MASTER AKADEMSKE STUDIJE PRAVA
(jednogodišnje – 60 ESPB)

 • Studijski modul UPRAVNO PRAVO
 • Studijski modul KRIVIČNO PRAVO
 • Studijski modul MEĐUNARODNO PRIVREDNO PRAVO
 • Studijski modul PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO
 • Studijski modul PORODIČNO PRAVO
 • Studijski modul EKOLOŠKO PRAVO

Broj studenata:

 • pravo upisa ima 120 kandidata.

Uslovi za upis:

pravo upisa ima svako lice koje je završilo:

 • osnovne četvorogodišnje akademske studije na pravnom fakultetu u obimu od 240 ESPB, ili
 • osnovne četvorogodišnje studije na pravnom fakultetu po propisima koji su važili pre stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju iz 2005. godine, ili
 • osnovne akademske studije i ostvarilo 240 ESPB na srodnom fakultetu društveno-humanističkih nauka, odnosno završilo osnovne četvorogodišnje studije po zakonima koji su važili pre stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju iz 2005. godine, pod uslovom da su nastavni planovi i programi tih fakulteta podudarni sa nastavnim planom i programom Fakulteta u skladu sa opštim aktima Fakulteta.

Redosled kandidata utvrđuje se na osnovu prosečne ocene ostvarene na osnovnim studijama i dužine studiranja.

Postupak sprovođenja konkursa:

 • prijave na konkurs sa dokumentacijom dostavljaju se sekretaru postdiplomskih studija ili putem elektronske pošte: prijave@pravnifakultet.rs – do 15. oktobra 2021. godine
 • objavljivanje rang liste – 20. oktobra 2021. godine
 • upis primljenih kandidata vršiće se u periodu od 21. oktobra do 29. oktobra 2021. godine

Potrebna dokumenta:

Kandidati prilikom prijavljivanja na konkurs podnose original ili fotokopije sledećih dokumenata: popunjeni prijavni list, diplomu osnovnih studija, i dokaz o uplati naknade za učešće na konkursu u iznosu od 30 EVRA po srednjem kursu NBS na dan uplate. Navedena dokumenta za potrebe upisa moraju biti original ili u overenoj kopiji. Prilikom upisa uplaćuju se troškovi upisa u iznosu od 50 EVRA po srednjem kursu NBS na dan uplate.

Način i rokovi za podnošenje prigovora i žalbe:

Kandidat ima pravo na prigovor na rang listu u roku od 36 časova od objavljivanja rang liste na veb stranici Fakulteta. O prigovoru odlučuje dekan, po pribavljenom mišljenju Komisije za upis u roku od 48 časova od ulaganja prigovora.

Školarina:

Iznosi godišnje 1.200  EVRA, od čega se prilikom upisa uplaćuje 240 EVRA, a ostatak u osam mesečnih rata od po 120 EVRA, odnosno 1.100 EVRA ako se školarini isplati prilikom upisa na studije.

Prijava

 DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE PRAVA
U ŠKOLSKU 2021/22GODINU
(trogodišnje – 180 ESPB)

Broj studenata:

 • pravo upisa ima 18 kandidata.

Uslovi za upis:

pravo upisa ima svako lice koje je završilo drugi stepen akademskih studija u oblasti prava ili u srodnim naučnim oblastima društveno-humanističkih nauka i koje ima završene:

 • master akademske studije na kojima je, zajedno sa osnovnim akademskim studijama, ukupno ostvarilo 300 ESPB ili
 • integrisane studije sa najmanje 300 ESPB, ili
 • završene četvorogodišnje studije po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju iz 2005. godine

Licu koje je prethodni stepen obrazovanja steklo iz srodnih naučnih oblasti društveno-humanističkih nauka može se dozvoliti upis uz obavezu polaganja dopunskih ispita

Lice koje ima zvanje magistra pravnih ili srodnih nauka, može se upisati na doktorske studije pod posebnim uslovima.

Prednost pri upisu imaju lica sa većom prosečnom ocenom ostvarenom na prethodnom nivou studija i pokazanim sposobnostima za naučni rad.

Postupak sprovođenja konkursa:

 • prijave na konkurs sa dokumentacijom dostavljaju se sekretaru postdiplomskih studija ili putem elektronske pošte: prijave@pravnifakultet.rs – do 15. oktobra 2021. godine
 • intervju sa kandidatima obaviće se 19. oktobra 2021. godine
 • objavljivanje preliminarne rang liste – 20. oktobra 2021. godine
 • upis primljenih kandidata vršiće se u periodu od 25. oktobra do 29. oktobra 2021. godine

Potrebna dokumenta:

Kandidati prilikom prijavljivanja na konkurs podnose popunjeni prijavni list; kratku biografiju; overene fotokopije stečenih diploma ili uverenje o diplomiranju na prethodnim nivoima akademskih studija; rešenje o priznavanju stranih visokoškolskih isprava za kandidate koji su prethodno školovanje završili u inostranstvu; spisak naučnih i stručnih radova (ako ih ima) i fotokopije radova (ako nisu objavljeni u naučnim ili stručnim časopisima javno dostupni na internetu), odnosno linkove ka tim časopisima; dokaz o poznavanju jednog stranog jezika odnosno poznavanju srpskog jezika ako se upisuje strani državljanin i dokaz o uplati naknade za učešće na konkursu u iznosu od 30 evra po srednjem kursu NBS na dan uplate. Prilikom upisa uplaćuju se troškovi upisa u iznosu od 50 evra po srednjem kursu NBS na dan uplate.

Način i rokovi za podnošenje prigovora i žalbe:

Kandidat ima pravo da podnese prigovor na preliminarnu rang listu Komisiji za upis u roku od 36 sati od objavljivanja. Komisija za upis razmatra prigovore i donosi obrazloženu odluku, na koju se kandidat može žaliti dekanu u roku od tri dana od dostavljanja odluke Komisije. Dekan u roku od tri dana od prijema žalbe donosi rešenje o žalbi koje je konačno.

Školarina:

Za svih 6 semestara školarina iznosi 6000 EVRA u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate. Školarina  se plaća u godišnjem iznosu od 2000 EVRA u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate. Postoji mogućnost plaćanja u ratama, a za uplatu celokupne godišnje školarine prilikom upisa, popust je 10%.

Prijava