Struktura studijskog programa

Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu akreditovao je novi studijski program pod nazivom Osnovne akademske studije prava (OAS).

Studije traju četiri godine (osam semestara) i imaju obim od 240 ESPB. Studijski program je koncipiran kao program akademskih studija opšteg tipa (pokriva celokupno područje pravne struke) i usmeren je ka sticanju akademskog zvanja diplomirani pravnik (nivo 6.2 kvalifikacija).

Studijski program usmeren je ka studentima koji su aktivno uključeni u nastavni proces. Nastava sprovedena u malim grupama doprinosi kvalitetnoj i efikasnoj saradnji studenata i nastavnog osoblja i praćenju napredovanja studenata. Nastava je interaktivna (predavanja ex cathedra dopunjuje primena metoda case study što je osnov za razvoj diskusije ili debate, kako bi se studenti osposobili za pravničko rasuđivanje, podstakli da kritički razmišljaju, usavršili opšte kompetencije pisanja i usmenog izlaganja u akademske svrhe, koje su značajne i kao specifične kompetencije pravnika).

Kurikulum

Kurikulum je formiran tako da zadovolji ciljeve studijskog programa. Struktura kurikuluma obuhvata raspored predmeta po semestrima, fond časova aktivne nastave, ESPB bodove za svaki predmet. Tokom trajanja studija student mora da položi 35 predmeta, od čega 9 izbornih (ukupno 18, uvek se bira po jedan od dva ponuđena izborna predmeta). Ukupan broj ESPB bodova po semestru iznosi 30, a ukupno u godini 60 ESPB.  Stručna praksa je sastavni deo studijskog programa i vrednuje se ESPB bodovima.

Studije su organizovane isključivo kao jednosemestralne. Ukupno angažovanje studenata tokom jednog semestra iznosi oko 30 ESPB bodova; sastoji se od aktivne nastave (predavanja i vežbe i drugi oblici), kolokvijuma, ispita i drugih vidova angažovanja.

Strani jezik – Studenti/kinje biraju jedan od dva ponuđena strana jezika (engleski ili italijanski) kao obavezan, dok drugi mogu pohađati fakultativno.

Kurikulum je kompatibilan programu državnog pravosudnog i drugih stručnih ispita.

Preduslovi za upis pojedinih predmeta dati su u okviru Knjige predmeta.

Uslovi za upis na studijski program

Pravo upisa imaju lica koja su završila srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i položila test provere opšte informisanosti i sklonosti pravu. Rangiranje prijavljenih kandidata obavlja posebna komisija za upis, na osnovu prosečne ocene ostvarene tokom srednjoškolskog obrazovanja i rezultata testa. Uslovi za upis su javno publikovani u štampanom informatoru namenjenom studentima i dostupni su na zvaničnoj veb prezentaciji Fakulteta. Uslovi za upis na studijski program definisani su u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima, opštim aktima Univerziteta Union i Fakulteta.

Prelazak sa drugih studijskih programa u okviru istih ili srodnih oblasti na OASP je moguć, pod uslovima propisanim opštim aktom Univerziteta Union koji reguliše prenošenje ESPB bodova.

Svrha studijskog programa

Svrha studijskog programa osnovnih akademskih studija (OASP) na Pravnom fakultetu Univerziteta Union jeste da se studenti osposobe za profesiju pravnika. Studijski program je koncipiran kao program opšteg tipa, tako da pokriva celokupno područje pravne struke i rada uprave, pravosudnih organa, drugih institucija, privrednih subjekata itd. Sadržajem je OASP kompatibilan sa programima državnog pravosudnog i drugih stručnih ispita, te omogućava sticanje neophodnih teorijskih znanja i veština vezanih za pravničko rasuđivanje i primenu prava neophodnih za kasnije polaganje takvih ispita.

Studijski program osnovnih akademskih studija takođe pruža kvalitetnu teorijsku osnovu i mogućnost za usavršavanje intelektualnih veština neophodnih za naučni rad i nastavak daljeg obrazovanja na drugom i trećem stepenu akademskih studija prava ili u okviru srodnih društveno-humanističkih nauka.

Studije prava na Pravnom fakultetu Univerziteta Union imaju dodatnu svrhu da studente pripreme na to da svoje profesionalne aktivnosti ili usavršavanje mogu uspešno nastaviti u inostranstvu.

Ciljevi studijskog programa

Osnovni cilj studijskog programa jeste da se studentima omogući sticanje opštih i posebnih teorijskih i praktičnih znanja i veština, kako bi bili osposobljeni da kroz samostalno obavljanje pravničkih profesija u pravosuđu, advokaturi, upravi, privrednim subjektima i u drugim institucijama, kvalitetno pružaju usluge korisnicima.

Kompetencije diplomiranih studenata

Završetkom OASP student očekivano stiče sledeće opšte i posebne kompetencije:

  1. opšta znanja iz graničnih oblasti pojedinih društvenih nauka i prava, kojima proširuje opštu kulturu, što je preduslov razvoja sposobnosti kritičkog rasuđivanja o društvenim pojavama i usvajanja vrednosti demokratske kulture,
  2. posebna znanja o osnovnim pojmovima i institutima iz važećeg prava (javnog i privatnog), usaglašeno sa sadržinom pravosudnog i drugih stručnih ispita,
  3. sposobnost povezivanja teorijskih i praktičnih znanja, rešavanja slučajeva i veštinu sastavljanja pravnih akata,
  4. sposobnost primena tehnika tumačenja pravnih tekstova, kao neophodne komponente pravničkog rasuđivanja,
  5. dobro razvijenu sposobnost logičkog razmišljanja i zaključivanja primenom pravnog silogizma,
  6. sposobnost sprovođenja osnovnih naučnih/pravnih istraživanja i pronalaženja odgovarajućih izvora istraživanja,
  7. veštinu pravilnog i jasnog izražavanja u pisanoj i usmenoj formi, uz korišćenje usvojene pravne terminologije,
  8. veštine socijalne komunikacije i pregovaranja, učešća u timskom radu, uverljivosti u nastupu,
  9. savesnosti i ponašanja u skladu sa etičkim standardima pravne profesije,
  10. samostalnosti u primeni stečenih znanja i integriteta u odlučivanju.

Kontaktirajte nas