Структура студијског програма

Правни факултет Универзитета Унион у Београду акредитовао је нови студијски програм под називом Основне академске студије права (ОАС).

Студије трају четири године (осам семестара) и имају обим од 240 ЕСПБ. Студијски програм је конципиран као програм академских студија општег типа (покрива целокупно подручје правне струке) и усмерен је ка стицању академског звања дипломирани правник (ниво 6.2 квалификација).

Студијски програм усмерен је ка студентима који су активно укључени у наставни процес. Настава спроведена у малим групама доприноси квалитетној и ефикасној сарадњи студената и наставног особља и праћењу напредовања студената. Настава је интерактивна (предавања ex cathedra допуњује примена метода case study што је основ за развој дискусије или дебате, како би се студенти оспособили за правничко расуђивање, подстакли да критички размишљају, усавршили опште компетенције писања и усменог излагања у академске сврхе, које су значајне и као специфичне компетенције правника).

Курикулум

Курикулум је формиран тако да задовољи циљеве студијског програма. Структура курикулума обухвата распоред предмета по семестрима, фонд часова активне наставе, ЕСПБ бодове за сваки предмет. Током трајања студија студент мора да положи 35 предмета, од чега 9 изборних (укупно 18, увек се бира по један од два понуђена изборна предмета). Укупан број ЕСПБ бодова по семестру износи 30, а укупно у години 60 ЕСПБ.  Стручна пракса је саставни део студијског програма и вреднује се ЕСПБ бодовима.

Студије су организоване искључиво као једносеместралне. Укупно ангажовање студената током једног семестра износи око 30 ЕСПБ бодова; састоји се од активне наставе (предавања и вежбе и други облици), колоквијума, испита и других видова ангажовања.

Страни језик – Студенти/киње бирају један од два понуђена страна језика (енглески или италијански) као обавезан, док други могу похађати факултативно.

Курикулум је компатибилан програму државног правосудног и других стручних испита.

Предуслови за упис појединих предмета дати су у оквиру Књиге предмета.

Услови за упис на студијски програм

Право уписа имају лица која су завршила средње образовање у четворогодишњем трајању и положила тест провере опште информисаности и склоности праву. Рангирање пријављених кандидата обавља посебна комисија за упис, на основу просечне оцене остварене током средњошколског образовања и резултата теста. Услови за упис су јавно публиковани у штампаном информатору намењеном студентима и доступни су на званичној веб презентацији Факултета. Услови за упис на студијски програм дефинисани су у складу са законом, подзаконским актима, општим актима Универзитета Унион и Факултета.

Прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области на ОАСП је могућ, под условима прописаним општим актом Универзитета Унион који регулише преношење ЕСПБ бодова.

Сврха студијског програма

Сврха студијског програма основних академских студија (ОАСП) на Правном факултету Универзитета Унион јесте да се студенти оспособе за професију правника. Студијски програм је конципиран као програм општег типа, тако да покрива целокупно подручје правне струке и рада управе, правосудних органа, других институција, привредних субјеката итд. Садржајем је ОАСП компатибилан са програмима државног правосудног и других стручних испита, те омогућава стицање неопходних теоријских знања и вештина везаних за правничко расуђивање и примену права неопходних за касније полагање таквих испита.

Студијски програм основних академских студија такође пружа квалитетну теоријску основу и могућност за усавршавање интелектуалних вештина неопходних за научни рад и наставак даљег образовања на другом и трећем степену академских студија права или у оквиру сродних друштвено-хуманистичких наука.

Студије права на Правном факултету Универзитета Унион имају додатну сврху да студенте припреме на то да своје професионалне активности или усавршавање могу успешно наставити у иностранству.

Циљеви студијског програма

Основни циљ студијског програма јесте да се студентима омогући стицање општих и посебних теоријских и практичних знања и вештина, како би били оспособљени да кроз самостално обављање правничких професија у правосуђу, адвокатури, управи, привредним субјектима и у другим институцијама, квалитетно пружају услуге корисницима.

Компетенције дипломираних студената

Завршетком ОАСП студент очекивано стиче следеће опште и посебне компетенције:

  1. општа знања из граничних области појединих друштвених наука и права, којима проширује општу културу, што је предуслов развоја способности критичког расуђивања о друштвеним појавама и усвајања вредности демократске културе,
  2. посебна знања о основним појмовима и институтима из важећег права (јавног и приватног), усаглашено са садржином правосудног и других стручних испита,
  3. способност повезивања теоријских и практичних знања, решавања случајева и вештину састављања правних аката,
  4. способност примена техника тумачења правних текстова, као неопходне компоненте правничког расуђивања,
  5. добро развијену способност логичког размишљања и закључивања применом правног силогизма,
  6. способност спровођења основних научних/правних истраживања и проналажења одговарајућих извора истраживања,
  7. вештину правилног и јасног изражавања у писаној и усменој форми, уз коришћење усвојене правне терминологије,
  8. вештине социјалне комуникације и преговарања, учешћа у тимском раду, уверљивости у наступу,
  9. савесности и понашања у складу са етичким стандардима правне професије,
  10. самосталности у примени стечених знања и интегритета у одлучивању.

Контактирајте нас