Statut Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu


Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta


Poslovnik o radu Savetu Fakulteta


Poslovnik o radu Nastavno-naučnog veća


Pravilnik o načinu i vremenu izbora u zvanje nastavnika stranog jezika i nastavnika veština


Kodeks o akademskom integritetu Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu


Pravilnik o osnovnim akademskim studija i master akademskim studijama


Pravila postdiplomskih studija


Pravila doktorskih akademskih studija


Pravilnik o organizaciji i načinu izvođenja kratkog programa studija


Pravilnik o kriterijumima, uslovima i postupku prenošenja ESP bodova


Pravilnik o školarini


Odluka o naknadama koje Fakultet naplaćuje za svoje usluge


Pravilnik o nagrađivanju studenata


Pravilnik o disciplinkoj odgovornosti studenata


Pravilnik o naučnoistraživačkoj delatnosti


Pravilnik o izdavačkoj delatnosti


Strategija obezbeđenja kvaliteta


Pravilnik o standardima i postupcima za obezbeđivanje kvaliteta i samovrednovanje


Pravilnik o zaštiti od seksualnog uznemiravanja i ucenjivanja


Odluka o imenovanju lica za zaštitu od seksualnog uznemiravanja i ucenjivanja


Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja


Pravila zaštite od požara


Plan evakuacije