Оснивање и развој

Правни факултет Универзитета Унион у Београду има већ две деценије дугу традицију успешног обављања делатности високог образовања у области права. Факултет је основан 2001. године под именом Факултет за пословно право. Под тим именом регистрован је решењем Министарства просвете и спорта Републике Србије број 612-00- 298/2001-04 од 1. новембра 2001. године, а 2002. године, након добијања решења Трговинског суда у Београду број VI-Фи-4031/02 почео је са радом.

Факултет је 2005. године променио назив у Правни факултет и приступио Универзитету Унион у Београду. Под тим пословним именом уписан је у регистарски уложак бр. 5-670-00 на основу решења Трговинског суда у Београду Фи. 393/05 од 9. септембра 2005. године.

Установа, као и студијски програми Факултета акредитовани су у редовним циклусима. Комисија за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије издала је 04.12.2008. године Уверење о акредитацији 6п. 612-00-668/2008-04, а 08.05.2009. године Правни факултет Универзитета Унион у Београду добио је од Министарства просвете Републике Србије дозволу за рад под бројем 612-00- 431/2009-12.

У циклусу реакредитације акредитовано је пет студијских програма. Уверења о акредитацији високошколске установе и студијских програма издата су 23.05.2014. године (за трогодишње и четворогодишње основне академске студије), 06.02.2015. године (за мастер студије Корпоративно право и докторске студије права) и 20.03.2015. године (за мастер академске студије на енглеском језику Human Rights Law), сва под службеним бројем 612-00-02500/2013-04.

Мисија и циљ

Основни задатак који је Факултет поставио у свом раду је да припреми студенте/киње да постану одговорни професионалци и професионалке, лидери и лидерке у обављању правних послова, пословном окружењу, државним органима и у приватном животу, као и да учествују у изграђивању права и правних институција у друштву.

Основни циљ Факултета је да постане академски центар, познат како у националним, тако и у међународним оквирима по високом квалитету наставе и научноистраживачког рада, али и активан у процесима развоја Србије и региона.

Основне вредности

Преносећи студентима и студенткињама правничка знања и вештине и припремајући их за правничку професију, Факултет кроз све своје активности покушава да промовише основне вредности демократске политичке културе – пре свега културу толеранције, аргументованог дијалога и етичног поступања.

Факултет је посвећен неговању академских и научних слобода.

У свакодневном раду Факултета се подстиче размена мишљења и идеја, и култура научног рада међу запосленима и студентима.

Коначно, Факултет стимулише, креативност и иновативност студената и студенткиња и отворен је и спреман да подржи њихове идеје и иницијативе.

Предности факултета

Када дипломирани студент склопи корице индекса, у њему је од укупног броја изучених дисциплина више правних предмета него ли што је уобичајено на правним факултетима.

Правни факултет Универзитета Унион у Београду се препознаје по модерном начину изучавања правних дисциплина који укључује спој теоријске и практичне наставе. Факултет се разликује од других правних факултета по томе што се на овом факултету поред стандардних правних дисциплина, изучавају и модерне дисциплине као што су право ЕУ,медијско право, медицинско право, правна етика, еколошко право, право информационих технологија, права детета итд.

Студијски програми су конципирани и усаглашени са одговарајућим програмима европских факултета.

Камерном природом Факултет обезбеђује узорну доступност професора и асистената студентима.

Врсте студија

Факултет врши упис на:

  1. Студије првог степена– основне академске студије права у четворогодишњем трајању и основне академске студије права у трогодишњем трајању
  2. Студије другог степена – мастер академске студије права
  3. Студије трећег степена – докторске академске студије

У циљу преношења студентима искустава и нормативних решења из упоредног и међународног права, у оквиру редовне сарадње са научним и образовним институцијама из иностранства, на факултету се организују предавања гостујућих професора, као и семинари посвећени актуелним темама из области права. Да би се побољшала знања о примени права у наставу се укључују судије, адвокати, јавни тужиоци и остали стручњаци.

Сале и учионице

Настава се одржава у новим, модерним учионицама и салама опремљеним савременом техником за видео и PowerPoint презентације.

Настава на основним студијама се одржава у двема салама (са 200 и 80 места) и четири учионице (са по 55 места).

Библиотека и читаоница

Студенти имају на располагању библиотеку која броји преко 12.000 наслова и читаоницу са 60 места за учење која је отворена за студенте током читаве године.

Компјутерска учионица

Компјутерска учионица са 30 места је опремљена рачунарима на којима су инсталиране Office апликације, „Paragraf Lex“ и онлајн интернет. Компјутерска учионица је доступна студентима сваким радним даном.

Студентска пракса

Факултет Сваке године организује студентску праксу у Основном и Вишем суду у Београду. Ова пракса је предвиђена за студенте III и IV године који слушају Грађанско процесно право и Кривично процесно право. За време праксе студенти прате суђења, обављају одређене задатке које су им судије дају и слушају организована предавања од стране судија.

Програм праксе обухвата: обилазак суда и упознавање са организацијом и судском администрацијом; присуство суђењима у кривичном и парничном поступку; анализу случајева са суђења са судијама и предавања судија на тему судских поступака из угла судске праксе.

У оквиру студентске праксе студенти су посетили земљишно-књижно одељење Првог Основног суда у Београду као и катастар непокретности, као део вежби из предмета Својинско право. Организована је и пракса у Градском јавном правобранилаштву. Поред тога, студенти су ангажовани као волонтери у правобранилаштву и у Прекршајном суду.

Факултет организује летњу праксу у адвокатским канцеларијама за студенте четврте године.

Факултет организује посете казнено-поправним заводима – окружном затвору у Београду и специјалној затворској болници, казнено поправном заводу у Падинској Скели, Пожаревцу и Сремској Митровици.

Издаваштво

Поред наставне, Факултет има богату издавачку делатност којом доприноси развоју правне мисли. Факултет има сопствена издања уџбеника чији су аутори предметни професори, а који представљају материју за полагање испита.

Факултет има издања монографија, приручника и коментара закона.

Факултетски научни часопис „Правни записи“

Пошто издавање научних публикација понајвише приличи установама науке, којима припадају и високошколске установе, природно је што се Правни факултет Универзитета Унион одлучио да покрене часопис Правни записи. Правним часописима стабилних друштава прија потпун и постојан правни систем, у коме функционишу све вертикалне и хоризонталне номолиније. Због транзиционих искушења, наш правни систем није ни потпун, ни постојан, ни конзистентан. Али је изазован, јер ауторима омогућава да у метежу прописа искажу вештину уочавања и решавања правних антиномија и проблема. То никако не значи да се овај часопис само тиме бави. Он је окренут и према филозофији, прошлости и будућности права, јер од свега тога зависи стабилизација правног система и поретка.

Часопис излази шестомесечно, а први број је из штампе изашао јуна 2010. године. Његову грађу чине чланци, правне актуелности, прилози, прикази, студентски радови, коментари судских одлука и библиографија, уз могућност увођења нових сталних или привремених рубрика. Часопис јесте факултетски, али је отворен за свачији прилог нашим напорима да створимо научно утемељену респектабилну публикацију, која ће бити поуздан ослонац сваком ко учествује у стварању, примени и заштити права.

Редакција часописа, као и његов Савет су међународног карактера.

Како би се одржавао висок квалитет часописа, сви прилози пролазе кроз два процеса анонимног рецензирања пре објављивања. Тежећи највишим стандардима, часопис Правни записи је отпочео са применом система за електронско уређивање часописа АСЕЕСТАНТ, а почев од броја 1/2012, доступан је у пуном тексту и у СЦИ индексу. Прилози се објављују на српском, енглеском, француском, немачком и другим језицима.

Центар за помоћ студентима у професионалној оријентацији и запошљавању

У циљу помоћи студентима у проналажењу прилика за даље усавршавање, стицање праксе и запошљавање основан је овај центар који пружа помоћ студентима приликом израде пословних биографија, мотивационих писама и припреме других докумената потребних за пријављивање на конкурсе за стипендије и радна места.