Na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu organizuje se i realizuje studijski program doktorskih akademskih studija pod nazivom Doktorske studije prava (DSP), obima 180 ESPB, u trajanju od tri godine (šest semestara), kojim se zaokružuje proces obrazovanja pravnika. Studije imaju naglašenu naučno-istraživačku komponentu koja omogućava kritičko vrednovanje postignuća u oblasti prava. Studijski program pokriva celokupno područje pravne nauke, savremen je i kompatibilan sa sistemima doktorskih studija u evropskim akademskim sredinama (posebno u okviru kontinentalnog pravnog područja), a temelji se na razvoju kreativnog istraživanja iz područja nacionalnog, evropskog, međunarodnog i uporednog prava.