Na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu organizuje se i realizuje studijski program master akademskih studija pod nazivom Master akademske studije prava (MASP). Ovaj studijski program predstavlja nadogradnju programa koji se ostvaruje na prvom nivou akademskih studija u obimu od 240 ESPB i sa koga studenti imaju direktnu prohodnost na master akademske studije. Studije MASP traju jednu godine (dva semestra), imaju obim od 60 ESPB i omogućavaju studentima da se odluče između različitih studijskih modula. U studijskom programu ostvarena je interakcija između različitih grana prava i pravnih disciplina, kako bi studenti, prema vlastitim potrebama i interesovanjima, mogli steći uvid u njihovu međusobnu povezanost, čime se, s druge strane, podstiče interdisciplinarno izučavanje tzv. graničnih oblasti pravne nauke. Master akademske studije prava pružiće studentima vrhunska stručna i teorijska znanja zahvaljujući kojima će moći da rešavaju najsloženije pravne probleme što je od značaja za sve pravničke profesije, a posebno za pravnike koji treba da obavljaju poslove na rukovodećim radnim mestima u državnoj upravi, u pravosuđu, drugim organizacijama ili u pravnim službama u privrednom sektoru, u okvirima javno beležničke službe, delatnosti javnih izvršitelja, advokata i drugih organizacija.