UKRATKO O NAMA

Studiraćete po novoakreditovanom programu doktorskih akademskih studija koji je prilagođen naučnim interesovanjima studenata i omogućava usavršavanje naučnih znanja, razvoj kreativnih naučnih sposobnosti i akademskih veština neophodnih za uspešan razvoj profesionalne karijere.

Detaljnije informacije o fakultetu kao i o studijskom programu doktorskih akademskih studija prava možete naći ovde.


KO SE MOŽE PRIJAVITI

Pravo upisa ima svako lice koje je završilo drugi stepen akademskih studija u oblasti prava ili u srodnim naučnim oblastima društveno-humanističkih nauka i koje ima završene:

 • master akademske studije na kojima je, zajedno sa osnovnim akademskim studijama, ukupno ostvarilo 300 ESPB, ili
 • integrisane studije sa ostvarenih najmanje 300 ESPB, ili
 • završene četvorogodišnje studije po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju iz 2005. godine
DETALJNIJE

Licu koje je prethodni stepen obrazovanja steklo iz srodnih naučnih oblasti društveno-humanističkih nauka može se dozvoliti upis uz obavezu polaganja dopunskih ispita.

Lice koje ima zvanje magistra pravnih ili srodnih nauka, može se upisati na doktorske studije pod posebnim uslovima, u skladu sa opštim aktima Fakulteta.

Prednost pri upisu imaju lica sa većom prosečnom ocenom ostvarenom na prethodnom nivou studija i pokazanim sposobnostima za naučni rad.


PRIJAVA

Prijava na konkurs za upis novih studenata traje do 6. oktobra 2023. godine. Možete se prijaviti na konkurs i putem online prijave. Prilikom prijave podnose se sledeća dokumenata:

 • popunjen prijavni list;
 • kratku biografiju;
 • kopije stečenih diploma ili uverenje o diplomiranju na prethodnim nivoima akademskih studija;
 • rešenje o priznavanju stranih visokoškolskih isprava za kandidate koji su prethodno školovanje završili u inostranstvu;
 • spisak naučnih i stručnih radova (ako ih ima) i fotokopije radova (ako nisu objavljeni u naučnim ili stručnim časopisima javno dostupnim na internetu, a kada jesu – potrebno je dostaviti linkove ka tim časopisima);
 • dokaz o poznavanju jednog stranog jezika odnosno poznavanju srpskog jezika ako se upisuje strani državljanin;
 • dokaz o uplati naknade za učešće na konkursu u iznosu od 30 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.

RANG LISTA I PODNOŠENJE PRIGOVORA

Preliminarna rang lista objavljuje se 10. oktobra 2023. godine. Pravo podnošenja prigovora na preliminarnu rang listu ostvaruje se u skladu sa opštim aktom Fakulteta.

Napomena: preliminarnu rang listu utvrđuje Komisija za upis na osnovu opšte prosečne ocene kandidata/kandidatkinja ostvarene na prethodnim nivoima studija i ocene koju Komisija za upis daje na osnovu razgovora sa svakim kandidatom/kandidatkinjom. Intervjui sa kandidatima/kandidatkinjama obaviće se 9. oktobra 2023. godine sa početkom u 15h.


UPIS

Upis primljenih kandidata/kandidatkinja traja od 16. do 20. oktobra 2023. godine. Troškovi upisa uplaćuju se u iznosu od 50 evra u dinarskoj protivvrednosti (po srednjem kursu NBS na dan uplate).

Kandidati/kandidatkinje koji steknu pravo na upis podnose:

 1. izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija);
 2. diplomu ili uverenje o diplomiranju na prethodnim nivoima akademskih studija (original ili overene fotokopije);
 3. Dve fotografije formata 4,5 x 3,5 cm;
 4. Dokaz o uplati troškova upisa u iznosu od 50 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate;
 5. Dokaz o uplati školarine na račun Fakulteta (Iznos zavisi od Vašeg izbora da li plaćate na rate ili odjednom. U slučaju plaćanja na rate iznos koji je potrebno uplatiti prilikom upisa na ime prve rate iznosi 400 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate).

Tekući račun Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu je 150-1848463-45. U pozivu na broj uneti ime i prezime studenta.


ŠKOLARINA

Školarina za svih 6 semestara iznosi 6000 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate. Školarina se plaća u godišnjem iznosu od 2000 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate. Postoji mogućnost plaćanja u ratama, a za uplatu celokupne godišnje školarine prilikom upisa, popust je 10%. Ako se kandidat/kandidatkinja opredeli da snosi troškove studija u ukupnom iznosu prilikom upisa prve godine, oslobađa se plaćanja 15% ukupne školarine.


KONTAKTIRAJTE NAS

Za sve dodatne informacije vezane za upis na doktorske akademske studije prava možete nas kontaktirati na broj telefona 011/2095-566 ili putem email adrese uros.jovanovic@pravnifakultet.edu.rs.