Studentski parlament je jedan od organa Fakulteta, pored organa upravljanja (Savet), organa poslovođenja (Dekan), stručnog organa (Nastavno naučno veće) i administrativnog organa (Sekretar). Sva pitanja vezana za Studentski parlament regulisana su Statutom u članovima 49. do 62.

Studentski parlament ima 20 članova. Za člana može biti izabran svaki student Fakulteta, koji je upisan na studije. Mandat članova traje godinu dana. Studentski parlament ima predsednika i zamenika predsednika.

Izbor članova studentskog parlamenta vrši se u aprilu mesecu svake godine.

Delokrug studentskog parlamenta:

 1. donosi poslovnik o svom radu;
 2. bira i razrešava predsednika i zamenika predsednika;
 3. bira i razrešava predstavnike studenata u Savetu;
 4. bira i razrešava studenta prodekana;
 5. bira i razrešava predstavnike studenata u Nastavno-naučnom veću;
 6. bira i razrešava i druge predstavnike u organima Fakulteta ili univerziteta;
 7. razmatra pitanja od značaja za izvođenje nastave na Fakultetu;
 8. daje predloge organima Fakulteta u odnosu na organizaciju nastave;
 9. odlučuje o pristupanju organizacijama i udruženjima studenata i prestanku članstva;
 10. utvrđuje stavove koje će predstavnici studenata zastupati u organima Fakulteta;
 11. organizuje, odnosno učestvuje u organizovanju vannastavnih aktivnosti kao što su: sportske
 12. aktivnosti, tribine, ekskurzije;
 13. formira komisije, odnosno radne grupe radi ostvarivanja zadataka iz svog delokruga;
 14. postavlja pitanja organima Fakulteta;
 15. vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i opštim aktima Fakulteta.

Prostor za sednice Studentskog parlamenta i druge materijalno-tehničke uslove za rad obezbeđuje Fakultet prema svojim mogućnostima.

Službe Fakulteta dužne sa da, u skladu sa svojim delokrugom poslova, pružaju pomoć u radu Studentskom parlamentu.

Predsednik Studentskog parlamenta Pavle Savić.

Zamenik predsednika je Milena Mijović.

Student prodekan je Sandra Stojanović.