Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu od svog osnivanja organizuje i podstiče naučnoistraživački rad svojih nastavnika i saradnika i povezuje se sa drugim naučnoistraživačkim organizacijama u Srbiji i inostranstvu. Fakultet je akreditovan za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti, u skladu sa ranijim Zakonom o naučnoistraživačkoj delatnosti (u dva navrata – 2013. i 2017. godine). Fakultet redovno usvaja program naučnoistraživačkog rada i program razvoja naučnoistraživačkog podmlatka, u skladu sa važećim Zakonom o nauci i istraživanjima.

Naučnoistraživački rad Fakulteta odvija se u okviru Naučnoistraživačke jedinice Fakulteta koju čine svi nastavnici i saradnici Fakulteta i kojom rukovodi prodekanica za nauku. Fakultet to čini kroz:

  • realizaciju naučnoistraživačkih projekata i pojedinačnih istraživanja nastavnika i saradnika;
  • izdavačku delatnost (objavljivanje naučnog časopisa Pravni zapisi, naučnih i stručnih monografija i udžbenika);
  • organizaciju naučnih i stručnih skupova;
  • međunarodnu saradnju i
  • razvoj naučnoistraživačkog podmlatka.

Rezultati naučnoistraživačkog rada nastavnika i saradnika Fakulteta objavljuju se u domaćim i međunarodnim naučnim časopisima, zbornicima sa naučnih skupova, monografskim delima i saopštavaju na naučnim i stručnim skupovima.

Časopis Fakulteta Pravni zapisi kategorizovan je kao vrhunski časopis nacionalnog značaja (M51) i indeksiran, između ostalog, u bazama HeinOnline i ERIH PLUS.

Važan deo naučnoistraživačkog rada Fakulteta predstavlja njegova izdavačka delatnost, koja se ostvaruje kroz objavljivanje udžbenika, monografija, drugih stručnih i naučnih publikacija koje su rezultat naučnoistraživačkog rada nastavnika, saradnika i studenata. Fakultet izdaje svoje publikacije samostalno ili u saradnji sa drugim izdavačima, a to je najčešće JP Službeni glasnik.

Fakultet ostvaruje saradnju sa fakultetima i univerzitetima iz inostranstva, odnosno drugim međunarodnim i inostranim organizacijama, samostalno ili u okviru Univerziteta. Međunarodna saradnja realizuje se kroz učešće nastavnika, saradnika i doktoranada na tekućim međunarodnim projektima; mobilnost studenata nastavnika i saradnika i umrežavanje sa evropskim i svetskim univerzitetima i fakultetima.

Fakultet je član nekoliko međunarodnih akademskih mreža, među kojima su najznačajnije Evropska organizacija za javno pravo (European Public Law Organisation) i Mreža OLA (Observatory for Local Autonomy).

Nastavnici Fakulteta članovi su ekspertskih organa i savetodavnih tela pri važnim međunarodnim organizacijama. Prof. Saša Gajin član je Evropske komisije protiv rasizma i netolerancije (European Commission against Racism and Intolerance – ECRI) Saveta Evrope, a prof. Jelena Jerinić je članica Grupe nezavisnih eksperata za Evropsku povelju o lokalnoj samoupravi (Group of Independent Experts for the European Charter of Local Self-government), savetodavnog tela Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope.

Fakultet ima veoma intenzivnu međunarodnu prosvetnu saradnju, koja ogleda u redovnoj organizaciji predavanja gostujućih profesora sa inostranih univerziteta, odnosno boravkom istraživača Fakulteta na stranim univerzitetima, kao i izlaganjima naših istraživača na međunarodnim konferencijama. Detaljni podaci o tome objavljuju se u hronici Fakulteta (u drugom broju časopisa Pravni zapisi koji se objavljuje u decembru mesecu).