Kome prijaviti akušersko nasilje?

  1. Savetnik/ca za zaštitu prava pacijenta/kinja – Po zakonu o pravima pacijenata imate pravo da podnesete prigovor Savetniku za zaštitu prava pacijenata. U Beogradu se nalazi u Tiršovoj br. 1, a u drugim gradovima i opštinama u Srbiji, savetnik/ca se nalazi u jedinici lokalne samouprave. Napominjemo da to nije pravnik/ca koji je zaposlen u zdravstvenoj ustanovi gde je povreda prava nastala, već je u pitanju osoba koja radi u lokalnoj samoupravi. Nakon utvrđivanja svih relevantnih činjenica i okolnosti, savetnik/ca za prava pacijenata/kinja sačinjava izveštaj koji vam dostavlja. Ukoliko niste zadovoljni izveštajem, možete se obratiti drugostepenom organu, a to je Savet za zdravlje.
  2. Savet za zdravlje obrazovan je u jedinici lokalne samouprave da razmatra prigovore o povredi pojedinačnih prava pacijenata/kinja na osnovu dostavljenih i prikupljenih dokaza i utvrđenih činjenica, o čemu obaveštava podnosioca/teljku prigovora, odnosno, Vas, kao i direktora/ku zdravstvene ustanove. Savet daje preporuke i pacijentkinjama i ustanovama, ali i razmatra izveštaje Savetnika/ce za zaštitu prava pacijenata/kinja i predlaže mere za zaštitu i promociju prava pacijenata/kinja.
  3. Zaštitnik građana – Zaštitnik građana se stara o zaštiti i unapređenju ljudskih i manjinskih prava i sloboda tako što pokreće postupak po pritužbi građana. Pritužba se podnosi u pismenoj formi ili usmeno na zapisnik i na podnošenje pritužbe se ne plaća nikakva taksa, niti druga naknada. Pritužbu Zaštitniku građana podnesite kada ste iskoristile prva dva mehanizma.
  4. Lekarska komora – Po zakonu o komorama zdravstvenih radnika Srbije, član/ica komore disciplinski odgovara pred sudom časti ako činjenjem ili nečinjenjem izvrši povredu profesionalne dužnosti. Postupak pred sudom časti pokreće se pritužbom. Sud časti organizovan je kao sud časti prvog stepena i sud časti drugog stepena.

Pravo na informisani pristanak – Pacijentkinja ima pravo da slobodno odlučuje o svemu što se tiče njenog života i zdravlja. Bez pristanka pacijentkinje, po pravilu, ne sme se nad njom preduzeti nikakva medicinska mera. Pacijentkinja ima pravo da od nadležnog zdravstvenog radnika/ce blagovremeno dobije obaveštenje koje joj je potrebno kako bi donela odluku da pristane ili ne pristane na predloženu medicinsku meru i to na način koji joj je razumljiv. Dakle, na jeziku koji poznaje, bez latinskog jezika ili stručnih izraza, koje nije dužna da zna. Takođe, to podrazumava i prisustvo tumača za znakovni jezik, ukoliko je pacijentkinji potreban.

Pravo na uvid u dokumentaciju – Pacijentkinja ima pravo na uvid u svoju medicinsku dokumentaciju. Nadležni zdravstveni radnik/ca ima dužnost da uredno vodi medicinsku dokumentaciju i da evidentira sve preduzete medicinske mere, a posebno anamnezu, dijagnozu, dijagnostičke mere, terapiju i rezultat terapije, kao i savete date pacijentu/kinji.