ORCiD broj


KONTAKT

E-mail: milena.banic@pravnifakultet.edu.rs
Kabinet V (I sprat)


CURRICULUM VITAE

   


PREDMETI
Osnovne studije
 • Radno pravo
 • Obligaciono pravo

OBRAZOVANJE
 • Doktorske studije – Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu (2020)
 • Master studije – Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu – Master evropskih integracija (2012)
 • Master studije – Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu – Master prava deteta (2008)
 •  Specijalistički programi – Public Interest Law Institut / PILnet, Pravni fakultet Univerziteta Kolumbija, Njujork – Zagovaranje javnih interesa (2011)
 • Specijalistički programi – Škola za edukaciju i komunikaciju Univerziteta Jönköping, Švedska u saradnji sa Forum Syd Balkans – Liderstvo i omladinski rad (2007)
 • Pravosudni ispit – Ministarstvo pravde Republike Srbije (2005)
 • Osnovne studije – Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu (2002)

REPREZENTATIVNE REFERENCE
 1. Arsić, J., Banić, M., “Analiza problema u zaštiti najboljeg interesa deteta u izvršenju sudskih odluka u porodičnim stvarima”, u: Stojanović, M., Zbornik stručnih analiza pravnih akata u oblasti ljudskih prava, Kuća ljudskih prava, 2018, str. 212-235.
 2. Banić, M., “Protection of Child Victims and Witnesses in Criminal Proceedings – Challenges of Child-Friendly Justice” (Zaštita dece žrtava i svedoka nasilja u krivičnom postupku – izazovi u primeni standarda pravosuđa po meri deteta), u: Tematski međunarodni zbornik: Primena teorijskih  modela u praksi sa Međunarodnog naučnog skupa: ALOS 20”, Beograd, 22. – 23. april, 2021, str. 455 – 469.
 3. Banić, M., Filić. M., “Employment of Minors in the Context of Exercising the Child’s Right to Work“ (Radni odnos maloletih lica u kontekstu ostvarivanja prava deteta na rad), u: Jelena Matijašević Obradović (ur.), Pravo – teorija i praksa, 4/2021, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu, Novi Sad
 4. Banić, M., “Socijalna dimenzija održivog razvoja – bruto nacionalna sreća”, u: Zbornik radova / 3. Konferencije sa međunarodnim učešćem “Održiva energetika i zaštita životne sredine”, Zlatibor, 21 – 23 mart, 2018, str. 38-46.
 5. Banić, M., “Krivičnopravna zaštita ugoroženih divljih biljnih i životinjskih vrsta i izazovi pravne prakse” u: Mrvić Petrović, N. (ur), Strani pravni život, 1/2021, Institut za uporedno pravo, 2021, str. 63-78.