I Ko ih propisuje i čemu služe?

Ove opšte uslove kupovine na daljinu (u daljem tekstu Uslovi) donosi Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu, sa sedištem na adresi Bulevar maršala Tolbuhina 36, 11070, Novi Beograd, matični broj: 17381431, email adresa: info@pravnifakultet.edu.rs, telefon: 011/2095-502, koji je vlasnik onlajn knjižare na internet adresi: www.pravnifakultet.edu.rs i u daljem tekstu se označava terminom „prodavac“.

Ovim Uslovima uređuju se prava i obaveze prodavca i potrošača u slučaju kupovine knjiga na daljinu u onlajn knjižari čiji je vlasnik prodavac.

Ovi uslovi postaju deo ugovora na daljinu koji prodavac i potrošač zaključe prilikom kupovine knjiga na daljinu u onlajn knjižari prodavca.

Ako je kupac knjige u onlajn knjižari lice koje nije potrošač u smislu Zakona o zaštiti potrošača na ugovor koji to lice zaključi sa prodavcem i na njihov ugovorni odnos primenjuju se Zakon o obligacionim odnosima i Zakon o elektronskoj trgovini.

II Obrada podataka o ličnosti potrošača

Da bi potrošač mogao da izvrši kupovinu knjiga u onlajn knjižari prodavca, potrošač mora da ostaviti sledeće podatke:

  • ime i prezime;
  • adresu prebivališta;
  • adresu na koju želi da mu bude isporučena knjiga;
  • broj telefona;
  • adresu elektronske pošte.

Ove podatke prodavac obrađuje u sledeće svrhe:

  • zaključenje ugovora o prodaji knjige sa potrošačem;
  • ispunjenje svojih ugovornih obaveza i obaveza koje prema potrošaču ima prema Zakonu o zaštiti potrošača i drugim zakonima Republike Srbije koji se eventualno primenjuju na ugovorni odnos prodavca i potrošača;
  • u svrhe zaštite svojih legitimnih interesa (npr. dokazivanja da su ispunjene zakonske i ugovorne obaveze prema potrošaču).

Prodavac navedene podatke može čuvati samo onoliko koliko je neophodno da se ispune svrhe u koje se podaci obrađuju.

Za više informacija o pravima potrošača i obavezama prodavca u vezi s obradom podataka o ličnosti potrošač treba da pogleda Politiku privatnosti prodavca.

III Cena i način plaćanja

Cene knjiga su istaknute na sajtu i uključuju PDV.

Cene knjiga ne obuhvataju cenu isporuke.

Poručene knjige se plaćaju pouzećem. To je jedini način plaćanja.

IV Isporuka

Isporuka se vrši putem servisa Post ekspres.

Troškove isporuke snosi potrošač, a njihov iznos zavisi od cenovnika Post ekspres-a.

Rok isporuke ne sme biti duži od 30 dana od dana zaključenja ugovora na daljinu.

V Zaključenje ugovora

Kada potrošač poruči knjigu u onlajn prodavnici, prvo će mu stići potvrda da je njegova porudžbina primljena. Potvrda stiže na adresu elektronske pošte koju je potrošač dao prodavcu.

Kada porudžbina bude obrađena, kupcu stiže potvrda o tome da je njegova porudžbina obrađena.

Ta potvrda kupcu stiže na adresu elektronske pošte koju je potrošač dao prodavcu, i to je trenutak u kojem je ugovor zaključen.

Uz potvrdu o tome da je porudžbina obrađena, prodavac dostavlja kupcu ispravu o ugovoru i obrazac za odustanak od ugovora sa obaveštenjima iz člana 26. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača.

VI Pravo potrošača na odustanak od ugovora

Potrošač ima pravo da odustane od ugovora na daljinu u roku od 14 dana od dana kada je knjigu primio, bez navođenja bilo kakvih razloga za odustanak.

Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na propisanom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu ili na drugi nedvosmislen način (u daljem tekstu: izjava o odustanku).

Izjava o odustanku od ugovora kod ugovora na daljinu smatra se blagovremenom ukoliko je poslata prodavcu u roku od 14 dana od kada je potrošač primio knjigu.

Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata prodavcu.

Ako potrošač izjavu popuni i pošalje elektronskom poštom prodavcu, prodavac je dužan da potvrdi prijem izjave slanjem poruke o tome na adresu elektronske pošte potrošača.

VII Obaveze potrošača u vezi s pravom na odustanak od ugovora

Potrošač je dužan da vrati isporučenu knjigu prodavcu bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak od ugovora.

Potrošač snosi direktne troškove vraćanja knjige prodavcu (npr. poštarina, ili troškovi koje je imao da lično donese knjigu u prostorije prodavca).

Potrošač je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost knjige.

VIII Obaveze prodavca u slučaju da potrošač odustane od ugovora

Prodavac je dužan da bez odlaganja izvrši povraćaj uplata koje je primio od potrošača, uključujući i troškove isporuke, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak.

Prodavac vrši povraćaj koristeći ista sredstva plaćanja koja je potrošač koristio u prvobitnoj transakciji, osim ako se potrošač nije izričito saglasio sa korišćenjem drugog sredstva plaćanja i pod uslovom da potrošač zbog takvog povraćaja ne snosi nikakve troškove.

Izuzetno, prodavac nije dužan da izvrši povraćaj dodatnih troškova koji su posledica izričitog zahteva potrošača za dostavu koja odstupa od dostave koju je ponudio prodavac.

Prodavac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok potrošač ne dostavi dokaz da je poslao knjigu prodavcu u zavisnosti od toga šta nastupa prvo, osim u slučaju kada je prodavac ponudio da sam preuzme robu.

IX Odgovornost prodavca za nesaobraznost knjige

Prodavac odgovara za nesaobraznost knjige, koja se javi u roku od 2 godine od dana kada je knjiga isporučena kupcu i pod uslovom da je postojala u trenutku predaje knjige kupcu, ili da je uzrok nesaobraznosti postojao u tom trenutku. Prodavac je odgovoran i za nesaobraznost nastalu zbog nepravilnog pakovanja, koje je izvršio on ili lice pod njegovim nadzorom.

Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti. Teret dokazivanja da nije postojala nesaobraznost snosi prodavac.

X Način izjavljivanja reklamacije i postupak po reklamaciji potrošača

Potrošač je dužan da izvrši reklamaciju nesaobraznosti knjige u roku od 8 dana od kada je primetio nesaobraznost.

Potrošač može izvršiti reklamaciju usmeno u sedištu prodavca, telefonom, poštom ili slanjem elektronske poruke na adresu elektronske pošte prodavca. Uz reklamaciju je dužan da dostavi i knjigu i dokaz da je knjigu kupio od prodavca.

Prodavac je dužan da kupcu bez odlaganja izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor prodavca na reklamaciju potrošača mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, obrazloženje ako ne prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača o načinu rešavanja i konkretan predlog u kom roku će i kako rešiti reklamaciju ukoliko je prihvata. Rok za rešavanje reklamacije ne može da bude duži od 15 dana od dana podnošenja reklamacije.

Ako je reklamacija osnovana, potrošač ima pravo na zamenu nesaobrazne knjige saobraznim primerkom iste knjige. Ako to nije moguće, potrošač ima pravo da bira da li će nesaobrazni primerak zadržati uz srazmerno umanjenje cene ili će ugovor da raskine.

Prodavac je dužan da postupi u skladu sa odlukom i predlogom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost potrošača. Rok za rešavanje reklamacije prekida se kada potrošač primi odgovor prodavca na izjavljenu reklamaciju i počinje da teče iznova kada prodavac primi izjašnjenje potrošača. Potrošač je dužan da se izjasni na odgovor prodavca najkasnije u roku od tri dana od dana prijema odgovora prodavca. Ukoliko se potrošač u propisanom roku ne izjasni, smatraće se da nije saglasan sa predlogom prodavca za rešavanje reklamacije.

Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u propisanom roku, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

Ukoliko prodavac odbije reklamaciju, dužan je da potrošača obavesti o mogućnosti rešavanja spora vansudskim putem i o nadležnim telima za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova.

Nemogućnost potrošača da dostavi prodavcu ambalažu robe ne može biti uslov za rešavanje reklamacije, ni razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti.

Ukoliko prodavac usmeno izjavljenu reklamaciju reši u skladu sa zahtevom potrošača prilikom njenog izjavljivanja, nije dužan da odgovara pisanim ili elektronskim putem na izjavljenu reklamaciju niti da pisanim i elektronskim putem obaveštava potrošača o načinu rešavanja reklamacije.

XI Mogućnost vansudskog rešavanja sporova

Prodavac ovim obaveštava potrošače da je prema Zakonu o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS“, br. 88/2021) obavezan da učestvuje u vansudskom rešavanju potrošačkih sporova pred telom za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova, ukoliko potrošač podnese predlog za pokretanje postupka vansudskog rešavanja potrošačkog spora neposredno, preko pošte ili elektronskim putem Ministarstvu nadležnom za poslove zaštite potrošača.

Nakon prijema predloga za pokretanje postupka vansudskog rešavanja potrošačkog spora, Ministarstvo nadležno za poslove zaštite potrošača ga prosleđuje telu koje je po mestu obavljanja vansudskog rešavanja potrošačkog spora najbliže mestu prebivališta potrošača ili telu za koje Ministarstvo proceni da će postupak vansudskog rešavanja spora rešiti na najefikasniji i najcelishodniji način, imajući u vidu predlog potrošača (npr. vođenje postupka elektronskim putem, izbor tela najbližeg boravištu potrošača i sl.).