Библиотека

Библиотека је научно-истраживачка јединица у саставу Правног факултета Универзитета УНИОН.

Послови и задаци Библиотеке су:

  • праћење домаће и стране издавачке делатности
  • набавка публикација
  • каталогизација, инвентарисање и предметна обрада набављених публикација и докторских дисертација, магистарских, специјалистичких и мастер радова брањених на Факултету
  • чување и давање на коришћење библиотечке грађе
  • давање информација корисницима и другим библиотекама и установама
  • обука корисника у претраживању електронског каталога Библиотеке
  • организовање трибина, промоција и изложби публикација наставника и сарадника, као и других издања везаних за научне дисциплине које се изучавају на Факултету
  • други послови и задаци који се Библиотеци повере у складу са прописима о библиотечкој делатности

Радом библиотеке руководи управник библиотеке.

Ваннаставна јединица

Ваннаставну јединицу факултета чине: студентска служба, служба за опште и кадровске послове, служба за економско -финансијске послове и служба обезбеђења, којом руководи секретар Факултета.

Опширније: Ваннаставна јединица

Наставно-научна јединица

Наставно-научну јединицу чине сва лица која непосредно изводе наставу- запослени или лица ангажована по основу уговора. Наставно-научна јединица може бити организована у катедре. Ако катедре нису формиране, сва лица ангажована на непосредном извођењу наставе чине наставно-научну јединицу.

Опширније: Наставно-научна јединица

Научно-истраживачка јединица

Научно-истраживачку јединицу чине наставници и сарадници са научним степеном магистра наука, односно мастера, доктора наука, доктора филозофије и наставници језика.

Опширније: Научно-истраживачка јединица