Na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu od 2006. godine, radi Pravna klinika, u okviru koje se realizuju raznovrsni klinički programi obuke studenata u pravničkim veštinama.

Na časovima obuke studenti obnavljaju znanja stečena na određenim pravnim predmetima i dalje ih proširuju primenom interaktivnih metoda, kroz praktičan rad u odgovarajućim oblastima materijalnog i procesnog prava. Tokom obuke, studenti rade na veštinama pisanja pravnih dokumenata (podnesaka, stručnih mišljenja i sl.), razvijaju veštine komunikacije i pravne etike. Program obuke uključuje i učešće stručnjaka iz prakse, kao i saradnju sa relevantnim institucijama. Nakon završene obuke, uz superviziju advokata i predmetnih nastavnika, studenti mogu pružati pravnu podršku građanima, u određenim pravnim oblastima i u skladu sa važećim propisima.

Na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu rade: