Prof. dr Marko Božić, prodekan za nastavu

Marko Božić je vanredni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu i pridruženi naučni saradnik istraživačkog centra Eur’ORBEM Univerziteta Sorbona u Parizu, kao i Centra za pravo i pluralizam, Univerziteta Milano-Bikoka. Profesor Božić je diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu gde je u svojstvu asistenta pripravnika  magistrirao 2007. Na Pravnom fakultetu Univerziteta Pariz Nanter, kao stipendista francuske vlade, završio je master iz teorije i analize prava 2008, a doktorsku disertaciju iz javnog prava odbranio 2013. godine. Doktorirao je 2010. i na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Tokom svoje akademske karijere bio je ko-rukovodilac naučnih projekata i gostujući predavač na Univerzitetu Sorbona u Parizu, Visokoj školi za društvene nauke u Parizu, kao i gostujući istraživač u više naučnih centara i institucija pri francuskom nacionalnom centru za naučna istraživanja. Afirmisani je prevodilac s francuskog jezika iz domena filozofije, prava i humanistike. Trenutno obavlja funciju koordinator programa zajedničkih doktorskih studija koje se izvodi u saradnji Pravnog fakulteta Univerziteta Milano-Bikoka i Pravnog fakulteta Univerziteta Union iz Beograda. Profesor Božić objavljuje radove na srpskom, francuskom i engleskom jeziku na teme iz opšte teorije prava, istorije ideje i teorije i prakse sekularnosti.

Prijem studentkinja/studenata: ponedeljkom, sredom i četvrtkom od 11.00 do13.00. (kabinet IV)

Email: marko.bozic@pravnifakultet.rs


Prof. dr Jelena Arsić, prodekanica za nauku

Jelena Arsić je vanredna profesorka na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu, predaje i na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Članica je uredništva naučnog časopisa PFUUB Pravni zapisi. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, magistrirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Pitsburgu (SAD) i doktorirala na Pravnom fakulteta Univerziteta Union u oblasti porodičnog prava. Usavršavala se na Univerzitetu u Pitsburgu, Univerzitetu Ilinois u Čikagu, Slobodnom univerzitetu u Berlinu i Nacionalnom univerzitetu Irske. Licencirana je medijatorka i trener u oblasti medijacije, fasilitacije i pregovaranja. Bila je angažovana kao Staff Attorney u Američkom udruženju pravnika (ABA/CEELI). Učestvovala je u više međunarodnih, regionalnih i domaćih projekata i istraživanja iz oblasti medijacije i zaštite prava deteta. Trenutno je rukovodilac za Srbiju evropskog naučnog projekta u oblasti podrške porodici (EurofamNet, COST Action 18123). Članica je Nacionalnog udruženja medijatora Srbije i članica UO Centra za integraciju mladih. Autorka je nekoliko monografija i većeg broja članaka i drugih publikacija iz oblasti porodičnog prava, prava deteta, alternativnog rešavanja sporova i medijacije.

Prijem studentkinja/studenata postdiplomskih studija: četvrtkom, 17:00-20:00 (kabinet V)

Email: jelena.arsic@pravnifakultet.rs