Мастер рад представља научни или стручни рад у којем кандидат показује да је савладао методологију и вештину самосталног писаног постављања одређеног правног питања, његове обраде и способност извођења закључака у складу са догматским, историјским, упоредноправним или социолошким методама које су примерене анализи правних питања или института. У мастер раду се користи научна и стручна апаратура (навођење литературе, извора права, судских одлука, сентенци, правних мишљења, начелних ставова и сл.) примерена научним и стручним радовима из области права.

Мастер рад се пријављује у летњем семестру. Пријава се подноси Већу постдипломских студија. Пријављена тема треба да буде из области студијских програма смера на који се студент уписао, а кад студент пријави тему ван те области, о пријави одлучује Веће постдипломских студија, на предлог наставника.

Рок за израду рада:
Веће постдипомских студија одобрава тему завршног рада и одређује ментора. Мастер рад, по правилу, треба да буде одбрањен до краја наредне школске године у односу на годину уписа.

Обавезан садржај пријаве мастер рада

Тему мастер рада бира студент у складу са наставним програмом области мастер студија на које је уписан.

Обавезан садржај пријаве мастер рада:

 1. Тема
 2. Разлози који оправдавају избор теме
 3. Циљеви који се желе постићи радом
 4. Структура рада са тезама за свако поглавље
 5. Библографија – најмање 15 извора, од којих најмање 10 извора морају бити академске публикације и најмање пет мора бити на страном језику.

ВАЖНО: Уз пријаву кандидат доставља и сагласност ментора о одобреној теми.

Obavezan sadržaj prijave master rada

Temu master rada bira student u skladu sa nastavnim programom oblasti master studija na koje je upisan.

Obavezan sadržaj prijave master rada:

 1. Tema
 2. Razlozi koji opravdavaju izbor teme
 3. Ciljevi koji se žele postići radom
 4. Struktura rada sa tezama za svako poglavlje
 5. Biblografija – najmanje 15 izvora, od kojih najmanje 10 izvora moraju biti akademske publikacije i najmanje pet mora biti na stranom jeziku.

VAŽNO: Uz prijavu kandidat dostavlja i saglasnost mentora o odobrenoj temi.

Стандарди за писање рада

Обим рада: минимум 30 а максимум 60 страна.

Формат папира: A4

Маргине: горња и доња 2,5 цм, лева 3 цм, десна 2 цм.

Врста слова: Times New Roman

Величина слова: у тексту: фонт 12, у фуснотама: фонт 10

Проред: 1,5

Равнање текста: Justified

Број примерака: Мастер рад се предаје у 5 (пет) примерака у штампаној форми и у једном примерку у електронској форми.

Обавезни изглед насловне стране

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА УНИОН
У БЕОГРАДУ

НАСЛОВ МАСТЕР РАДА

Кандидат: (име и презиме)
Ментор: (име и презиме)

Београд, година

Структура мастер рада

 1. Садржај: основни делови мастер рада – поднаслови – и бројеви страна
 2. Скраћенице: уколико се користе у раду
 3. Увод: наводјење теме рада, разлога због кога је студент одабрао да обради баш ту тему, питања која ће се обрадити у раду као и кратак преглед садржаја рада по деловима рада и главни закључак.
 4. Главни део мастер рада: обрађује се тема рада а овај део садржи приказ теоријских (основне дефиниције) и практичних (илустративни примери, по правилу оригинални) питања који се односе на задату тему. Тај део текста треба да буде структуриран кроз више логичних целина означених одговарајућим насловима и поднасловима.
 5. Закључак: на крају рада налази се закључак у коме се износе резултати до којих је студент дошао кроз израду мастер рада.
 6. Литература: списак литературе коју је кандидат користио при изради рада дат азбучним или абецедним редом по презименима аутора, с потпуним подацима о библиографској јединици.
 7. Прилози: ако студент жели да их прикаже.

Обавезна литература

Кандидат је дужан да приликом израде свог рада користи најмање 15 извора, од којих најмање 10 извора морају бити академске публикације и најмање пет мора бити на страном језику.

Под изворима литературе подразумевају се сви публиковани извори: књиге, чланци, одлуке судова, интернет сајтови, компанијски извештаји, итд.

Цитирање:

Навођење извора мора се назначити у фуснотама. Кандидатима се препоручује да користе правила цитирања часописа Правни записи.

Забрана плагијата

Мастер рад мора да представља оригиналан допринос студента и у његовој изради је забрањено користити и преузимати туђе научне и друге радове, без адекватног навођења извора. Плагијаторство не подразумева само коришћење тудјих ставова без навода већ и коришћење или парафразирање тудјих аргумената на начин који читаоца наводи да потичу од аутора мастер рада.

Коришћење и преузимање на недозвољени начин сматраће се плагијатом и биће санкционисано у складу са актима Факулета.

Ако се, у току поступка оцене и одбране мастер рада или касније утврди да рад није оригиналан рад кандидата, диплома о стеченом академском називу оглашава се ништавом у складу са Статутом Факултета.

Органи и тела Факултета и Универзитета, наставници и сарадници Факултета, који дођу до сазнања о плагијату у мастер раду који се брани на Факултету, дужни су да о томе без одлагања обавесте декана.

Одбрана рада

Мастер рад се брани пред трочланом комисијом у којој један члан мора бити наставник. Чланови комисије могу бити асистенти универзитета, научни радници научних установа почев од звања научног сарадника, као и истакнути правни стручњаци из реда адвоката, судија, јавних тужилаца и сл .

Чланове комисије одређује Веће постдипломских студија одлуком о прихватању теме и одређивању ментора или посебном одлуком.

ОЦЕНЕ

Оцена: Одбрана мастер рада се оцењује оценама:

 • »није одбранио/није одбранила« (5/10)
 • »одбранио/одбранила« (6/10)
 • »одбранио/одбранила« (7/10)
 • »одбранио/одбранила« (8/10)
 • »одбранио/одбранила са одликом« (9/10)
 • »одбранио/одбранила са одликом«(10/10)

Неуспешна одбрана: Ако студент не одбрани специјалистички рад, упућује се на поновну израду специјалистичког рада са истом или другом темом, а поновној одбрани не може приступити пре него што истекне три месеца од претходне неуспешне одбране.