Правни факултет Универзитета Унион у Београду од свог оснивања организује и подстиче научноистраживачки рад својих наставника и сарадника и повезује се са другим научноистраживачким организацијама у Србији и иностранству. Факултет је акредитован за обављање научноистраживачке делатности, у складу са ранијим Законом о научноистраживачкој делатности (у два наврата – 2013. и 2017. године). Факултет редовно усваја програм научноистраживачког рада и програм развоја научноистраживачког подмлатка, у складу са важећим Законом о науци и истраживањима.

Научноистраживачки рад Факултета одвија се у оквиру Научноистраживачке јединице Факултета коју чине сви наставници и сарадници Факултета и којом руководи продеканица за науку. Факултет то чини кроз:

  • реализацију научноистраживачких пројеката и појединачних истраживања наставника и сарадника;
  • издавачку делатност (објављивање научног часописа Правни записи, научних и стручних монографија и уџбеника);
  • организацију научних и стручних скупова;
  • међународну сарадњу и
  • развој научноистраживачког подмлатка.

Резултати научноистраживачког рада наставника и сарадника Факултета објављују се у домаћим и међународним научним часописима, зборницима са научних скупова, монографским делима и саопштавају на научним и стручним скуповима.

Часопис Факултета Правни записи категоризован је као врхунски часопис националног значаја (М51) и индексиран, између осталог, у базама HeinOnline и ERIH PLUS.

Важан део научноистраживачког рада Факултета представља његова издавачка делатност, која се остварује кроз објављивање уџбеника, монографија, других стручних и научних публикација које су резултат научноистраживачког рада наставника, сарадника и студената. Факултет издаје своје публикације самостално или у сарадњи са другим издавачима, а то је најчешће ЈП Службени гласник.

Факултет остварује сарадњу са факултетима и универзитетима из иностранства, односно другим међународним и иностраним организацијама, самостално или у оквиру Универзитета. Међународна сарадња реализује се кроз учешће наставника, сарадника и докторанада на текућим међународним пројектима; мобилност студената наставника и сарадника и умрежавање са европским и светским универзитетима и факултетима.

Факултет је члан неколико међународних академских мрежа, међу којима су најзначајније Европска организација за јавно право (European Public Law Organisation) и Мрежа ОЛА (Observatory for Local Autonomy).

Наставници Факултета чланови су експертских органа и саветодавних тела при важним међународним организацијама. Проф. Саша Гајин члан је Европске комисије против расизма и нетолеранције (European Commission against Racism and Intolerance – ECRI) Савета Европе, а проф. Јелена Јеринић је чланица Групе независних експерата за Европску повељу о локалној самоуправи (Group of Independent Experts for the European Charter of Local Self-government), саветодавног тела Конгреса локалних и регионалних власти Савета Европе.

Факултет има веома интензивну међународну просветну сарадњу, која огледа у редовној организацији предавања гостујућих професора са иностраних универзитета, односно боравком истраживача Факултета на страним универзитетима, као и излагањима наших истраживача на међународним конференцијама. Детаљни подаци о томе објављују се у хроници Факултета (у другом броју часописа Правни записи који се објављује у децембру месецу).