Veliki i trajan doprinos u radu i razvoju Fakulteta dali su nastavnici, asistenti i saradnici u nastavi koji nisu više radno angažovani:

1. Prof. dr dr h.c. Vladimir Vodinelić

Od 2002. do 2017. godine na predmetima: Svojinsko pravo, Osnovi građanskog i privrednog prava, Pravo medija i Teorija privatnog prava

2. Prof. dr Vesna Rakić-Vodinelić

Od 2005. do 2015. godine na predmetima: Građansko procesno pravo, Građansko procesno pravo sa izvršnim procesnim pravom, Ekološko pravo, Javno beležničko pravo

3. Prof. dr dr h.c.mult. Vojin Dimitrijević

Od 2005. do 2012. godine na predmetima: Međunarodno javno pravo, Međunarodne organizacije i institucionalno pravo EU

4. Prof. emeritus dr Momčilo Grubač

Od 2006. do 2015. godine na predmetima: Krivično procesno pravo, Evropsko krivično zakonodavstvo i Pisanje pravnih akata

5. Prof.dr Lidija Basta-Fleiner

Od 2003. do 2004. godine na predmetu Ustavno pravo i od 2008. do 2009. godine na predmetu Teorija ustavnog prava

6. Prof. dr Dragoljub Popović

Od 2004. do 2005. godine na predmetu Ustavno pravo

7. Prof. dr Dobrosav Mitrović

Od 2004. do 2009. godine na predmetima: Međunarodno privredno pravo, Međunarodno privatno pravo i Arbitražno pravo

8. Prof. dr Srđan Šarkić

Od 2005. do 2011. i od 2016. do 2017. godine na predmetu Istorija prava

9. Prof. dr Mirjana Todorović

Od 2008. do 2014. godine na predmetu Metodologoja pravnih i društvenih nauka

10. Prof. dr Jakov Radišić

Od 2004. do 2013. godine na predmetima: Obligaciono pravo i Medicinsko pravo

11. Prof. dr Leposava Karamarković

Od 2004. do 2011. godine na predmetima: Obligaciono pravo, Nasledno pravo, Medijacija i Građansko procesno pravo

12. Prof. dr Zoran Ivošević

Od 2005. do 2014. godine na predmetima: Radno pravo, Obligaciono pravo, Pravna etika

13. Prof. dr Dragana Knežić-Popović

Od 2009. do 2017. godine na predmetima: Rimsko pravo, Istorija prava, Kompanijsko pravo i Javno beležničko pravo

14. Prof. dr David Dašić

Od 2005. do 2012. godine na predmetima: Principi ekonomike i Ekonomska diplomatija

15. Prof. dr Aleksandra Čavoški

Od 2006. do 2012. godine na predmetima: Pravo EU, Svojinsko pravo, Pravosudno organizaciono pravo, Ekološko pravo i Međunarodne organizacije i institucionalno pravo EU

16. Prof. dr Katarina Damnjanović

Od 2006. do 2018. godine na predmetima: Autorsko pravo i pravo industrijske svojine, Saobraćajno pravo i Pravo EU

17. Prof. dr Nevena Vučković-Šahović

Od 2007. do 2016. godine na predmetima: Porodično pravo, Međunarodno javno pravo i Prava deteta

18. Prof. dr Vesna Petrović

Od 2009. do 2016. godine na predmetima: Međunarodno javno pravo, Međunarodne oranizacije i intitucionalno pravo EU, Međunarodno pravo ljududskih prava

19. Prof. dr Borislav Ivošević

Od 2005. do 2009. godine na predmetima: Saobraćajno pravo i Pravo osiguranja.

20. Prof. dr Rajko Bukvić

Od 2007. do 2012. godine na predmetima: Principi ekonomike i Principi ekonomike i ekonomska metodologija

21. Prof. dr Milica Bisić

Od 2008. do 2010. godine na predmetu Poresko pravo

22. Prof. dr Mirko Živković

Od 2009. do 2010. godine na predmetu Međunarodno privatno pravo

23. Prof. dr Hasiba Hrustić

Od 2005. do 2008. godine na predmetu Poresko pravo

24. Prof. dr Zdravko Petrović

Od 2004. do 2005. godine na predmetima: Pravo osiguranja i Obligaciono pravo

25. Prof. dr Goran Kronja

Od 2010. do 2011. godine na predmetu Medicinsko pravo

26. Prof. dr Savo Marković

Od 2002. do 2004. godine na predmetu Istorija prava

27. Prof. dr Milić Milovanović

Od 2002. do 2004. godine na predmetu Principi ekonomike

28. Prof. dr Mladen Draškić

Od 2004. do 2005. godine na predmetu Privredno ugovorno pravo

29. Prof. dr Mario Reljanović

Od 2008. do .2018. godine na  predmetima: Radno pravo, Pravna informatika, Pisanje pravnih akata i pravno istraživanje i Human Rights and Human Security.

30. Doc. dr Goran Svilanović

Od 2008. do 2009. godine na predmetima Građansko procesno pravo i Nasledno pravo

31. Doc. dr Ana Kumpan

Od 2006. do 2009. godine na predmetima Međunarodno privatno pravo, Saobraćajno pravo i Pravo zaštite potrošača

32. Doc. dr Mirjana Cukavac

Od 2005. do 2010. godine na predmetima: Arbitražno pravo i Medijacija

33. Doc. dr Dragan Prlja

Od 2007. do 2014. godine na predmetima: Pravna informatika i Pravo informacionih tehnologija

34. Doc. dr Milica Delević

Od 2006. do 2007. godine na predmetu Međunarodno javno pravo

35. Doc. dr Snežana Lakićević

Od 2014. do 2017. godine na predmetu Radno pravo

36. Dr Vladimir Đerić

  1. i 2013. na predmetu Međunarodno javno pravo

37. Dr Jelena Volić-Hellbusch

Od 2002. do 2013. godine na predmetu Nemački jezik

38. Dr Ana Knežević-Bojović

Od 2006. do 2014. godine na predmetima: Međunarodno privatno pravo, Pisanje pravnih akata i pravno istraživanje

39. Dr Vladimir Đurić

Od 2002 do 2008. godine na predmetima: Osnovi pravnog sistema, Ustavno pravo, I Upravno pravo

40. Dr Vesna Stojanović

Od 2006. do 2009. godine na predmetu Radno pravo

41. Dr Nenad Grujić

Od 2013. do 2016. godine na predmetu Obligaciono pravo

42. Mr Jelena Šogorov

Od 2005 do 2007. godine na predmetima: Bankarsko pravo i Berza i berzansko pravo

43. Mr Vladimir Marić

Od 2005. do 2015. godine na predmetu Autorsko pravo i pravo idustrijske svojine

44. Mr Vesna Živković

Od 2005. do 2009. godine na predmetima: Trgovisnko pravo i Pravo informacionih tehnologija

45. Mr Igor Soldatović

Od 2008. do 2016. godine na predmetu Poresko pravo

46. Mr Maja Stanković

Od 2005. do 2009. godine na predmetu Međunarodno privredno pravo

47. Mr Milan Samardžić

Od 2005. do 2007. godine na predmetu Statusno privredno pravo

48. Mr Vera Nikolić

Od 2006. do 2007. godine na predmetu Osnovi građanskog i privrednog prava

49. Miloš Milošević

Od 2005. do 2012. godine na predmetu Građansko procesno pravo

50. Mr. Iva Ruškuc

Od 2010. do 2015. godine na predmetima: Istorija prava i Rimsko pravo

51. Paola Petrić

Od 2004. do 2009. godine na predmetu Nemački jezik

52. Miloš Živković

Od 2002. do 2004. godine na predmetu Osnovi građanskog i privrednog prava

53. Ljubinka Kovačević

Od 2004. do 2005. godine na predmetu Radno pravo

54. Srđan Tolpa

Od 2011. do 2016. godine na predmetu Svojnsko pravo

55. Igor Vila

Od 2013. do 2015. godine na predmetima: Ustavno pravo i Upravno pravo

56. Miroslav Bojović

Od 2008. do 2017. godine na predmetu Pravna informatika

57. Isidora Volf

Od 2015. do 2017. godine na predmetu Međunarodno priavatno pravo

58. Budimir Lončar

Od 2005. do 2016. godine na predmetu Pravničke veštine

59. L.L.M. Milica Kostić

Od 2014. do 2015. godine na predmetu Međunarodno javno pravo

60. Ivana Cvetković

Od 2015. do 2016. godine na predmetu Pravo EU

61. Jelena Adamović

  1. godine na predmetu Kompanijsko pravo

62. Stanislava Mitrović

2013. godine na predmetu Građansko procesno pravo