На Правном факултету Универзитета УНИОН у Београду од школске 2021/22. године организује се и спроводи нови акредитовани програм мастер академских студија права по чијем завршетку се стиче академски назив мастер правник.

Сврха овог студијског програма јесте да студенти унапреде опште и специфичне професионалне компетенције из одређених области права, како би на том основу успешно конкурисали за посао и испунили услове за приступ различитим правничким професијама у правосуђу, управи или привреди.

Студијски програм омогућава студентима да, према властитим потребама, учествују у креирању властитог образовања одлучујући се између различитих студијских модула, који обухватају најважније области правне струке и рада управе, правосудних органа и привредних субјеката, као и подручје еколошког права као савремене правне дисциплине. Садржај студијских модула је усаглашен са деловима програма државног правосудног стручног испита и другим стручним испитима за јавну управу, јавне бележнике или јавне извршитеље или за стицање лиценци у другим занимањима (медијатор и слично), те омогућава стицање посебних теоријских знања и практичних вештина које олакшавају полагање таквих испита. Успешно бављење правничким професијама претпоставља, поред специјализације знања у одређеној области, добро познавање функционисања целине правног система, те је зато у студијском програму остварена интеракција између различитих грана права и правних дисциплина, како би студенти, према властитим потребама и интересовањима, могли стећи увид у њихову међусобну повезаност.

Право уписа има свако лице које је завршило:

  • основне четворогодишње академске студије на правном факултету у обиму од 240 ЕСПБ, или
  • основне четворогодишње студије на правном факултету по прописима који су важили пре ступања на снагу Закона о високом образовању из 2005. године, или
  • основне академске студије и остварило 240 ЕСПБ на сродном факултету друштвено-хуманистичких наука, односно завршило основне четворогодишње студије по законима који су важили пре ступања на снагу Закона о високом образовању из 2005. године, под условом да су наставни планови и програми тих факултета подударни са наставним планом и програмом Факултета у складу са општим актима Факултета

Мастер академске студије права – Листа активности, обавезних и изборних предмета

Предмети/наст. садржај АКТИВНА НАСТАВА недељно Ук. АН Група предмет/статус Остало ЕСПБ
1. П 2. В 3. ДОН 4. СИР
I семестар
Основи методолигаје правних истраживања 2 2 2 90 ТМ/О 12
1. Студијски модул – Управно право
Компаративна јавна управа 2 2 60 НС/О 6
Семинар – Управно право 2 2 60 ТМ/О 6
Изборни предмет модула* 2 1 45 СА/И 4
Изборни предмет са другог модула** 2 1 45 СА/И 4
2. Студијски модул – Кривично право
Кривично право и заштита жртава 2 2 60 НС/О 6
Семинар – Кривично право 2 2 60 ТМ/О 6
Изборни предмет модула* 2 1 45 СА/И 4
Изборни предмет са другог модула** 2 1 45 СА/И 4
3. Студијски модул – Међународно привредно право
Међународно привредно право 2 2 60 НС/О 6
Семинар – Међународно привредно право 2 2 60 ТМ/О 6
Изборни предмет модула* 2 1 45 СА/И 4
Изборни предмет са другог модула** 2 1 45 СА/И 4
4. Студијски модул – Правосудно организационо право
Правосудни систем 2 2 60 НС/О 6
Семинар – Правосудно организационо право 2 2 60 ТМ/О 6
Изборни предмет модула* 2 1 45 СА/И 4
Изборни предмет са другог модула** 2 1 45 СА/И 4
5. Студијски модул – Породично право
Права детета и породица 2 2 60 НС/О 6
Семинар – Породично право 2 2 60 ТМ/О 6
Изборни предмет модула* 2 1 45 СА/И 4
Изборни предмет са другог модула** 2 1 45 СА/И 4
6. Студијски модул – Еколошко право
Еколошко право 2 2 60 НС/О 6
Семинар – Еколошко право 2 2 60 НС/О 6
Изборни предмет модула* 2 1 45 СА/И 4
Изборни предмет са другог модула** 2 1 45 СА/И 4
УКУПНО 8 6 4 2 300 32
II семестар
Припрема завршног рада 20 300 О 10
Стручна пракса О 90 3
Мастер рад 20 300 О 30 15
УКУПНО 20 300 120 28
УКУПНО НА ЗАВРШНОЈ ГОДИНИ 8 6 4 22 600 120 60

 *Листа изборних предмета студијских модула (од два предмета студент бира један):

Студијски модул – Управно право
Право локалне самоуправе
Судска контрола управе

Студијски модул – Кривично право
Прекршајно право
Право извршења кривичних санкција

Студијски модул – Међународно привредно право
Привредно право Европске уније
Међународна трговинска арбитража

Студијски модул – Правосудно организационо право
Јавнобележничка делатност
Јавноизвршитељска делатност

Студијски модул – Породично право
Имовински односи чланова породице
Породична медијација

Студијски модул – Еколошко право
Међународно еколошко право
Одговорност за еколошке штете

** Листу изборних предмета са другог модула чине сви наведени изборни предмети са преосталих модула (студент бира један од десет предмета)

Књига предмета

Школарина за мастер студије износи годишње 1.200  ЕВРА у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате, од чега се приликом уписа уплаћује 240 ЕВРА, а остатак у осам месечних рата од по 120 ЕВРА, односно 1.100 ЕВРА ако се школарини исплати приликом уписа на студије.

Kontaktirajte nas