Наставно – научно веће Правног факултета Универзитета Унион у Београду, донело је одлуку о покретању поступка и образовању Комисије за писање извештаја о испуњености услова за избор др Ане Кнежевић Бојовић у научно звање виши научни сарадник.