Master rad predstavlja naučni ili stručni rad u kojem kandidat pokazuje da je savladao metodologiju i veštinu samostalnog pisanog postavljanja određenog pravnog pitanja, njegove obrade i sposobnost izvođenja zaključaka u skladu sa dogmatskim, istorijskim, uporednopravnim ili sociološkim metodama koje su primerene analizi pravnih pitanja ili instituta. U master radu se koristi naučna i stručna aparatura (navođenje literature, izvora prava, sudskih odluka, sentenci, pravnih mišljenja, načelnih stavova i sl.) primerena naučnim i stručnim radovima iz oblasti prava.

Master rad se prijavljuje u letnjem semestru. Prijava se podnosi Veću postdiplomskih studija. Prijavljena tema treba da bude iz oblasti studijskih programa smera na koji se student upisao, a kad student prijavi temu van te oblasti, o prijavi odlučuje Veće postdiplomskih studija, na predlog nastavnika.

Rok za izradu rada:
Veće postdipomskih studija odobrava temu završnog rada i određuje mentora. Master rad, po pravilu, treba da bude odbranjen do kraja naredne školske godine u odnosu na godinu upisa.

Obavezan sadržaj prijave master rada

Temu master rada bira student u skladu sa nastavnim programom oblasti master studija na koje je upisan.

Obavezan sadržaj prijave master rada:

 1. Tema
 2. Razlozi koji opravdavaju izbor teme
 3. Ciljevi koji se žele postići radom
 4. Struktura rada sa tezama za svako poglavlje
 5. Biblografija – najmanje 15 izvora, od kojih najmanje 10 izvora moraju biti akademske publikacije i najmanje pet mora biti na stranom jeziku.

VAŽNO: Uz prijavu kandidat dostavlja i saglasnost mentora o odobrenoj temi.

Standardi za pisanje rada

Obim rada: minimum 30 a maksimum 60 strana.

Format papira: A4

Margine: gornje i donja 2,5 cm, leva 3 cm, desna 2 cm.

Vrsta slova: Times New Roman

Veličina slova: u tekstu: font 12, u fusnotama: font 10

Prored:1,5

Ravnanje teksta: Justified

Broj primeraka: Master rad se predaje u 5 (pet) primeraka u štampanoj formi i u jednom primerku u elektronskoj formi.

Obavezni izgled naslovne strane

PRAVNI FAKULTET
UNIVERZITETA UNION
U BEOGRADU

NASLOV MASTER RADA

Kandidat: (ime i prezime)
Mentor: (ime i prezime)

Beograd, godina

Struktura master rada

 1. Sadržaj: osnovni delovi master rada – podnaslovi – i brojevi strana
 2. Skraćenice: ukoliko se koriste u radu
 3. Uvod: navodjenje teme rada, razloga zbog koga je student odabrao da obradi baš tu temu, pitanja koja će se obraditi u radu kao i kratak pregled sadržaja rada po delovima rada i glavni zaključak.
 4. Glavni deo master rada: obrađuje se tema rada a ovaj deo sadrži prikaz teorijskih (osnovne definicije) i praktičnih (ilustrativni primeri, po pravilu originalni) pitanja koji se odnose na zadatu temu. Taj deo teksta treba da bude strukturiran kroz više logičnih celina označenih odgovarajućim naslovima i podnaslovima.
 5. Zaključak: na kraju rada nalazi se zaključak u kome se iznose rezultati do kojih je student došao kroz izradu master rada.
 6. Literatura: spisak literature koju je kandidat koristio pri izradi rada dat azbučnim ili abecednim redom po prezimenima autora, s potpunim podacima o bibliografskoj jedinici.
 7. Prilozi: ako student želi da ih prikaže.

Obavezna literatura

Kandidat je dužan da prilikom izrade svog rada koristi najmanje 15 izvora, od kojih najmanje 10 izvora moraju biti akademske publikacije i najmanje pet mora biti na stranom jeziku.

Pod izvorima literature podrazumevaju se svi publikovani izvori: knjige, članci, odluke sudova, internet sajtovi, kompanijski izveštaji, itd.

Citiranje:

Navođenje izvora mora se naznačiti u fusnotama. Kandidatima se preporučuje da koriste pravila citiranja časopisa Pravni zapisi.

Zabrana plagijata

Master rad mora da predstavlja originalan doprinos studenta i u njegovoj izradi je zabranjeno koristiti i preuzimati tuđe naučne i druge radove, bez adekvatnog navođenja izvora. Plagijatorstvo ne podrazumeva samo korišćenje tudjih stavova bez navoda već i korišćenje ili parafraziranje tudjih argumenata na način koji čitaoca navodi da potiču od autora master rada.

Korišćenje i preuzimanje na nedozvoljeni način smatraće se plagijatom i biće sankcionisano u skladu sa aktima Fakuleta.

Ako se, u toku postupka ocene i odbrane master rada ili kasnije utvrdi da rad nije originalan rad kandidata, diploma o stečenom akademskom nazivu oglašava se ništavom u skladu sa Statutom Fakulteta.

Organi i tela Fakulteta i Univerziteta, nastavnici i saradnici Fakulteta, koji dođu do saznanja o plagijatu u master radu koji se brani na Fakultetu, dužni su da o tome bez odlaganja obaveste dekana.

Odbrana rada

Master rad se brani pred tročlanom komisijom u kojoj jedan član mora biti nastavnik. Članovi komisije mogu biti asistenti univerziteta, naučni radnici naučnih ustanova počev od zvanja naučnog saradnika, kao i istaknuti pravni stručnjaci iz reda advokata, sudija, javnih tužilaca i sl .

Članove komisije određuje Veće postdiplomskih studija odlukom o prihvatanju teme i određivanju mentora ili posebnom odlukom.

OCENE

Ocena: Odbrana master rada se ocenjuje ocenama:

 • »nije odbranio/nije odbranila« (5/10)
 • »odbranio/odbranila« (6/10)
 • »odbranio/odbranila« (7/10)
 • »odbranio/odbranila« (8/10)
 • »odbranio/odbranila sa odlikom« (9/10)
 • »odbranio/odbranila sa odlikom«(10/10)

Neuspešna odbrana: Ako student ne odbrani specijalistički rad, upućuje se na ponovnu izradu specijalističkog rada sa istom ili drugom temom, a ponovnoj odbrani ne može pristupiti pre nego što istekne tri meseca od prethodne neuspešne odbrane.