Konkurs Univerziteta Union za odlaznu mobilnost studenata u okviru programa ERASMUS + KA131

U skladu sa ugovorom o dodeli namenskih bespovratnih sredstava broj 2023-1-RS01-KA131-HED-000118034 potpisanim između Univerziteta Union u Beogradu i nacionalne Fondacije Tempus i Pravilnikom o međunarodnoj mobilnosti Univerziteta Union u Beogradu od 20. marta 2019. godine Univerzitet Union objavljuje:

KONKURS ZA MOBILNOST JEDNOG STUDENTA
NA PRAVNOM FAKULTETU UNIVERZITETA MINSTER U NEMAČKOJ
U LETNJEM SEMESTRU 2023/24. GODINE

Konkurs je otvoren do  3. decembra 2023. godine, a mogu se prijaviti  studenti na Pravnom fakultetu Univerziteta Union,  i to za:

 • mobilnost u svrhu studiranja (Student Mobility for Studies –  SMS) na Pravnom fakultetu Univerziteta Minster u Nemačkoj

Trajanje mobilnosti: Prema pravilima programa Erazmus + KA131, trajanje finansirane mobilnosti studenata ograničeno je na  najviše 5 meseci, a  najmanje 2 meseca.

Realizacija odobrenih mobilnosti biće sprovedena u letnjem semestru 2023/2024. akademske godine.

Uslovi učešća na konkursu

 1. Na navedeni konkurs za mobilnost studenata raspisan od strane Univerziteta Union mogu se prijaviti samo studenti Pravnog fakulteta Univerziteta Union.
 2. Studenti se po pravilu mogu javljati na konkurse za mobilnost samo na onom stepenu studija na koji su upisani, osim ukoliko u konkursu nije naznačeno drugačije.
 3. Studenti prve godine prvog stepena studija nemaju pravo da učestvuju u mobilnosti.
 4. Studenti završne godine studija mogu ravnopravno sa ostalim studentima da učestvuju na konkursima za mobilnost u svrhu studiranja samo ako se mobilnost realizuje u tekućoj akademskoj godini. Ovo se odnosi i na studente jednogodišnjih master studijskih programa kod kojih je prva godina studija ujedno i završna. Ako na konkursu za mobilnost u svrhu studiranja u toku naredne akademske godine nema dovoljno prijavljenih kandidata sa nižih godina studija, Univerzitet Union može odlučiti da uslovno nominuje i studente završne godine, od kojih se u tom slučaju zahteva pisana izjava da se njihove studije na matičnom fakultetu neće završiti dok ne realizuju mobilnost. Studenti doktorskih studija mogu se prijaviti do završetka treće godine doktorskih studija.
 5. Studenti koji su obnovili godinu studija ili je obnavljaju u akademskoj godini u kojoj se realizuje mobilnost učestvuju na konkursima za mobilnost sa nižim nivoom prioriteta u odnosu na studente koji tokom studija nisu obnavljali godinu.
 6. Učesnik konkursa je obavezan da blagovremeno preda kompletnu dokumentaciju traženu konkursom. Nepotpune , zakasnele i tehnički neispravne prijave biće odbačene.
 7. Učesnik konkursa je obavezan da vlada engleskim ili nemačkim jezikom (S1) na kome će biti držana nastava. Osim međunarodno priznatih sertifikata (IELTS, TOEFL, itd.) studenti mogu da prilože i potvrde o znanju jezika izdate od strane matičnog fakulteta i/ili profesora kod koga su polagali ispit iz stranog jezika na fakultetu, diplome škola stranog jezika i potvrde o onlajn završenim kursevima jezika. U slučaju nemogućnosti dobijanja navedene potvrde od matičnog fakulteta, sa studentom će se obaviti intervju na kome će se ispitati poznavanje engleskog odnosno nemačkog jezika.

Važne informacije i napomene o prijavljivanju na konkurs

 1. Pažljivo i u celosti pročitati tekst konkursa, kao i Uputstvo za pripremu i slanje prijavne dokumentacije (preuzeti ovde).
 2. Studenti koji žele da se prijave za mobilnost u svrhu studiranja treba da prouče katalog kurseva na sajtu Pravnog fakulteta Univerziteta Minster kako bi izabrali predmete koje će slušati (https://www.jura.uni-muenster.de/en/students/international-students/).
 3. Broj studenata Pravnog fakulteta kojima će Univerzitet Union odobriti finansijsku podršku iz sredstava projekta mobilnosti jeste jedan.
 4. Prilikom izbora kandidata za mobilnost, prednost će imati studenti doktorskih akademskih studija, zbog značaja mobilnosti i za sprovođenje dodatnog istraživanja za potrebe doktorske disertacije.

Prijava mora da sadrži sledeću neophodnu dokumentaciju (u navedenom formatu – ne mogu slike):

 • Uredno popunjen i potpisan Prijavni formular za studente (preuzeti ovde)
 • Potpisanu Saglasnost o prikupljanju i obradi podataka o ličnosti (preuzeti ovde)
 • CV_ime_prezime.pdf (biografija kandidata na engleskom, preporučuje se korišćenje Europass  modela)
 • PASOS_ime_prezime.pdf (kopija pasoša – samo strana sa ličnim podacima)
 • Polozeni_ispiti_ime_prezime.pdf (Uverenje fakulteta o položenim ispitima – prepis ocena na tekućem i svim prethodnim nivoima studija)
 • Status_ime_prezime.pdf (Uverenje fakulteta o statusu studenta u tekućoj akademskoj godini (nije potrebno ako prepis ocena sadrži informaciju o statusu u tekućoj godini)
 • Znanje_engleskog _ime_prezime.pdf (potvrda o znanju jezika B2 izdata od profesora na fakultetu, ili potvrda sa onlajn kursa, ili IELTS, TOEFL, itd.)
 • Motivaciono_pismo_ime_prezime.pdf (Potpisano motivaciono pismo na engleskom jeziku za studiranje na Pravnom fakultetu Univerziteta Minster, maksimalno jedna strana)
 • Saglasnost mentora i plan istraživanja na engleskom jeziku (prilažu samo studenti doktorskih studija  koji se prijavljuju za  SMS)
 • Osim navedenih, student može priložiti i druga dokumenta od značaja za izbor kandidata, kao što su dokazi o međunarodnoj aktivnosti (studijski boravak ili praksa u inostranstvu, rad na međunarodnoj konferenciji, učešće u međunarodnom projektu, nagrada na međunarodnom stručnom, umetničkom ili sportskom takmičenju, itd.) ili učešću u radu lokalnog ogranka Erazmus studentske mreže (ESN) i tome slično.

Uredno pripremljena i skenirana dokumenta poslati isključivo u jednom imejlu u PDF formatu  na adresu koordinatora Univerziteta Union (Petar Prvulović, cooperation@raf.rs)  sa naslovom “Erasmus + prijava za mobilnost studenata”. U pripremi dokumentacije obavezno se držati Uputstva iz tačke 1 (link). Nepotpune i neuredne prijave, kao i one koje nisu u skladu sa Uputstvom NEĆE BITI RAZMATRANE.

Prijavu sa kompletnom dokumentacijom treba obavezno dostaviti i koordinatoru za Erazmus + program (tatjana.papic@pravnifakultet.rs) i administrativnom koordinatoru (iva.ivanov@pravnifakultet.rs) na matičnom fakultetu radi postavljanja na monitoring platformu za praćenje programa mobilnosti Univerziteta Union. Prijave se ne mogu razmatrati bez da su prethodno  postavljene na platformu.

ROK za prijavu: 3. decembar 2023. godine do 23:59 časova

Prijave koje nisu dostavljene do navedenog roka NEĆE BITI RAZMATRANE.

Sledeći odsek se odnosi na period nakon procesa selekcije kandidata od strane komisije

Izbor predmeta i potpisivanje ugovora (do 28.12.2023.)

Ako je student prošao selekciju za mobilnost, treba da, u dogovoru sa koordinatorom međunarodne saradnje matičnog fakulteta i konsultovanjem sa Erazmus + koordinatorom prihvatnog fakulteta popuni sledeće:

 1. Overenu Saglasnost na sadržaj Ugovora o učenju za SMS (preuzeti ovde), pripremljenu u konsultacijama sa Akademskim koordinatorom na fakultetu
 2. Ugovor o učenju (Learning agreement) (preuzeti ovde)

Informacije o stipendijama i druge napomene:

 • Iznosi mesečne stipendije  za mobilnost studenata u svrhu studiranja na Pravnom fakultetu Univerziteta Minster jeste  600 EUR.
 • Studenti u nepovoljnom socio-ekonomskom položaju imaju mogućnost da ostvare pravo na  dodatna sredstva,  koja iznose  250 EUR mesečno  u slučaju mobilnosti u svrhu studiranja. Dokumentaciju prikupljaju i prilažu studenti kojima Univerzitet Union odobri mobilnost nakon sprovedenog postupka selekcije, pri čemu će najpre biti raspodeljena sredstva za stipendiranje raspoloživa u okviru projekta odobrenog 2023. godine.
 • Osoba sa invaliditetom ili telesnim oštećenjem može ostvariti  pravo na nadoknadu  prihvatljivih stvarnih troškova nastalih tokom mobilnosti (prilagođen smeštaj, pomoć prilikom putovanja, medicinska negu, pomoćna oprema, adaptacija učila, osoba u pratnji i drugo), podnošenjem dodatne dokumentacije (preuzeti ovde).
 • Putni troškovi studenata nisu  pokriveni programom Erasmus + KA131.
 • Zdravstveno osiguranje studenata u toku trajanja mobilnosti je  obavezno, ali troškovi osiguranja  nisu  pokriveni  sredstvima programa Erasmus + KA131. Selektovani studenti su u obavezi da samostalno obezbede odgovarajuće osiguranje u skladu sa zahtevima prihvatne institucije.
 • Onlajn jezička podrška (Online Linguistic Support – OLS): OLS je portal za testiranje jezičke kompetencije odabranih studenata za ERAZMUS + mobilnost, kao i za pohađanje kursa engleskog ili drugog stranog jezika tokom perioda mobilnosti (https://erasmusplusols.eu/en/). Selektovanim studentima biće dodeljene licence za pristup OLS portalu radi polaganja testa iz poznavanja jezika pre odlaska na mobilnost i na kraju mobilnosti,  kao i da pohađaju kurs odabranog jezika tokom mobilnosti.

Vremenska tabela mobilnosti

Prikaz procedure konkursa za SMS mobilnost 2023/2024

Aktivnost

Rok

Prijava studenta na konkurs

03.12.2023.

Proces selekcije kandidata

15.12.2023.

Izbor predmeta i potpisivanje ugovora o predmetima

28.12.2023.

Potvrda prihvatne institucije za prijem kandidata

19.1.2024.

Početak mobilnosti

Letnji semestar 2023/24

Polaganje ispita na prihvatnoj instituciji

Junski /julski rok

Kraj mobilnosti

Priznavanje predmeta na matičnom fakultetu (dogovori sa profesorima)
Završni formulari o izvršenoj mobilnosti

Koraci koje bi odabrani učesnici mobilnosti trebalo da slede:

 • Da otvore Eulogin nalog (ako ga već imaju, mogu da ga koriste) da bi pristupili EU Academy platformi. Pojašnjenje je sadržano u mini-kursu dostupnom na strani: https://academy.europa.eu/courses/welcome-to-the-eu-academy
 • Na sledećem linku da kliknu na Join community:
 • https://academy.europa.eu/local/euacademy/pages/course/community-overview.php?title = learn-a-new-language i da nakon davanja saglasnosti i prihvatanja kolačića kliknu na Placement Test, pa na Enroll – gde će prvo da testiraju znanje jezika i onda da pristupe materijalima
 • Kada žele da pristupe kursu direktno, treba da slede prethodni link, odaberu željeni jezik, a zatim da kliknu na Resume ili da mu pristupe kroz svoj Dashboard putem linka: https://academy.europa.eu/my odabirom jezičke zajednice za koju su se prethodno odlučili.
 • Selektovanim studentima biće dodeljene licence za pristup OLS portalu radi polaganja testa iz poznavanja jezika pre odlaska na mobilnost i na kraju mobilnosti, kao i da pohađaju kurs odabranog jezika tokom mobilnosti.

Odlučivanje, žalbe i nominacija kandidata

 1. Službenik na poslovima međunarodne saradnje i Erasmus + Institucionalni koordinator Univerziteta Union obavljaju administrativnu proveru prispelih prijava u pogledu ispunjenosti uslova učešća na konkursu. Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa ne uzimaju se u razmatranje i bivaju odbačene, a sve uredne prijave dostavljaju se na razmatranje Komisiji koju imenuje rektor Univerziteta Union.
 2. Komisija razmatra i ocenjuje prijave, a potom formira rang liste kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa prema broju ostvarenih bodova i dostavlja ih rektoru.
 3. Službenik na poslovima međunarodne saradnje objavljuje rang liste na sajtu Univerziteta Union i o tome obaveštava akademske i administrativne koordinatore mobilnosti na svim fakultetima Univerziteta Union.
 4. Kandidat može podneti prigovor na rang listu u roku od 3 dana od dana objavljivanja rang liste na sajtu Univerziteta Union. Prigovor se podnosi Komisiji, pismenim putem ili elektronskom poštom. Komisija razmatra prigovor i daje predlog na osnovu koga rektor donosi rešenje po prigovoru u roku od 3 dana od prijema prigovora.
 5. Konačnu odluku o izboru kandidata za mobilnost, na predlog Komisije, donosi rektor Univerziteta Union i to na osnovu redosleda na rang listi i u skladu sa iznosima raspoloživih sredstava za pojedine aktivnosti u okviru programa mobilnosti. Odluka sadrži informacije o broju prijavljenih kandidata, broju odbijenih i broju izabranih kandidata, kao i spiskove izabranih, rezervnih i odbijenih kandidata.
 6. Institucionalni koordinator i/ili Službenik na poslovima međunarodne saradnje sprovodi nominaciju i obaveštava prihvatne partnerske institucije o izabranim kandidatima u skladu sa važećom Odlukom o izboru kandidata. Službenik na poslovima međunarodne saradnje prikuplja neophodnu dokumentcaiju od nominovanih kandidata i dostavlja je prihvatnim institucijama. Prihvatna partnerska institucija zadržava pravo da donese konačnu odluku o prihvatanju nominovanih kandidata.

Konkurs Univerziteta Union za odlaznu mobilnost nastavnog osoblja u okviru programa ERASMUS + KA131

U skladu sa ugovorom o dodeli namenskih bespovratnih sredstava broj 2023-1-RS01-KA131-HED-000118034 potpisanim između Univerziteta Union u Beogradu i nacionalne Fondacije Tempus i Pravilnikom o međunarodnoj mobilnosti Univerziteta Union u Beogradu od 20. marta 2019. godine Univerzitet Union objavljuje:

KONKURS ZA MOBILNOST DVA ČLANA NASTAVNOG OSOBLJA
NA PRAVNOM FAKULTETU UNIVERZITETA MINSTER U NEMAČKOJ
U LETNJEM SEMESTRU 2023/24. GODINE

Konkurs je otvoren do 17. decembra 2023. godine, a mogu se prijaviti stalno zaposleni na Pravnom fakultetu Univerziteta Union, i to za:

 • mobilnost nastavnog osoblja u svrhu držanja nastave  (Staff Mobility for Teaching –  STA), i
 • mobilnost nastavnog osoblja u svrhu stručnog usavršavanja  (Staff Mobility for Training –  STT)

Aktivnost držanja nastave  omogućava nastavnom osoblju Pravnog fakulteta Univerziteta Union da izvodi nastavu na Pravnom fakultetu Univerziteta Minster u Nemačkoj i može se odvijati u bilo kojoj oblasti akademskih studija obuhvaćenim međuinstitucijalnim ugovorom između institucija.Aktivnost stručnog usavršavanja  podržava profesionalni razvoj nastavnog osoblja Univerziteta Union kroz različite vidove obuke, praćenje rada i/ili preuzimanje/usvajanje radnih iskustava na Pravnom fakultetu Univerziteta Minster. Korišćenje sredstava programa Erazmus + za finansiranje mobilnosti u svrhu rada na naučnim projektima ili učešća na naučnim skupovima  nije dozvoljeno.

Trajanje mobilnosti: Prema pravilima programa Erazmus + KA131, trajanje finansirane mobilnosti ograničeno je najviše  8 radnih dana  za nastavno osoblje.

Realizacija odobrenih mobilnosti biće sprovedena u letnjem semestru 2023/2024. akademske godine.

Uslovi učešća na konkursu:

 1. Na konkurs za mobilnost nastavnog osoblja mogu se prijaviti samo lica stalno zaposlena na Pravnom fakultetu Univerziteta Union.
 2. Učesnik konkursa je obavezan da obezbedi odobrenje učešća u mobilnosti, potpisano od strane dekana, odnosno rektora.
 3. Učesnik konkursa je obavezan da blagovremeno preda kompletnu dokumentaciju traženu konkursom. Nepotpune i zakasnele prijave će biti odbačene.
 4. Učesnik konkursa je obavezan da preda Plan držanja nastave, odnosno  Plan rada  (usavršavanja), usaglašen sa prihvatnom institucijom. Učesnici samostalno kontaktiraju kolege, odnosno članove nastavnog ili administrativnog osoblja odgovarajućih fakulteta, departmana, službi ili drugih organizacionih jedinica na partnerskim institucijama i da sa njima dogovore planove držanja nastave, način i metodologiju sprovođenja nastave ili usavršavanja, kao i datume boravka.  Plan nastave/rada mora biti odobren i potpisan barem od strane kontakt osobe sa odgovarajućeg departmana, fakulteta ili službe na prihvatnoj instituciji. Identične prijave više učesnika (identični planovi nastave/rada, identični opisi doprinosa za korisnika i instituciju, itd.) biće odbačene.
 5. Učesnik konkursa je obavezan da vlada engleskim jezikom (S1) na kome će biti držana nastava. Kao dokaz prihvatiće se diploma osnovnih, master, doktorskih ili post-doktorskih studija na engleskom jeziku inostranih univerziteta; naučni radovi na engleskom ili nemačkom jeziku objavljenim od strane renomiranih izdavačkih kuća ili univerziteta; ili dokaz o održanoj nastavi na engleskom jeziku na univerzitetima u inostranstvu.

Važne informacije i napomene o učešću na konkursu

 1. Od kandidata se zahteva da pažljivo i u celosti pročitaju tekst konkursa, kao i Uputstvo za pripremu i slanje prijavne dokumentacije (preuzeti ovde). Nepotpune i neuredne prijave, kao i one koje nisu u skladu sa pomenutim Uputstvom, neće se razmatrati.
 2. Kandidati treba da se prijave samo ukoliko imaju ostvaren kontakt i/ili saradnju sa kolegom od koga dobiju saglasnost na Pravnom fakultetu Univerziteta Minster (imejl ili pozivno pismo) za realizaciju svoje mobilnosti u periodu predviđenom ovim konkursom.
 3. Prijava mora da sadrži sledeću neophodnu dokumentaciju:
  • Uredno popunjen i potpisan Prijavni formular za zaposlene (preuzeti ovde)
  • Potpisanu Saglasnost o prikupljanju i obradi podataka o ličnosti (preuzeti ovde)
  • Biografiju na engleskom jeziku
  • Kopiju pasoša (samo strana sa ličnim podacima i fotografijom)
  • Odobrenje učešća u mobilnosti, potpisano od strane dekana fakulteta, odnosno rektora Univerziteta Union (preuzeti ovde)
  • Saglasnost o obavljanju mobilnosti dobijenu od strane prihvatne institucije, u vidu pozivnog pisma upućenog kandidatu ili u imejl komunikaciji s kandidatom.
  • Uredno popunjen Plan držanja nastave (preuzeti ovde), odnosno Plan rada (preuzeti ovde). Plan držanja nastave, odnosno Plan rada mora biti usaglašen sa kolegama na prihvatnoj instituciji i potpisan od strane učesnika konkursa i kontakt osobe na prihvatnoj instituciji ili odgovornog lica prihvatne institucije.

Osim navedenih, učesnik konkursa treba da priloži i druga dokumenta od značaja za rangiranje i izbor kandidata, kako je predviđeno Pravilnikom o međunarodnoj mobilnosti, kao što su značaj konkretne mobilnosti za profesionalni razvoj kandidata, strateški razvoj fakulteta i dokaze o prethodnoj međunarodnoj mobilnosti Erazmus +, kao i da navede druge aktivnosti koje mogu biti od značaja za izbor (studijski boravak u inostranstvu,  učešće u međunarodnom projektu, itd.).

 1. Uredno pripremljena i skenirana dokumenta poslati isključivo u formatu PDF, putem imejla na adresu koordinatora Univerziteta Union (Petar Prvulović, cooperation@raf.rs) uz kratak opis sadržaja prijave. U pripremi dokumentacije obavezno se držati Uputstva iz tačke 1. (preuzeti ovde).
 2. Prijavu sa kompletnom dokumentacijom treba obavezno dostaviti i koordinatoru za Erazmus + program (tatjana.papic@pravnifakultet.rs) i administrativnom koordinatoru (iva.ivanov@pravnifakultet.rs) na matičnom fakultetu radi postavljanja na monitoring platformu za praćenje programa mobilnosti Univerziteta Union.Prijave se ne mogu razmatrati bez da su prethodno postavljene na platformu.

ROK: 17. decembar 2023. godine do 23:59 časova

Prijave koje nisu dostavljene do navedenog roka NEĆE BITI RAZMATRANE.

Informacije o podršci učesnicima i druge napomene

U skladu sa ranije navedenim ugovorom o dodeli namenskih bespovratnih sredstava, Univerzitet Union će za nastavno osoblje na mobilnosti u partnerskim zemljama obezbediti individualnu podršku za troškove boravka u mestu održavanja aktivnosti u iznosu od  160 € dnevno  (8 radnih dana + 2 dana za put), kao i nadoknadu troškova prevoza u iznosu od  275 €  (od i do mesta aktivnosti).

 • Osoba sa invaliditetom ili telesnim oštećenjem  može ostvariti  pravo na nadoknadu  prihvatljivih stvarnih troškova nastalih tokom mobilnosti (prilagođen smeštaj, pomoć prilikom putovanja, medicinska nega, pomoćna oprema, osoba u pratnji i drugo), podnošenjem dodatne dokumentacije (preuzeti ovde).
 • Napomena o oporezivanju:  Na osnovu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, koji je u Republici Srbiji stupio na snagu 14. decembra 2019. godine, porez na dohodak građana se ne plaća, između ostalog, i na primanja ostvarena po osnovu „naknade troškova boravka fizičkim licima koja učestvuju u programima Evropske unije i drugih međunarodnih organizacija u oblasti obrazovanja,  obuka, sporta, rada sa mladima, nauke, istraživanja i inovacija, isplaćene u skladu sa navedenim programima, a najviše do iznosa od 103.225 dinara za troškove na mesečnom nivou“. Navedena dopuna se odnosi i na naknadu troškova boravka koju fizička lica ostvare u okviru projekata mobilnosti Erasmus + KA131. Naknade iznad ovog iznosa oporezuju se po stopi od 20%.
 • Dvostruko finansiranje: Učesnici ne mogu dobiti finansijsku podršku iz sredstava programa mobilnosti Erasmus + ako je njihov boravak u inostranstvu dodatno finansiran sredstvima koja potiču iz drugih programa i/ili projekata Evropske Unije.
 • Zdravstveno osiguranje  nastavnog i nenastavnog osoblja u toku trajanja mobilnosti je  obavezno, ali troškovi osiguranja  nisu pokriveni  sredstvima programa Erazmus + KA131.Učesnici mobilnosti su u obavezi da samostalno obezbede odgovarajuće osiguranje.

Odlučivanje , žalbe i nominacija kandidata

 1. Službenik na poslovima međunarodne saradnje i Erasmus + institucionalni koordinator Univerziteta Union obavljaju administrativnu proveru prispelih prijava u pogledu ispunjenosti uslova učešća na konkursu. Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa ne uzimaju se u razmatranje i bivaju odbačene, a sve uredne prijave dostavljaju se na razmatranje Komisiji koju imenuje rektor Univerziteta Union.
 2. Komisija razmatra i ocenjuje prijave, a potom formira rang liste kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa prema broju ostvarenih bodova i dostavlja ih rektoru.
 3. Službenik na poslovima međunarodne saradnje objavljuje rang liste na sajtu Univerziteta Union i o tome obaveštava akademske i administrativne koordinatore za mobilnost na svim fakultetima Univerziteta Union.
 4. Kandidat može podneti prigovor na rang listu u roku od 3 dana od dana objavljivanja rang liste na sajtu Univerziteta Union. Prigovor se podnosi Komisiji, pismenim putem ili elektronskom poštom. Komisija razmatra prigovor i daje predlog na osnovu koga rektor donosi rešenje po prigovoru u roku od 3 dana od prijema prigovora.
 5. Konačnu odluku o izboru kandidata za mobilnost, na predlog Komisije, donosi rektor Univerziteta Union i to na osnovu redosleda na rang listi i u skladu sa iznosima raspoloživih sredstava za pojedine aktivnosti u okviru programa mobilnosti. Odluka sadrži informacije o broju prijavljenih kandidata, broju odbijenih i broju izabranih kandidata, kao i spiskove izabranih, rezervnih i odbijenih kandidata.
 6. Institucionalni koordinator i/ili službenik na poslovima međunarodne saradnje sprovodi nominaciju i obaveštava prihvatne partnerske institucije o izabranim kandidatima u skladu sa važećom Odlukom o izboru kandidata. Službenik na poslovima međunarodne saradnje prikuplja neophodnu dokumentcaiju od nominovanih kandidata i dostavlja je prihvatnim institucijama. Prihvatna partnerska institucija zadržava pravo da donese konačnu odluku o prihvatanju nominovanih kandidata.