Састав, права и обавезе Скупштине оснивача уређене су оснивачким актом и Статутом факултета.