На Правном факултету Универзитета УНИОН у Београду од школске 2021/22. године организује се и спроводи нови акредитовани програм докторских академских студија права по чијем завршетку се стиче научни назив доктор наука – правне науке.

Општа сврха студијског програма докторских студија је развој науке, критичког мишљења и образовање кадрова оспособљених да самостално спроводе оригинална и научно релевантна истраживања која доприносе општем развоју друштва и критички процењују истраживања других наука и научника. У оквиру опште сврхе опредељена је посебна сврха докторских студија у области правних наука, а то је оспособљавање студената за научно истраживање у области права у складу са савременим међународним академским и научним стандардима и мерилима квалитета примењеним у европском простору високог образовања. У структури студијског програма видљиво је настојање да се реализацијом студијског програма омогући масовније генерисање и преношење знања на трећем степену студија у области правних наука, у складу са европским идеалом тзв. друштва знања у коме се управо кроз докторске студије остварује интеграција области високог образовања и научног истраживања. Образовање високо компетентних правних стручњака који ће, кроз свој истраживачки рад померати границе правне науке и унапређивати праксу, важан је друштвени задатак који Факултет успешно остварује већ две деценије, изводећи студијски програм докторских студија.

Право уписа има свако лице које је завршило други степен академских студија у области права или у сродним научним областима друштвено-хуманистичких наука и које има завршене:

 • мастер академске студије на којима је, заједно са основним академским студијама, укупно остварило 300 ЕСПБ или
 • интегрисане студије са најмање 300 ЕСПБ, или
 • завршене четворогодишње студије по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању из 2005. године

Лицу које је претходни степен образовања стекло из сродних научних области друштвено-хуманистичких наука може се дозволити упис уз обавезу полагања допунских испита

Лице које има звање магистра правних или сродних наука, може се уписати на докторске студије под посебним условима.

Предност при упису имају лица са већом просечном оценом оствареном на претходном нивоу студија и показаним способностима за научни рад.

Активности на докторским студијама по семестрима и годинама (у ЕСПБ) са листама изборних предмета и преносивих вештина

Прва година

Активности Број часова АН (нед.) Укупно АН Остало ЕПСБ
П НИР
I семестар
Теорија права са методологијом научног истраживања 4 2 90 12
Увод у научноистраживачки рад
Семинар (бира се 1 од 2):
– Специфичности у области јавног права
– Специфичности у области приватног права
1 8 135 12
Изборни предмет I* 5 75 10
Укупно I семестар 10 10 300 34
II семестар
Преносива знања и вештине I* 2 4 90 6
Изборни предмет II* 5 75 10
Класици правне литературе – семинар 2 7 135 10
Годишњи извештај о раду
Укупно II семестар 9 11 300 26

Друга година

Активности Број часова АН (нед.) Укупно АН Остало ЕПСБ
П НИР
III семестар
Изборни предмет III* 5 75 10
Преносива знања и вештине II* 2 4 90 6
Самостални НИР – припрема, израда и објављивање научног чланка 9 (студијски истр. рад у вези са ДД) 135 10
Укупно III семестар 7 13 300 26
IV семестар
Изборни предмет IV* 5 75 10
Самостални НИР по избору 6 (студијски истр. рад у вези са ДД) 90 9
Припрема и одбрана пројекта докторске дисертације 9 (студијски истр. рад у вези са ДД) 135 15
Пријава теме докторске дисертације
Годишњи извештај о раду
Укупно IV семестар 5 19 300 34

Трећа година

Активности Број часова АН (нед.) Укупно АН Остало ЕПСБ
П НИР
V семестар
Припрема и израда докторске дисертације  20 (студијски истр. рад у вези са ДД) 300 30
Реферисање о напретку истраживања
Укупно V семестар 20 300 30
VI семестар
Реферисање о напретку истраживања
Израда и одбрана докторске дисертације 20 (студијски истр. рад у вези са ДД) 300 30
Укупно VI семестар 20 300 30

Књига предмета

Обавезни предмет: Теорија права са методологијом научног истраживања (Марко Божић, Алекса Радоњић)

Листа изборних предмета* (од наведених девет током прве две године студија студент бира четири у складу са индивидуалним програмом истраживања и темом будуће докторске дисертације)

 1. Конституционализам и демократија (Виолета Беширевић, Марко Божић)
 2. Теорија уставног права (Богољуб Милосављевић)
 3. Кривично право и савремени криминалитет (Слађана Јовановић, Наташа Мрвић Петровић)
 4. Међународно право и савремени свет (Татјана Папић)
 5. Право заштите животне средине (Марио Лукиновић, Александра Чавошки)
 6. Право на добру управу (Богољуб Милосављевић, Јелена Јеринић)
 7. Уговори у међународној трговини (Слободан Вукадиновић, Катарина Јовичић, Соња Бунчић)
 8. Грађански поступци (Небојша Шаркић, Милена Трговчевић Прокић)
 9. Алтернативни приступи заштити права из породичних односа (Јелена Арсић)
 10. Људска права у медицинском контексту (Виолета Беширевић, Јелена Симић)

Листа преносивих вештина * (Од наведених четири студент бира по једну у првој и другој години)

 1. Управљање процесом научног истраживања;
 2. Комуникационе вештине неопходне за објављивање научних радова;
 3. Комуникационе способности важне за учешће на конференцијама;
 4. Вештине критичког мишљења и решавања сложених проблема.

Школарина за свих 6 семестара износи 6000 EВРА у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате. Школарина  сe плаћа у годишњем износу oд 2000 EВРА у динарској противвредности пo средњем курсу НБС нa дaн уплате. Постоји могућност плаћања у ратама, a за уплату целокупне годишње школарине приликом уписа, попуст je 10%.

Kontaktirajte nas