Na Pravnom fakultetu Univerziteta Union je u subotu 24. oktobra 2020. godine, održana međunarodna naučna konferencija „Zaštita kolektivnih interesa potrošača“ koju su organizovali Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu i Institut za uporedno pravo. Konferencija je organizovana u okviru internog naučnog projekta “Zaštita kolektivnih interesa potrošača u srpskom i uporednom pravu” koji je realizovan u toku 2020. godine i kojim je rukovodila prof. dr Katarina Ivančević.

Zbog aktuelne epidemiološke situacije izazvane pandemijom COVID19, konferencija je održana u online formatu, korišćenjem ZOOM internet platforme. Pozdravne govore održali su prof. dr Katarina Ivančević, Pravni fakultet Univerziteta Union, prof. dr Jelena Jerinić, prodekan Pravnog fakulteta Univerziteta Union, prof. dr Nataša Mrvić Petrović, član Upravnog odbora, Institut za uporedno pravo i g-đa Tamara Samardžić u ime, pomoćnice ministra, Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija.

Program konferencije je podeljen u 5 panela koji su bili posvećeni sledećim tematikama: Uvodne teme; Upravni postupak, inspekcijiski nadozor i prekršajni postupak; Kolektivni zahtevi i kolektivne tužbe; Vansudski i sudski postupak; Finansijske usluge. Nakon izlaganja učesnika sledila je zanimljiva diskusija U radu konferencije su učestvovali naučni radnici iz Srbije, Austrije, Hrvatske, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Velike Britanije, Danske, Indije, SAD i Rumunije.

Radovi izloženi na ovoj konferenciji će biti objavljeni u okviru zbornika u izdanju Pravnog fakulteta Univerziteta Union i Instituta za uporedno pravo.

Program konferencije (srpski)
Program konferencije (engleski)

Organizacioni odbor / Organizing Committee:
Prof. dr Katarina Ivančević
Doc. dr Slobodan Vukadinović
Dr Katarina Jovičić

Naučni odbor / Scientific Board
Prof. dr Maja Bukovac Puvača, Faculty of Law, University of Rijeka, Croatia
Prof. dr Aleš Galič, Faculty of Law, University of Ljubljana, Slovenia
Prof. dr Tatjana Jovanić, Faculty of Law, University of Belgrade, Serbia
Prof. dr Nataša Mrvić Petrović, Institute of Comparative Law, Belgrade, Serbia
Prof. dr Tibor Tajti, Central European University, Budapest, Vienna, Austria
Prof. dr Meliha Povlakić, Faculty of Law, University of Sarajevo, Bosnia i Herzegovina
Ass. Prof. Nikola Dožić, Faculty of Law, University of Podgorica, Montenegro

Zbornik radova – Zaštita kolektivinih interesa potrošača

Korice zbornika radova sa sadržajem

Radovi:

 1. Odgovornost na temelju krivnje i objektivna odgovornost za štetu u odtšetnom pravu EU (Prof. dr sc. Maja Bukovac Puvača)
 2. Pacijenti kao potrošači – šta smo naučili iz slučaja Colin Gee and Others v. Depuy International Limited (Prof. dr. Jelena Simić)
 3. Multi-Level Marketing and Pyramid Schemes (Prof. Tibor Tajti (Thaythy)
 4. Materijalnopravne i procesnopravne komponente definisanja prava potrošača u Bosni i Hercegovini (Prof. dr Branko Morait)
 5. Zaštita potrošača u ugovorima zaključenim van poslovnih prostorija i ugovorima zaključenim na daljinu u savremenom međunarodnom privatnom pravu Crne Gore (Mr Bojan Božović)
 6. Posebnosti upravnog postupka za zaštitu kolektivnog interesa potrošača (Prof. dr Jelena Jerinić)
 7. Inspekcijski nadzor i kolektivna zaštita potrošača u upravnom postupku: studija primera na slučaju Supernova (Prof. dr Stevan Lilić, Katarina Toskić)
 8. Prekršajnopravna zaštita potrošača (Prof. dr Nataša Mrvić Petrović, Prof. dr Slađana Jovanović)
 9. Collective Redress as an Ideal Model of Consumer Redress in the European Union? (Dr Mateja Đurović, Dr Eleni Kaprou)
 10. Kolektivna zaštita potrošača u Crnoj Gori – De Lege Lata i De Lege Ferenda – (Doc. dr Nikola Dožić)
 11. Aktivna legitimacija u postupcima kolektivne zaštite – ima li mjesta za advokate? (MJur (Oxon) Selma Mezetović Međić, MA iur.)
 12. Afera Dieselgate i njen uticaj na kolektivnu zaštitu potrošača u Nemačkoj i Evropskoj uniji (Dr Katarina Jovičić)
 13. Mehanizmi kolektivne zaštite potrošača od nepravičnih ugovornih odredaba (Doc. dr Slobodan Vukadinović)
 14. Više istovrsnih tužbenih zahteva u međunarodnoj arbitraži i značaj ove pojave za potrošačke sporove (Prof. dr Maja Stanivuković)
 15. Zaštita kolektivnih interesa potrošača kroz oblike alternativnog rešavanja sporova (Doc. dr Borko Mihajlović)
 16. Odabrana pitanja iz prakse suda Europske unije o europskom ovršnom naslovu (Izv. prof. dr sc. Gabrijela Mihelčić)
 17. Sudska zaštita kolektivnih interesa potrošača u evropi. Pouke za pravo Srbije (Doc. dr Aleksa Radonjić)
 18. Rethinking the Effectiveness of Consumer Protection Policies and Measures in the Financial Marketplace (Prof. Williams C. Iheme)
 19. Financial Consumer Protection in the U.S. and the E.U. A Preventive Building Block of Banking Bailout Law (Ph.D. Virág Blazsek)
 20. Kriptovalute kao novi izazov zaštite potrošača (Prof. dr Tatjana Jovanić)
 21. Protection of Consumers Provided in the Proposal for a Regulation of Markets in Crypto-Assets (Ágnes Horváth)
 22. Financial Inclusion Through Innovations – Improving Consumer Protection in Digital Financial Services (Esther Angonemi Ebimoghan)
 23. Zaštita potrošača korisnika usluge osiguranja od nepravičnih ugovornih odredaba (Prof. dr Katarina Ivančević)