotokopije);
 3. Dve fotografije formata 4,5 x 3,5 cm;
 4. Dokaz o uplati troškova upisa u iznosu od 50 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate;
 5. Dokaz o uplati školarine na račun Fakulteta (Iznos zavisi od Vašeg izbora da li plaćate na rate ili odjednom. U slučaju plaćanja na rate iznos koji je potrebno uplatiti prilikom upisa na ime prve rate iznosi 240 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate).

Tekući račun Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu je 150-1848463-45. U pozivu na broj uneti ime i prezime studenta.


ŠKOLARINA

Školarina iznosi godišnje 1.200 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, od čega se prilikom upisa uplaćuje 240 evra, a ostatak u osam mesečnih rata od po 120 EVRA. Ako se školarina isplati u celosti prilikom upisa na studije, iznosi 1.100 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.


KONTAKTIRAJTE NAS

Za sve dodatne informacije vezane za upis na master akademske studije prava možete nas kontaktirati na broj telefona 011/2095-566 ili putem email adrese uros.jovanovic@pravnifakultet.edu.rs.