Savet Fakulteta je organ upravljanja Fakulteta.

Savet Fakulteta ima sedam članova, od kojih su pet članova predstavnici osnivača, jedan član predstavnik Nastavno – naučnog veća i jedan član predstavnik studenata – predsednik studentskog parlamenta ili drugo lice koje odredi studentski parlament.

DELOKRUG RADA SVETA

Statut PFUUB
Član 33

 1. donosi poslovnik o svom radu;
 2. donosi statut, na predlog Nastavno-naučnog veća;
 3. bira i razrešava dekana i vršioca dužnost dekana;
 4. donosi finansijski plan na predlog Nastavno-naučnog veća;
 5. usvaja izveštaj o poslovanju i godišnji obračun, na predlog Nastavno-naučnog veća i odlučuje o korišćenju, odnosno raspodeli dobiti;
 6. usvaja plan korišćenja sredstava za investicije;
 7. daje saglasnost na odluke o upravljanju imovinom Fakulteta o kojima ne odlučuje dekan samostalno, na osnovu prethodno pribavljenog mišljenja Skupštine osnivača, daje saglasnost na odluku o raspodeli dobiti Skupštine osnivača;
 8. donosi odluku o visini školarine na predlog Nastavno-naučnog veća;
 9. podnosi Skupštini osnivača izveštaj o poslovanju, najmanje jednom godišnje u roku od tri meseca od dana usvajanja godišnjeg obračuna;
 10. donosi pravilnik o disciplinskoj odgovornosti studenata;
 11. vrši izbor eksternog revizora finansijskog poslovanja Fakulteta;
 12. donosi pravilnik o upravljanju sopstvenim sredstvima u skladu sa zakonom;
 13. donosi pravilnik o obavezi i načinu plaćanja školarine;
 14. donosi cenovnik;
 15. odlučuje po žalbi protiv prvostepenih rešenja dekana;
 16. nadzire postupanje dekana radi izvršenja akata prosvetnog inspektora u skladu sa zakonom;
 17. bira i razrešava zamenika predsednika Saveta Fakulteta;
 18. obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i ovim statutom.

ČLANOVI SAVETA

PREDSEDNIK SAVETA

Prof. dr Bogoljub Milosavljević

PREDSTAVNICI OSNIVAČA

Mirko Drašković, osnivač Fakulteta
Vida Petrović Škero, Sudija Vrhovnog kasacionog suda Srbije u penziji, predstavnik osnivača Fakulteta
prof. dr Srđan Šarkić, predstavnik osnivača Fakulteta
prf. dr David Dašić, predstavnik osnivača Fakulteta
Milan Parivodić, predstavnik osnivača

PREDSTAVNIK NASTAVNO-NAUČNOG VEĆA FAKULTETA

Prof. dr Bogoljub Milosavljević

PREDSTAVNIK STUDENATA

Lazar Tomašević, izabran od strane Studentskog parlamenta