Statut Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu


Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta


Poslovnik o radu Savetu Fakulteta


Poslovnik o radu Nastavno-naučnog veća


Pravilnik o načinu i vremenu izbora u zvanje nastavnika stranog jezika i nastavnika veština


Etički kodeks


Pravilnik o osnovnim akademskim studija i master akademskim studijama


Pravila postdiplomskih studija


Pravila doktorskih akademskih studija


Pravilnik o organizaciji i načinu izvođenja kratkog programa studija


Pravilnik o kriterijumima, uslovima i postupku prenošenja ESP bodova


Pravilnik o školarini


Odluka o naknadama koje Fakultet naplaćuje za svoje usluge


Pravilnik o nagrađivanju studenata


Pravilnik o disciplinkoj odgovornosti studenata


Pravilnik o predispitnim obavezama


Pravilnik o studijama i polaganju ispita


Pravilnik o proveri znanja jezika na kome se izvodi nastava


Pravilnik o naučnoistraživačkoj delatnosti


Pravilnik o izdavačkoj delatnosti


Strategija obezbeđenja kvaliteta


Pravilnik o samovrednovanju i ocenjivanju kvaliteta


Politika obezbeđenja kvaliteta


Pravilnik o zaštiti od seksualnog uznemiravanja i ucenjivanja


Odluka o imenovanju lica za zaštitu od seksualnog uznemiravanja i ucenjivanja


Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja


Pravila zaštite od požara


Plan evakuacije