Statut Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu – prečišćen tekst (broj 9-4/22 od 22.11.2022. godine)


Pravilnik o osnovnim akademskim studija i master akademskim studijama (broj 9-2/20 od 21.04.2020. godine)


Pravila doktorskih akademskih studija (avgust 2020.)


 

Poslovnik o radu Nastavno-naučnog veća (broj 9-3/17 od 02.06.2017. godine)


Pravilnik o izdavačkoj delatnosti (broj 9-6/19 od 14.10.2019. godine)


Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta (broj 9-4/20 od 15.05.2020.)


Odluka o izmenama pravilnika o organizacija i sistematizaciji radnih mesta Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu (broj 9-8/23 od 9.6.2023.)


Pravilnik o kriterijumima, uslovima i postupku prenošenja ESP bodova (broj 9-5/19 od 2.10.2019.)


ODLUKA o izmenama i dopunama Statuta PFUUB (broj 7-3-1/2023)


ODLUKA o izmenama i dopunama Statuta PFUUB (broj 7-8-1/2022)