Савет Факултета је орган управљања Факултета.

Савет Факултета има седам чланова, од којих су пет чланова представници оснивача, један члан представник Наставно – научног већа и један члан представник студената – председник студентског парламента или друго лице које одреди студентски парламент.

ДЕЛОКРУГ РАДА СВЕТА

Статут ПФУУБ
Члан 33

 1. доноси пословник о свом раду;
 2. доноси статут, на предлог  наставно-научног већа;
 3. спроводи одлуку скупштине оснивача о покретању поступка добровољне ликвидације, те обустави поступка ликвидације;
 4. бира и разрешава Декана и вршиоца дужности Декана;
 5. бира и разрешава председника и заменика председника Савета;
 6. доноси финансијски план на предлог наставно-научногвећа;
 7. доноси краткорочни (период од годину дана) и средњорочни (период од пет година) план коришћења кадрова, запошљавања, те планирање потреба за новим извршиоцима у настави и ваннаставног особља;
 8. на предлог наставно-научног већа доноси одлуку о продужетку радног односа наставника до три школске године, након испуњености услова за одлазак у старосну пензију;
 9. на предлог наставно-научног већа, даје предлог Универзитету за избор у звање професора емеритуса;
 10. усваја и звештај о пословању и годишњи обрачун, на предлог наставно-научног већа и одлучује о коришћењу, односно расподели добити;
 11. усваја план коришћења средстава за инвестиције;
 12. одлучује о формирању и укидању одељења;
 13. даје сагласност на одлуке о управљању имовином Факултета, на основу претходно прибављеног мишљења Скупштине оснивача, о којима не одлучује Декан самостално;
 14. реализује одлуку о расподели добити по предлогу Скупштине оснивача;
 15. доноси одлуку о реализацији одлуке Скупштине оснивача о подели добити;
 16. доноси одлуку о висини школарине на предлог наставно-научног већа;
 17. подноси скупштини оснивача извештај о пословању, најмање једном годишње у року од три месеца од дана усвајања годишњег обрачуна;
 18. доноси општи акт о дисциплинској одговорности студената;
 19. врши избор екстерног ревизора финансијског пословања Факултета;
 20. доноси акт о политици запошљавања у складу са законом;
 21. доноси правилник о управљању сопственим средствима у складу са законом;
 22. доноси правилник о школарини;
 23. доноси ценовник;
 24. у складу са законом обавља и друге послове који се односе на имовину Факултета, ако законом, оснивачким актом или Статутом није предвиђено да их обавља други орган.

ЧЛАНОВИ САВЕТА

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

Проф. др Богољуб Милосављевић

ПРЕДСТАВНИЦИ ОСНИВАЧА

Мирко Драшковић, оснивач Факултета
Вида Петровић Шкеро, Судија Врховног касационог суда Србије у пензији, представник оснивача Факултета
проф. др Срђан Шаркић, представник оснивача Факултета
прф. др Давид Дашић, представник оснивача Факултета
Милан Париводић, представник оснивача

ПРЕДСТАВНИК НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА ФАКУЛТЕТА

Проф. др Богољуб Милосављевић

ПРЕДСТАВНИК СТУДЕНАТА

Лазар Томашевић, изабран од стране Студентског парламента