На Правном факултету Универзитета Унион у Београду организује се и реализује студијски програм докторских академских студија под називом Докторске студије права (ДСП), обима 180 ЕСПБ, у трајању од три године (шест семестара), којим се заокружује процес образовања правника. Студије имају наглашену научно-истраживачку компоненту која омогућава критичко вредновање постигнућа у области права. Студијски програм покрива целокупно подручје правне науке, савремен је и компатибилан са системима докторских студија у европским академским срединама (посебно у оквиру континенталног правног подручја), а темељи се на развоју креативног истраживања из подручја националног, европског, међународног и упоредног права.