Na osnovu sporazuma o saradnji potpisanog maja 2020. između Pravnog fakulteta Univerziteta Union i prvorangiranog milanskog univerziteta Milano Bicocca (https://www.unimib.it/), studentima doktorskih studija našeg fakulteta biće ponuđeno da svoje doktorske studije realizuju u sardnji sa milanskim univerzitetom, te da po njihovom uspešnom okončanju, steknu zvanje doktora pravnih nauka na oba univerziteta.

Program zajedničkih doktorskih studija se odnosi na doktorate koji se rade na okvirnu temu Law and Pluralism u jednoj od pet ponuđenih oblasti:

  1. Pluralism and Democracy;
  2. Public Security, Prevention of and the Fight against the Terrorism, International Cooperation;
  3. Pluralism and Criminal Justice;
  4. Work and Business in Plural Society;
  5. Minors and Family.

Konkurs će biti raspisan u maju 2020, 2021. i 2022. a njegov tekst dostupan na sajtovima Fakulteta Union i Univerziteta Milano Bicocca. Sredinom septembra meseca svake godine, mešovita komisija dva univerziteta će nakon razmatranja podnetih prijava i razgovora sa prijavljenim kandidatima izvršiti selekciju i rangiranje kandidata.

Prvorangirani kandidat stiče pravo na trogodišnju stipendiju u iznosu od 16 638 evra po godini studija koju obezbeđuje Univerzitet u Milanu. Univerzitet u Milanu obezbeđuje i godišnji budžet od 1623 evra za troškove naučno-istraživačkog rada svakog studenta (kotizacije za učešće na naučnim konferencijama, putni troškovi itd.), dok se podrška Pravnog fakulteta Union za troškove naučno-istraživačkog rada doktoranda utvrđuje posebno gore pomenutim ugovorom.

Po obavljenoj selekciji, a pre upisa, svaki izabrani kandidat potpisuje jedinstveni ugovor o izradi doktorske teze sa oba partnerska univerziteta.

Univerzitetu Milano Bicocca se prilikom upisa plaćaju samo administrativni troškovi čiji iznos zavisi od socijalnog statusa studenta i njegove porodice i kreće se u rasponu od 200 do 1200 evra za drugi semestar, i 156 evra za prvi semestar svake školske godine. Univerzitetu Union se prilikom upisa plaćaju redovna školarina i administrativni troškovi upisa.

Student je dužan da redovno i uporedo pohađa studije na Pravnom fakultetu Union i na Pravnom fakultetu Univerziteta Bicocca u skladu sa njihovim akreditovanim programima uz napomenu da italijanski program studija ne podrazumeva nastavu i ispite, već periodične doktorske seminare i konferencije te stoga, a posebno s obzirom na tekuću situaciju sa pandemijom COVID19, ne zahteva stalan boravak doktoranda u Milanu. Ipak, pomenutim ugovorom od doktoranda se traži da u tri godine doktorskih studija, najmanje 12 meseci provede na Univerzitetu u Milanu.

Prilikom upisa, svakom studentu se imenuju dva komentora – po jedan na oba partnerska univerziteta.

Pošto organi oba univerziteta u zakonom predviđenim procedurama odobre odbranu doktorske disertacije, ista se organizuje u Milanu (alternativno u Beogradu) pred komisijom sastavljenom od profesora sa oba partnerska univerziteta.

Teza se piše i brani na engleskom jeziku.

Nakon uspešno odbranjene teze oba univerziteta su dužna da izdaju svoju diplomu, što znači da doktorand stiče italijanski (tj. evropski) doktorat koji nema potrebe da posebno nostrifikuje u Srbiji, budući da mu Univerzitet Union izdaje svoju diplomu.

Za sve dodatne informacije zainteresovani mogu da se obrate koordinatoru ovog programa, dr Marku Božiću putem mejl adrese marko.bozic@pravnifakultet.rs