Studentski parlament Pravnog fakulteta Univerziteta UNION u Beogradu je organ Fakulteta koji zastupa i štiti prava i interese svih studenata i razmatra pitanja i aktivnosti u interesu studenata.

Studentski parlament čine predstavnici studentkinja i studenata svih godina osnovnih, master i doktorskih studija.

Ovlašćenja Studentskog parlamenta:

 1. donosi opšte akte kojima uređuje svoj rad, način funkcionisanja, organizaciju i broj, način i postupak izbora svojih članova – poslovnik o radu studentskog parlamenta i pravilnik o izboru članova studentskog parlamenta;
 2. bira i razrešava predstavnike studenata u organima Fakulteta, studentskim konferencijama, kao i u organima drugih ustanova i organizacija u kojima su zastupljeni predstavnici studenata, u skladu sa njihovim statutom i zakonom;
 3. bira, odnosno predlaže studenta prorektora, odnosno studenta prodekana iz reda studenata nadležnog za studentska pitanja, u skladu sa statutom Fakulteta;
 4. bira i razrešava predsednika i potpredsednike studentskog parlamenta i utvrđuje druga tela koja će se baviti posebnim poslovima u okviru ovlašćenja studentskog parlamenta;
 5. učestvuje u procesu samovrednovanja Fakulteta;
 6. obavlja aktivnosti koje se odnose na osiguranje i ocenu kvaliteta nastave, reformu studijskih programa, analizu i ocenu efikasnosti studija, utvrđivanje broja ESPB bodova, razvoj mobilnosti studenata, podsticanje naučno-istraživačkog rada studenata, saradnju sa tržištem rada, zaštitu prava studenata i unapređenje studentskog standarda i daje mišljenje o kriterijumima za ocenjivanje aktivnosti i znanja studenata u nastavnom procesu;
 7. pokreće inicijativu za donošenje ili promenu propisa Fakulteta od interesa za studente;
 8. pokreće inicijativu za donošenje ili promenu odluka drugih organa Fakulteta koje se odnose na položaj studenata u nastavnom procesu i upravljanju Fakultetom;
 9. donosi godišnji plan i program rada studentskog parlamenta i usvaja izveštaj o radu;
 10. donosi finansijski plan i podnosi finansijski izveštaj studentskog parlamenta;
 11. obavlja druge aktivnosti u skladu sa zakonom i opštim aktima Fakulteta;
 12. daje mišljenja o pedagoškom radu nastavnika i saradnika, u skladu sa opštim aktom Fakulteta;
 13. realizuje vannastavne aktivnosti studenata, osniva sportske ekipe, koordiniše sportskim ekipama, organizuje stručna i sportska takmičenja, konferencije, studentske naučne skupove, studijske i stručne posete ustanovama i institucijama u zemlji i inostranstvu, studentske ekskurzije, stručne prakse, tribine, okrugle stolove, humanitarne aktivnosti, promocije naučne i stručne literature, izdaje studentske časopise i sl.;
 14. odlučuje o raspodeli sredstava za vannastavne aktivnosti studenata, u skladu sa opštim aktom Studentskog parlamenta.

Studentski parlament Pravnog fakulteta Univerziteta UNION u Beogradu ima 12 članova.

Članovi Studentskog parlamenta izabrani u aktuelnom sazivu:

 1. Pavle Savić, IV godina OAS
 2. Salihbegović Damir, IV godina OAS
 3. Popović Sara, IV godina OAS
 4. Aćimić Stefan, III godina OAS
 5. Petrović Una, III godina OAS
 6. Matić Marija, I godina OAS
 7. Vladisavljević Ana, I godina DAS
 8. Vukčević Ivana, I godina DAS
 9. Dimitrijević Ivana, MAS
 10. Despotović Jovana, II godina OAS
 11. Andrić Bojana, II godina OAS
 12. Aleksandra Bućković, II godina OAS

Mandat članova aktuelnog saziva Studentskog parlamenta traje od 9.4.2023. do  9.4.2025. godine.

Predsednik Studentskog parlamenta:

Una Petrović

Mandat predsednika Studentskog parlamenta traje od 9.4.2023. do 30.9.2024. godine.

Potpredsednik Studentskog parlamenta:

Sara Popović

Mandat potpredsednika Studentskog parlamenta traje od 9.4.2023. do 30.9.2024. godine.

Student prodekan:

Stefan Aćimić

Predstavnici studenata u Savetu Fakulteta:

Stefan Aćimić

Predstavnici studenata u Nastavno-naučnom veću:

 • Pavle Savić
 • Una Petrović
 • Sara Popović
 • Bojana Andrić
 • Aleksandra Bućković

Predstavnici studenata u Veću za postdiplomske studije:

 • Ana Vladisavljević
 • Ivana Vukčević

Predstavnici studenata u Studentskom parlamentu Univerziteta Union u Beogradu:

 • Una Petrović
 • Sara Popović
 • Pavle Savić

Prostor i materijalno-tehnički uslovi za rad Studentskog parlamenta

Fakultet obezbeđuje prostor i materijalno-tehnička sredstva za rad Studentskog parlamenta.

Službe Fakulteta dužne sa da, u skladu sa svojim delokrugom poslova, pružaju pomoć u radu Studentskom parlamentu.

Unutrašnja organizacija i način rada Studentskog parlamenta Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu uređuje se Poslovnikom o radu Studentskog parlamenta.

Postupak izbora članova Studentskog parlamenta uređuje se Pravilnikom o izborima  članova Studentskog parlamenta.

Kontakt Studentskog parlamenta:

studentski.parlament@pravnifakultet.rs