Основне академске студије

На Правном факултету Универзитета Унион у Београду организује се и реализује један студијски програм основних академских студија под називом Основне академске студије права (ОАСП). Студије трају четири године (осам семестара), имају обим од 240 ЕСПБ. Студијски програм, конципиран као програм општег типа, покрива целокупно подручје правне струке и рада управе, правосудних органа, других институција, привредних субјеката итд.Циљ студијског програма усклађен је са мисијом Факултета и сврхом студијских програма регулисаном у Статуту установе. Завршетком студија студент стиче шести ниво (подниво 2) квалификација према важећем законском националном оквиру квалификација и академско звање дипломирани правник, што је истовремено претпоставка за полагање правосудног и других стручних испита и за запошљавање на одговарајућим пословима у правосуђу, управи и привреди. На ОАСП могу се уписати они који имају најмање средње образовање у четворогодишњем трајању (стечен ниво четири квалификација према националном оквиру и положена општа или стручна матура) или су према ранијим прописима стекли стручну спрему еквивалентну четвртом нивоу националног оквира квалификација.

Мастер академске студије

На Правном факултету Универзитета Унион у Београду организује се и реализује студијски програм мастер академских студија под називом Мастер академске студије права (МАСП). Овај студијски програм представља надоградњу програма који се остварује на првом нивоу академских студија у обиму од 240 ЕСПБ и са кога студенти имају директну проходност на мастер академске студије.

Студије МАСП трају једну године (два семестра), имају обим од 60 ЕСПБ и омогућавају студентима да се одлуче између различитих студијских модула. У студијском програму остварена је интеракција између различитих грана права и правних дисциплина, како би студенти, према властитим потребама и интересовањима, могли стећи увид у њихову међусобну повезаност, чиме се, с друге стране, подстиче интердисциплинарно изучавање тзв. граничних области правне науке. Мастер академске студије права пружиће студентима врхунска стручна и теоријска знања захваљујући којима ће моћи да решавају најсложеније правне проблеме што је од значаја за све правничке професије, а посебно за правнике који треба да обављају послове на руководећим радним местима у државној управи, у правосуђу, другим организацијама или у правним службама у привредном сектору, у оквирима јавно бележничке службе, делатности јавних извршитеља, адвоката и других организација.

Докторске академске студије

На Правном факултету Универзитета Унион у Београду организује се и реализује студијски програм докторских академских студија под називом Докторске студије права (ДСП), обима 180 ЕСПБ, у трајању од три године (шест семестара), којим се заокружује процес образовања правника. Студије имају наглашену научно-истраживачку компоненту која омогућава критичко вредновање постигнућа у области права. Студијски програм покрива целокупно подручје правне науке, савремен је и компатибилан са системима докторских студија у европским академским срединама (посебно у оквиру континенталног правног подручја), а темељи се на развоју креативног истраживања из подручја националног, европског, међународног и упоредног права.