ORCiD broj


KONTAKT

E-mail: tamara.matovic@pravnifakultet.rs
Kabinet II (I sprat)


CURRICULUM VITAE

   


PREDMETI
Osnovne studije
 • Rimsko pravo
 • Istorija prava
 • Uporedno pravo

OBRAZOVANJE
 • Postdoktorske studije- NYU School of Law (2012-2013)
 • Doktorske studije (S.J.D.) – Central European University (2005)
 • Magistarske studije (LL.M) – Central European University/USNY, New York (1996)
 • Osnovne studije – Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu (1985)

REPREZENTATIVNE REFERENCE
 1. „Grčki crkveni dostojanstvenici u poslovima privatnog prava (XIV vek)“, 125 godina od rođenja Aleksandra Vasiljeviča Solovjeva, ur. Z. Mirković, N. Kršljanin, Beograd 2016, 121-137.
 2. „Epitrop (ἐπίτροπος) – izvršilac testamenta“, Zbornik radova Vizantološkog instituta 51 (2014), 187-214.
 3. „Μανία kao osnov za razvod braka u Novelama CXI i CXII Lava VI Mudrog“, Zbornik radova Vizantološkog instituta 50 (2013), 269-282.
 4. „Μετὰ θάνατον δῶρον u svetogorskim aktima“, Περίβολος, ur. D. Dželebdžić, B. Miljković, Beograd 2015, 427-442.
 5. „Prilog proučavanju srednjovekovnog prava: oslobađanje u vizantijskim testamentima“, Anali Pravnog fakulteta u Beogradu 64/1 (2016), 238-259.