Sastav, prava i obaveze Skupštine osnivača uređene su osnivačkim aktom i Statutom fakulteta.